Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fil d'actualité introuvable

  Kintana mamirapiratra fitarik’andro

  "Indro ny faharetan'ny olona masina, dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesôsy" Apôk. 14:12. 

  Mofon'aina:

  Zava-miafina tian'ny anjely hojerena, sy nirin'ny mpaminany sy ny mpanjaka ary ny lehilahy sy vehivavy marina hofantarina ny hafatra avy amin'Andriamanitra hoentin'ny fiangonana sisa ho an'izao tontolo izao. Naminany ny amin'ireo zavatra ireo ny mpaminany maro, ary naniry ny hahatakatra izay nambarany rnialoha saingy tsy nomena azy ireo izany tombontsoa izany. (...) 

  Efa nasehon'ny olona sasany ho toy ny tsangan-kevitra tsy misy aina ny fahamarinan'ny hafatry ny anjely fahatelo kanefa ao amin'io hafatra io no tokony hanehoana an'i Kristy ilay velona. Tokony haseho amin'ny maha-Voalohany sy Farany Azy Izy, ilay IZAHO IZAY IZY, Ilay Solofo sy taranak'i Davida, ary amin'ny maha-Kintana mamirapiratra fitarika andro Azy. Amin'ny alalan'io hafatra io no hanehoana amin'izao tontolo izao ny toetran'Andriamanitra ao amin'i Kristy. Aoka hanakoako ny fiantsoana: "Ry Jerosalema izay rnitondra tenisoa mahafaly ô, Asandrato mafy ny feonao, asandrato, fa aza matahotra; Lazao min'ny tanànan'ny Joda hoe: Indro Andriamonitrareo! Indro Jehôvah Tompo ho avy amin'ny heriny, Ira ny sandriny ihany no hanapaka; indro ny valim-pitia hatolony dia eny Aminy, ary ny valin'asa homeny dia eo anoloany. 

  Hiandry ny ondriny tahaka ny mpiandry ondry Izy; ny sandriny no hanangonany ny zanak'ondry, ka hotrotroiny eo an-tratrany ireny, ary horoahiny miadana ny ampianahany"- Isa. 40:9-11.

  Tokony hanondro an'i Jesôsy miaraka amin'i Jaona mpanao batisa isika ankehitriny, manao hoe: "Indra ny Zanak'ondrin 'Andriamanitra, Izay manaisotra ny fahotan 'izao tontolo izaor- Jao. 1:29. Tokony hanakoako tsy tahaka ny hatramin'izay ny fanasana hoe: "Raha misy olona mangetaheta, aoka izy manatona Ahy ka hisotro."- Jao. 7:37. "Ny Fanahy sy ny ampakarina manao hoe: Avia; ary aoka izay mahery hanao hoe: Avia. Aoka ho avy izay mangetaheta; ary izay mety, aoka izy hisotro maimaimpoana amin'ny ration 'aina"- Apôk. 22:17. 

  Misy asa lehibe tokony hotanterahina, ary ny ezaka rehetra azo atao dia tsy maintsy atao tnba hanehoana an'i Kristy amin'ny maha-Mpamonjy mpamela heloka Azy, amin'ny maha-Mpitondra ny fahotana Azy, ary amin'ny maha-Kintana mamirapiratra fitarika andro Azy; ary ny Tompo hanome antsika fahasoavana manoloana an'izao tontolo izao mandrapaha-tontosa ny asantsika.- TFC, b. 6, n. 19, 20

  Please publish modules in offcanvas position.