Ny fanadiovana ny fitoerana masina (Dan. 8:14)

  Vakio ny Dan. 8:14. Inona no mitranga ao amin'io toko sy andininy io?

  Miady amin'ny vahoakan'Andriamanitra ilay tandroka kely. Rehefa izay dia manao fanambarana ny amin'ny hanadiovana ny tempoly ny anjely anankiray. Ahoana no tokony hahatakarantsika izany hafatra izany? Tokony hotsaroantsika fa mandritra ny asa fitsarana ataon'Andriamanitra ao amin'ny Dan. 7:9-14 no anadiovana ny tempoly, araka ny voalazan'ny Dan. 8:14. Aiza no miseho izany fitsarana izany? Any an-danitra. Azo antoka, araka izany, fa any an-danitra koa ilay tempoly. Azontsika kokoa izao izay ambaran'ny Dan. 7 sy ny Dan. 8. Ny Dan. 7 dia maneho ny asa ataon'Andriamanitra hanavotana ny taranak'olombelona. Maneho izany asa izany koa ny Dan. 8, amin'ny alalan'ny fitoerana masina.

  Mitovy tanteraka amin'ny endriky ny tempoly any-danitra ny tempoly tety an-tany. Natao hanehoana ny drafitr'Andriamanitra hamonjena ny olombelona sy hamahana ny olan'ny fahotana ilay tempoly tety an-tany. Nitondra ny fanatiny ho any amin'ny tempoly isan'andro ny mpanota tamin'izany fotoana izany. Tao no namelana ny fahotana nibebahany sy namindrana izany tao amin'ny fitoerana masina. Naloto ny fitoerana masina, vokatr'izany, ka nilaina ny fanadiovan'ny mpisoronabe izany. Indray mandeha isan-taona no anaovany izany, izay antsoina hoe Andro Fanavotana (Lev. 16).

  Nahoana moa no mila fanadiovana ny tempoly any an-danitra? Rehefa atao ny fampitoviana, dia azontsika lazaina fa "afindra" ao amin'ny fitoerana masina any an-danitra ireo fahotana nibebahan'ireo izay nandray an'i Jesôsy, tahaka ny namindrana ny fahotana nibebahan'ny Isiraelita tao amin'ny fitoerana masina tety an-tany. Biby marobe no novonoina tamin'ny Andro Fanavotana; maneho ara-tandindona ny fahafatesan'i Jesôsy  amin'ny hoavy izany, dia ilay fahafatesana izay manome hery hahafahan'ny mpanota mijoro eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny Andro Fanavotana.

  Tahaka izany koa, ny ran'i Jesôsy irery ihany no miaro antsika amin'ny fotoana izay hitsaran'Andriamanitra antsika. Ambaran'ny Dan. 8:14 fa hanadio ny fahotana ao amin'ny tempoly any an-danitra Andriamanitra, tahaka ny nanadiovan'ny mpisoronabe ny tempoly tety an-tany ihany. Mazava ny hafatra voalazan'io toko sy andininy io. Amin'ny maha-mpanota antsika dia mila ny ran'i Jesôsy  isika mba hamela ny fahotantsika sy hanampy antsika hijoro eo anatrehan'Andriamanitra, ilay Mpitsara antsika.

  Vakio ny Heb. 9:23-28. Ahoana no anehoan'ireo toko sy andininy ireo amintsika ny famonjena antsika amin'ny fahotana tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Jesôsy eo amin'ny hazo fijaliana?

  Please publish modules in offcanvas position.