Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Telovolana 3: Mitaona namana ho an'Andriamanitra

  Il n'y a aucun article dans cette catégorie. Si des sous-catégories sont affichées sur cette page, elles peuvent contenir des articles.

  Sous-catégories

  Hodinihina mandritra ny herinandro : Lio. 19:10; Zef. 3:17; Jao. 7:37,38; 1 Tim. 2:3,4; 2 Kôr. 5:14,15, 18-20. 

  Tsianjery : « Izany no tsara ka ankasitrahana eo imason’Andriamanitra, Mpamonjy antsika, Izay tia ny olona rehetra hovonjena ka ho tonga amin’ny fahalalana ny marina. » - 1 Tim. 2:3,4.

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Mar. 5:15-20; Mar. 16:1-11; Asa. 4:13; 1 Jao. 1:1-3; Gal. 2:20; Asa. 26:1-32.

  Tsianjery: "Fa izahay tsy maintsy milaza izay zavatra efa hitanay sy renay." - Asa. 4:20.

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Mar. 8:22-26; Jao. 4:3-34; Jao. 1:40,41: Jao. 1:40,41:Mat. 4:18,19; Asa. 8:26-38. 

  Tsianjery: 'Dia hoy Jesôsy taminy: Andeha hanaraka Ahy, fa hataoko mpanarato olona hianareo" - Mat. 4:19.

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Apok. 12:7-9; Efes. 6:12; Heb. 7:25; Efes. 1:15-21; Dan. 10:10-14; 1 Jao. 5:14-16. 

  Tsianjery: "Koa mifaneke heloka hianareo, ary mifampivavaha, mba ho sitrana hianareo. Ny fieisan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra" - Jak. 5:16. 

  Hodinihina mandritra ny herinandro:Jao. 15:26,27; Asa. 2:41,42; Asa. 7:55; Asa. 4:4, 31; 2 Pet. 1:21; Asa. 16:11-15, 23-24.

  Tsianjery: "Ary rehefa nivavaka izy, dia nihovitrovitra ny trano izay niangonany; dia feno ny Fanahy Masina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana" - Asa. 4:31.

  Hodinihina mandritra ny herinandro: 1 Kôr. 12:12,13, 18-22; Mar. 13:34; 1 Kôr. 12:7; 1 Kôr. 1:4-9. 

  Tsianjery: « Ireo rehetra ireo dia asan’ny Fanahy iray ihany, zarazarainy ho azy rehetra avy araka ny sitrapony. » - 1 Kôr. 12:11. 

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Sal. 119:105; Heb. 1:1-3; 2 Tim. 3:14-17; 1 Jao. 1:7-9; Isa. 50:4. 

  Tsianjery: "Dia ho tahaka izany ny teniko izay aloaky ny vavako: Tsy hiverina amiko foana izy, raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy" - Isa. 55:11. 

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Mat. 5:13,14; Mat. 8:5-10; Lio. 10:25-27; Mat. 4:23-25; Mat. 25:31-46.
  Tsianjery: "Ary nony nahita ny vahoaka Jesôsy, dia nahonena Azy ny fijeriny ireo, satria nampahantraina ireo ka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry" - Mat. 9:36. 

   

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Jao. 4:27-30; 39-42; Mat. 15:21-28; 2 Tes. 1:1-4; Rôm.15:7; 1 Pet. 3:15.
  Tsianjery: "Fa manamasina an'i Kristy ho Tompo ao am-ponareo; ary aoka ho vonona mandrakariva hianareo hamaly izay manontany anareo ny amin'ny anton'ny fanantenana ao anatinareo, nefa amin'ny fahalernem-panahy sy ny fanajana" - 1 Pet. 3:15.

  Hodinihina Inandritra ny herinandro: Gen. 1:1,2,26; Eks. 18:21-25; 1 Kôr. 12:12-25; Asa.18:1-5; Asa. 4:31.
  Tsianjery: "Dia hoy Izy tamin'ny mpianany: Be ny vokatra, fa ny mpiasa no vitsy; koa amin'izany mangataha amin'ny Tompon'ny vokatra mba hampandehanany mpiasa hamory ny vokatra" - Mat. 9:37,38.

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Efes. 2:1-3; 1 Jao.1:1-4; Mar. .5:18-20; Heb. 10:19-22; Gal. 2:20.

  Tsianjery: " Izany no nosoratako aminareo, izay mino ny anaran'ny Zanak'Andriamanitra, mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay hianareo" - 1 Jao. 5:13..

  Hodinihina mandritra ny herinandro: 2 Pet. 1:12, 16-21; Apôk. 19:11-18; Apôk. 14:14-20; Mpitt. 12:13,14; Apôk. 14:6-12.
  Tsianjery: "Ary hitako fa, indro, nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, mandrakizay hotorina amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra, nanao tamin'ny feo mahery hoe: Matahora an'Andriamanitra, ka omeo voninahitra Izy; fa tonga ny andro fitsarany; ary miankohofa eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano" - Apok. 14:6,7.


  Hodinihana mandritra ity herinandro ity: Fil. 2:5-11; Mat.4:18-20: Asa. 9:3-6, 10-20; Jao. 21:15-19.

  Tsianjery: "Aoka ho ao aminareo izao saina izao, izay tao amin'ny Kristy Jesôsy koa, Izay, na dia nanana ny endrik'Andriatnanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra hofikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamn'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona" Fil. 2:5-7.

  Please publish modules in offcanvas position.