Mpanavotra mangoraka

  "Fa Andriamanitra, Izay nandidy hoe: Aoka ny mazava hahazava ao amin'ny maizina, no nampahazava ny fonay ho amin'ny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesôsy  Kristy."— 2 Kôr. 4:6.

  Mofon'aina:

  Amin'ny maha-mpianatr'i Kristy antsika dia tsy tokony hifangaro amin'izao tontolo izao isika noho ny fitiavana fahafinaretana fotsiny, ka hiray hadalana aminy. (...) Tsy tokony hanome vahana ny fahotana mihitsy isika amin'ny teny na ny fihetsika ataontsika, amin'ny fahanginana na ny fanatrehantsika. Na aiza na aiza alehantsika, dia tokony hoentintsika miaraka amintsika i Jesôsy, ary tokony hambarantsika amin'ny hafa ny hasarobidin'Ilay Mpamonjintsika. Ireo izay miezaka hitahiry ny fivavahany kosa amin'ny fanafenana izany ao anaty rindrim-bato, dia manary fotoan-tsarobidy nety hanaovana soa. Amin'ny alalan'ny fifandraisana eo amin'ny fiaraha-monina, no ifampikasohan'ny fivavahana kristianina amin'izao tontolo izao. Izay rehetra nandray fanazavana avy amin'Andriamanitra dia tokony hampamirapiratra ny lalan'ireo izay tsy mahalala ny Fahazavan'aina. Samy tokony ho tonga vavolombelona ho an'i Jesôsy isika rehetra. Ny hery ananantsika eo amin'ny fiaraha-monina, rehefa nohamasinin'ny fahasoavan'i Kristy dia tsy maintsy hampitomboina eo amin'ny fahazoana fanahy ho an'ny Mpamonjy. Aoka ho hitan'izao tontolo izao fa tsy variana samirery amin'ny fitiavan-tena sy ny tombontsoa manokana isika, fa irintsika  handray anjara amin'ny fitahiana sy ny tombontsoa azontsika kosa ny hafa. Aoka ho hitany fa tsy mahatonga antsika ho tsy maha-te ho tia sy mahasorena ny fivavahantsika. (...) 

  Tsy tokony havelantsika hanana fiheveran-diso mihitsy izao tontolo izao fa olona malahelo sady tsy sambatra ny Kristianina. Raha mifantoka amin'i Jesôsy ny masontsika, dia Mpanavotra mangoraka no ho hitantsika, ary handray ny fahazavana avy amin'ny endriny isika. Na aiza na aiza anjakan'ny fanahiny, dia itoeran'ny fiadanana (...) 

  Mahafaly an'i Kristy ny mpanaraka Azy rehefa asehon'izy ireo fa, na dia olombelona aza izy, dia mpiray amin'ny fomban'Andriamanitra. Tsy tsangambato izy ireo, fa lehilahy sy vehivavy velona. 

  Ny fony, izay mahazo aina vaovao avy amin'ny andon´ny fahasoavan' Andriatnanitra, dia misokatra sy mivelatra handray ny Masoandron'ny Fahamarinana. Ny fahazavana izay mamirapiratra aminy dia alefany amin'ny hafa amin'ny alalan'ny asa izay mazava noho ny fitiavan'i Kristy.— IFM, tt. 147, 148

  Please publish modules in offcanvas position.