Ny vokatry ny fanahy sy ireo fanomezam-panahy (1 Kôr. 12:4-7,11)

  Mitovy ihany ny Mpanome (Andriamanitra) ny vokatry ny Fanahy sy ireo fanomezam-panahy. Tsy sahala anefa izy roa ireo. Tsy misy olona takina haneho fa manana fanomezam-panahy izy? saingy ny Kristianina tsirairay dia tokony haneho ny vokatry ny Fanahy. Ny fananana ny fanomezam-panahy dia tsy voatery haneho fa ambony aim-panahy ny olona iray, fa ny vokatry ny Fanahy kosa dia maneho izany. Raha iray ihany ny vokatry ny Fanahy, dia maro kosa ireo fanomezam-panahy, ary ny fanomezam-panahy sasany dia lehibe kokoa noho ny fanomezam-panahy hafa.

  Vakio ny 1 Kôr, 12:4-7,11. Inona no tena hevitry ny fampianaran'i Paoly ao amin'ireo andininy ireo?

  Nokendren'Andriamanitra ho hita eo amin'ny fiainan'ny mpanara-dia Azy ireo lafiny rehetra amin'ny fanomezam-panahy.Tsy mitovy avokoa anefa ny fanomezana ananan'ny mpino tsirairay. Tsy misy baiko izay milaza fa tokony hanana Fanomezam-pahasoavana mitovy ny rehetra, tahaka ny hoe miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, ohatra. Tsy izany velively fa omen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana samy hafa ny mpino, araka izay hitany fa sahaza ny tsirairay. Ary omena antsika ireo fanomezam-panahy mba ahafahantsika manompo ny hafa sy mba hanorenana ny tenan'i Kristy, dia ny fiangonany izany. Tsy nomen'Andriamanitra antsika mba hampiasaintsika ho amin'ny fahafinaretantsika sy ho amin'ny voninahitsika manokana ireo fanomezam­panahy ireo. Nomena izy ireny mba hampandrosoana ny asan'Andriamanitra.

  Tsy misy lanjany anefa ireo fanomezam-panahy ireo raha tsy misy ny vokatry ny Fanahy. Mahaliana tokoa fa matetika i Paoly no miresaka momba ny fitiavana rehefa manoratra momba ireo fanomezam-panahy izy. Ohatra: miresaka momba ireo fanomezam-panahy i Paoly ao amin'ny 1 Kôr. 12. Aorian'io avy hatrany no anoritsoritany ny endriky ny fitiavana ambony indrindra, ao amin'ny toko 13. Miresaka momba ireo fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra ny fiangonany ny Efes. 4:11-13. Rehefa izay dia resahina eo amin'ny and. 15 sy 16 ny fitiavana. Miresaka momba ireo fanomezam-panahy i Paoly ao amin'ny Rôm. 12:3-8. Rehefa izay dia miresaka momba ny fitiavana izy eo amin'ny and. 9 sy 10.

  Fanomezam-pahasoavana ireo fanomezana ireo, izany hoe fanomezam-­pitiavana. Nomen'Andriamanitra antsika noho ny fitiavana izy ireo. Nomeny antsika izy ireo mba hizarantsika ny fitiavany amin'ny hafa. Rehefa mitia ny hafa isika, dia maneho ny fitiavan'Andriamanitra amin'ity ireo. Andriamanitra be fitiavana sy mahalala ny zavatra rehetra ny Andriamanitsika. Omeny avokoa izay rehetra ilaina mba hamitana ny asa nampiandraiketiny ny olony. Izany angamba no antony mahatonga ny fitiavana ho ny fanomezana lehibe indrindra amin'ny fanomezana rehetra (1 Kôr. 13:13).

   

  Nahoana no tena ivon'ny zavatra rehetra ataontsika amin'ny maha­-Kristianina antsika ny fitiavana? Ahoana no anomezan'ny fitiavana hery ny teny vavolombelona entintsika?

  Please publish modules in offcanvas position.