Ilay Lohan’ny fiangonana

  "Ry zanak'olona, efa nataoko mpitily ho an'ny taranak'lsiraely hianao; ka dia hohenoinao ny teny avy amin'ny vavako, ary avy amiko no hananaranao azy."- Ezek. 3:17. 

  Mofon'aina:

  Tao amin'ny fiainan'i Kristy sy ny fampianarany no nanehoana ohatra tonga lafatra amin'ny asa feno fandavan-tena izay niandoha tany amin'Andriamanitra. Tsy mivelona ho an'ny tenany Andriamanitra. Ny antony namoronany izao tontolo izao sy mbola ihazonany ny zavatra rehetra dia ho fanasoavana lalandava ny olona. (...) Nafindran'ny Ray ho eo amin'ny Zanany izany fenitra ambony izany. Najoro ho Lohan'ny taranak'olombelona Kristy mba hampiseho ohatra aminy ny fomba fiasa. Nofehezin'ny lalàm-panompoana ny fiainany manontolo. (...) 

  Niezaka matetika hampiditra io fitsipika io tao an-tsain'ny mpianany Jesôsy. Raha nangataka ny homena toerana voalohany ao amin'ny fanjakany i Jakoba sy Jaona, dia izao no navalin'ny Tompo azy: "Fa izay te-ho lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo; ary izay te-ho ambony indrindra aminareo dia ho mpanomponareo. Fa tahaka izany, ny Zanak'olona tsy tonga mba hotompoina, fa mba hanompo, ka hanolotra ny ainy ho avotra hisolo ny maro ." Natolotr'i Kristy tamin'ireo solontena nofidiny tety an-tany ny asa fanavotana nataony, rehefa niakatra ho any an-danitra Izy. Tamin'ny alalan'ireo no mbola nitenenany tamin'ny zanak'olombelona ka nikarakarany izay nilainy. Olona voahosotr'Andriamanitra hanao ny asany no notoloran'Ilay Filohan'ny Fiangonana ny andraikitra hitory ny famonjena. 

  Andraikitra lehibe no mipetraka eo an-tsorok'izay nantsoin'Andriamanitra hitory ny teniny sy hampianatra ny finoany ho fanorenana ny fiangonany. Solontenan'i Kristy izy, ka hiangavy ny lehilahy rehetra sy ny vehivavy rehetra hihavana amin'Andriamanitra; nefa tsy ho tontosany izany asany izany raha tsy mandray fahendrena sy hery avy any ambony izy.

  Ireo irak'i Kristy ireo no mpiambina ara-panahy eo amin'ny olona atolotra hokarakarainy. Azo ampitahaina amin'ny asan'ny mpitily ny asany. (...)

  Tombontsoa ho an'ny mpitily eny amin'ny mandan'i Ziona kosa ny honina eo anilan'Andriamanitra akaiky dia akaiky, sy ny fahazoan'ny Fanahy Masina miasa aminy mora foana, ka amin'izany dia ho azon'Andrianianitra atao ny mampandre ny mpanota ny ora, mba hiantsoana azy ireny hiery eo amin'ny toerana azo antoka.— VM, a. 315-317

  Please publish modules in offcanvas position.