Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Telovolana 1 : Ny bokin'i Daniela

  Il n'y a aucun article dans cette catégorie. Si des sous-catégories sont affichées sur cette page, elles peuvent contenir des articles.

  Sous-catégories

  Hodinihina mandritra ny herinandro : Lio. 24:25-27; Dan. 7:6; Nom. 14:34; Ezek. 4:5,6; Dan. 9:23.
  Tsianjery : "Ary Filipo nihazakazaka nankeo aminy, dia nandre azy mamaky teny tao amin'Isaia mpaminany, ka niteny taminy hoe: Moa fantatrao va izay vakinao?" - Asa. 8:30.

  Hodinihina mandritra ny herinandro : 2 Mpanj. 21:10-16; 2 Mpanj. 24:18-20; sy Jer. 3:13; Dan. 1:7-20; Gal. 2:19,20; Mat. 16:24-26; ary 2 Kor. 4:17; Dan. 1:17-21; Jôba 38:36; Ohab. 2:6; Jak. 1:5.

  Tsianjery : "Ary ireo zatovo efa-dahy ireo dia nomen'Andriamanitra fahalalana sy saina ny amin'ny taratasy sy ny fahendrena rehetra; ary Daniela nahafantatra ny amin'ny fahitana sy ny nofy rehetra" - Dan. 1:17.

  Hodinihina mandritra ny herinandro : Dan. 2:1-16; Dan. 2:17-23; Dan. 2:24-30; Dan. 2:31-49.

  Tsianjery : "Eny, niteny izy ka nanao hoe: Isaorana anie ny anaran'Andriamanitra mandrakizay mandrakizay, fa Azy ny fahendrena sy ny hery" - Dan. 2:20.

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Dan. 3:1-15; Apôk. 13:11-18; Eks. 20:3-6; Dan. 3:19-27.
  Tsianjery: "Indro, Andriamanitra Izay tompoinay dia mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehitra sady hamonjy anay amin'ny tànanao, ry mpanjaka ô" - Dan. 3:17.

  Hodinihina mandritra herinandro: Dan. 3:31-33; Dan. 4:1-30; Ohab. 14:31; 2 Mpanj. 20:2-5; Dan. 4:31-34; Fil. 2:1-11. 
  Tsianjery: "Akory ny halehiben'ny famantarany! Ny fanjakany dia fanjakana mandrakizay, ary ny fanapahany dia hahatratra ny taranaka fara mandimby- Dan. 3:33.

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Dan. 5:1-31; Sal. 96:5; Kol 1:15-17; Rom. 1:16-32; Apok. 14:8.

  Tsianjery: "Ary Izy no mandahatra ny andro sy ny fotoana; Izy no manaisotra mpanjaka sy manangana mpanjaka; Izy no manome fahendrena ho an'ny hendry sy  fahalalana ho an'izay mazava saina" - Dan. 2:21. 

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Dan. 6:1-28; Gen. 37:11; 1 Sam. 18:6-9; Mat. 6:6; Asa. 5:27-32. 

  Tsianjery: "Koa ny komandy lehibe sy ny solo-mpanjaka dia nitady izay hiampangany an'i Daniela ny amin'ny fanjakana, nefa tsy nahita izay hiampangany azy na izay tsininy akory ireo, satria marina izy, ka tsy nisy kilema na tsiny hita taminy" - Dan. 6:5. 

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Dan. 7; 2 ; Tes. 2:1-12; Mar. 13:26; Mat. 8:20; Mat. 9:6; Lio. 9:26. 

  Tsianjery: "Ary ny fanjakana sy ny fanapahana ary ny fahalehibiazan'ny fanjakana eny ambanin'ny lanitra rehetra dia homena ny olo-masin'ny Avo Indrindra; ny fanjakany dia fanjakana mandrakizay, ary ny fanapahana rehetra dia hanompo sy hanoa Azy" - Dan. 7:27. 

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Dan.8; Heb. 9:23-28. (Avereno vakiana ny Dan. 2 sy Dan. 7)

  Tsianjery: "Ary hoy izy tamiko: telon-jato sy roa arivo andro; ary nony afaka izany, dia amin'izay vao hodiovina ny fitoerana masina" - Dan. 8:14.

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Dan. 9:1,2; Dan. 9:3-19; Dan. 9:24-27. 

  Tsianjery: "Tompo ô, mandrenesa, Tompo ô, mamelà heloka; Tompo ô, mihainoa, ka miasà; aza ela Hianao, ry Andriamanitro ô noho ny aminao; fa ny tanànanao sy ny olonao dia nantsoina amin'ny anaranao" - Dan. 9:19.

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Dan. 10:1-21: Ezra 4:1-5; Jos. 5:13-15; Apôk. 1:12-18; Kôl. 2:15. 
  Tsianjery: "Aza matahotra, ry ilay malala indrindra; fiadanana anie ho anao, mahereza, eny, mahereza" - Dan. 10:19.

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Dan. 11:1-14; Dan. 8:3-8, 20-22; Isa. 46:9,10; Dan. 11:16-39; Dan.11:40-45. 

  Tsianjery: "Ary hisy ho lavo koa ny manan-tsaina, mba hizahan-toetra sy hanadiovana ary hamotsiana azy ambara-pahatongan'ny andro farany, fa mbola ho amin'ny fotoana ihany izany" - Dan. 11:35.

  Hodinihina mandritra ity herinandro ity : Dan. 12; Rom. 8:34; Heb. 7:25; Rom. 8:18; Heb. 2:14,15; Jao. 14:29. 

  Tsianjery : "Ary izay hendry dia hamirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra; ary izay  mamerina ny maro ho amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay doria" - Dan. 12:3.

   

  Please publish modules in offcanvas position.