Lesona 1: Ny antson'ny fahendrena

  Hodinihina mandritra ny herinandro:  Oha.1-3;Gen.1:1;Eks.19:16;20:20;Ohab.11:30;13:12;15:4.

  TsianjeryNy fahatahorana an'i Jehovah no fiandoham-pahalalana ; fa ny adala manamavo ny fahendrena sy ny famaizana" - Ohab.1:17

   

  Nanomboka tany Edena no ho mankaty, ny fahorian'ny olombelona dia miainga amin'ny safidy ratsy hatrany. "Verin'ny olona ny zavatra rehetra satria nifisy ny hihaino ilay mpamitaka izy fa tsy ny hihaino ilay Marina, Izay hany manana ny fahalalana. Tamin'ny nampifangaroany ny rasty sy ny tsara no nahatonga ny sain'ny olombelona hanjavozavo" - Ed, t.25

  Ny bokin'ny Ohabolana dia tsy mikasika afa-tsy ny fanampiana antsika hanao safidy tsara, hifidy ny lalan'Andriamanitra fa tsy ny an'ilay mpamitaka. Ny ray na ny reny izay miresaka amin'ny zananilahy, dia tsy mampitandrina azy ny amin'ny safidy ratsy fotsiny fa mampirisika azy hanao ny safidy tsara ihany koa. Tena zava-dehibe loatra io satria ny safidy ataontsika dia tena resaka iankinan'ny aina mihitsy.

  Maneho io fomba fanabeazana io ireo toko telo voalohany ao amin'ny Ohabolana. Rehefa avy nanazava ny zava-kendren'ny boky ny mapnoratra: "Hahalala fahendrena sy fananarana" - Ohab.1:2, sy rehefa avy nametraka ny teny filamatra entiny: "Ny fahatahorana an'i Jehovah no fiandoham-pahalalana" (Ohab. 1:7, ampitahao amin'ny Ohab. 9:10) dia miditra amin'ny fampitandremana antsika tsy hihaino fahadalana sy amin'ny fampirisihana antsika hamaly ny antson'ny fahendrena avy any an-danitra.

  Vakio ny Ohab. 1:8-19. Inona ireo fomba anankiroa izay mifanohitra hita ao amin'ireo andininy ireo mikasika ny "fanabeazana"? Inona no hafatra fototra eto, tsy ho an'ny ray aman-dreny ihany fa ho an'izay rehetra matahotra ny Tompo koa?

  Voalohany indrindra, ny fanabeazana dia avy ao amin'ny ankohonana mihitsy, ary ny tena fanabeazana marina dia miainga voalohany ary miainga indrindra indrindra avy amin'ny ray aman-dreny. Antsoina hoe "fampianarana" sy "lalàna" mihitsy aza ny fanabeazana eo amin'ireo andininy ireo. Ny teny hebreo izay nadika hoe lalàna "torah", izay midika hoe "fitarihan-dalàna". ny ray aman-dreny dia natao hitarika ny zanany ho amin'ny lala-marina. Mifanohitra amin'izany kosa, tsy voafaritra na nomena anarana ilay karazana "fanabeazana" anakiray. Izany dia fantatra fotsiny amin'ny hoe feon'ny mapnota, izay mitarika ho amin'ny lalan-diso.

  Ankoatra izany, ny teny hoe "anaka" dia mahafaoka ny zanaka, na lahy na vavy, sady miverimberina im-betsaka ka manamafy ny fampianarana omen'ny ray aman-dreny. Fantatra mazava ny voatonona tsirairay ary mirotsaka an-tsehatra manokana ireo ray aman-dreny, fa ilay ankolafy anankiray kosa dia hoe: "mpanota", amin'ny filazana manondro hamaroana ("pluriel") tsy fantatra anarana.

  "Noho ny fahendreny dia nambaran'ny Tompo fa ny ankohonana no tokony ho ivon-toeram-panabeazana lehibe indrindra. Ao an-tokantrano no tokony hiantomboan'ny fanabeazana ny zaza. Io no sekoliny voalohany indrindra. Ao no natao hianarany ireo lesona izay ho mpitari-dalana azy mandritra ny fiainana, ka ny ray aman-dreny no mpampianatra amin'izany (...) ny hery miasa mangina ao an-tokantrano eo amin'ny lafin'ny fanabeazana dia hery lehibe tsy azo lavina na ho amin'ny soa na ho amin'ny ratsy... Raha tsy ao no ahazoan'ny zaza fanabeazana avy hatrany, dia i Satana no hanabe azy amin'ny alalan'ny fomba rehetra izay fidiny". - AH, t. 182.

  Ny tohan-kevitra tsara indrindra ho an'ny fanabeazana ao an-tokantrano dia ny vokatra asehony. Ireo no hatsaran-toetra ao anatiny, izay tahaka ny ravaka eny an-doha sy eo amin'ny vozona. Teo amin'ny kolontsaina any amin'ny faritra afovoany antsinanana ("Moyen-Orient"), dia navelan'ny ray aman-dreny ho an'ny zanany ho lova manana tombam-bidy lehibe tokoa ny rojo sy ny haban-tanana lafo vidy. Ny fanabeazana anefa dia mbola manan-danja lavitra noho ny harena ara-nofo. Ny fototra lanintsika miaraka main'ny zanatsika, dia tena hitondra soa be lavitra ho azy ireo noho ny fotoana lanintsika ho amin'ny asa aman-draharahantsika. Ankoatra izany, ny filazana ny amin'ny vozona sy ny loha, izay mahakasika ny tarehin'ny olona iray, dia midika fa ny fanabeazana no hamolavola ny toetra maha-izy azy. Eo amin'ny alalan'ny adala na ny mpanota indray, dia ny tongotra ihany (Ohab. 1:15) no voalaza, toy ny hoe verin'ilay zanaka nania ny maha-izy azy.

  Ahoana no fomba hianarantsika manohitra ny fakam-panahy izay alefan'ny kolontsaina sy ny fiaraha-monina ary ny namana, eny, fa na dia fianankaviana aza, eny amin'ny lalantsika?

  Vakio ny Ohab. 2:1-5. Inona avy ireo fepetra hahatakarana ny "fahatahorana an'i Jehovah"? Inona ny safidy tokony hataontsika mikasika izany?

  In-telo io lahateny io no ialohavan'ny mpampitohy "raha", izay manamarika ny dingana telo eo amin'ny fizotry ny fanabeazana. Ny "raha" voalohany dia mampiditra ny dingan'ny fihainoana, tsy mbola misy na inona na inona atao aloha eto; izany hoe, mandray sy mihaino fotsiny ihany ny tenin'ny fahendrena (Ohab. 2:1,2). Ny "raha" faharoa indray dia mampiditra ny fihetsika haseho manoloana izany, dia ny fiantsoana sy ny fanandratana ny feo hahazo fahendrena (Ohab. 2:3). Ny "raha" fahatelo dia mampiditra ny firotsahana an-tsehatra amin-kafanam-po amin'ny fitadiavana sy ny fikatsahana ny fahehendrena toy ny fikatsaka "harena afenina" (Ohab. 2:4). 

  Vakio ny Ohab. 2:6-9. Inona avy ireo fepetra hahatakarana ny fahamarinana? Inona no andraikitr'Andriamanitra ao anatin'ny fahazoana ny fahendrena?

  Mariho fa ny teny hoe "Jehovah no manome" ao amin'ny and. 6, dia mamaly ilay teny hoe "dia (...) ho hitanao fa ny fahalalana an'Andriamanitra" ao amin'ny and. 5. Ny fahendrena, toy ny famonjena ihany, dia fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tahaka ny ilazalazan'ny paragrafy voalohany ny amin'ny dingana eo amin'ny fihetsika asehon'ny olombelona, ity paragrafy ity kosa indray dia maneho ny fiasan'Andriamanitra: manome fehendrena izy, mitahiry fahendrena; ary mitandrina sy miambina ny lalan'ny hendry. 
  Vakio ny Ohab. 2:10-22. Inona no mitranga rehefa mahita toerana ao am-po ny fahendrena? 

  "Raha latsaka ao am-ponao ny fahendrena", io no manamarika ny dingana farany eo amin'ny fiovam-po. Tsy vitan'ny hoe hifaly amin'ny fahalalana an'Andriamanitra fotsiny isika, fa ho fanandramana mamy ho an'ny fanahintsika ihany koa izany (Ohab. 2:10). Ho voaaro amin'ny lalan-dratsy isika (Ohab. 2:12), amin'ny fanangolen'ny ratsy (Ohab. 2:16), ka hizotra amin'ny lalan'ny fahamarinana (Ohab. 2:20).

  Vakio ny Ohab. 2:13,17. Inona no dingana voalohany eo amin'ny faharastiana, ary mitondra mankaiza izany? *

  Mpanota isika, kanefa na izany aza dia tsy voatery ho latsaka ao amin'ny faharatsiana. Ireo izay voalaza fa eo amin'ny lalan-diso dia tsy maintsy efa nandao ny lala-marina aloha. Tsy fananana fahatokiana àry, araka izany, no azo iheverana voalohany indrindra ny faharatsiana. Misoko mangina sady toa tsy ahitan-tsiny ny ota, saingy fotoana fohy aorian'izay, dia tsy vitan'ny hoe mpanao ratsy ilay mpanota, fa tonga mpakamamy izany koa.

  Tokony hilaza inona aminao mikasika ny tenanao izany, raha sanatria ka mankafy manao ratsy ianao? Na, mbola ratsy lavitra noho izany, raha toa ka tsy heverinao ho ratsy intsony izany fankamamianao fanaovana rasty izany?

  Please publish modules in offcanvas position.