Mpitondra hafatry ny lanitra

   "Ary hoy Izy: Avelao Aho handeha, fa efa mazavaratsy ny andro. Fa hoy kosa Jakoba: Tsy havelako handeha Hianao, raha tsy tahinao aho." Gen. 32:27. 

  Mofon'aina:

  Tandindon'ny fitsapana izay tsy maintsy holalovan' ny vahoakan' Andriamanitra aloha kelin' ny fiverenan'i Jesosy Kristy fanindroany ny alin-tebiteby sy feno ady nolalovan'i Jakoba. Toy izao no voalazan'ny mpaminany Jeremia raha nahatsinjo izany, taonjato maro mialoha izy: "Feo mampangovitra no renay; misy tahotra, fa tsy fiadanana (...) Nahoana (..) ny tarehy rehetra dia efa tonga hatsatra avokoa? Indrisy! Fa lehibe izany andro izany, ka tsy misy tahaka azy; andro fahoriana ho an'i Jakoba izany, nefa ho voavonjy ho afaka amin'izany ihany izy" — Jer. 30:5-7.

  Izany andro fahoriana izany dia hiantomboka rehefa mahavita ny asa maha-Mpanelanelana Azy amin'olona sy amin'Andriamanitra Kristy. Amin'izay fotoana izay, dia efa voafetra izay ho anjaran'ny olona tsirairay avy, ka tsy hifona ho an'ny mpanota intsony ilay ra manadio. (...) Apôk. 22:11. Amin'izay, dia hitsahatra amin'ny asany ny Fanahy Masina Izay misakana ny faharatsiana tsy hitosaka. Ary tahaka an'i Jakoba nofofoin'ny rahalahiny ho faty, dia ho toy izany koa ny vahoakan'Andriamanitra, ho tandindomin-doza noho ny amin'ny ratsy fanahy mitady handringana azy. (...)

  Niampanga an'i Jakoba teo anatrehan'ny anjely i Satana nitaky fa rariny ny hamongorana azy noho ny fahotany; rehefa izany, dia Esao indray no natosiny mba hiady aminy. Nandritra ilay alina feno tolona, dia niezaka mafy indrindra ilay fahavalo hampisaraka azy tamin' Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahakiviana noho ny fampahatsiarovany azy ny fahotany. Ilay iraky ny lanitra koa, mba ho fizahan-toetra ny finoany, dia nitady handao azy sady nampahatsiahy azy ny fahadisoany Kanefa, na teo ihany aza ny tebitebiny sy ny ranomasony, dia nijoro ho mahery tsara hatrany ilay patriarka. Natoky ny hatsaram-panahin'Andriamanitra izy, ka dia niantoraka teo amin'ny sandriny feno famindrampo. Saiky azon'ny famoizam-po izy noho ny fahatsiarovana ny fiainany tamin'ny lasa ka dia nifikitra mafy dia mafy tamim-pitarainana lehibe tamin'Ilay Anjely mandra-pahazony ny fandresena. — PM, t. 183,184. 

  Please publish modules in offcanvas position.