Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Telovolana 4: Ny fanabeazana

  Il n'y a aucun article dans cette catégorie. Si des sous-catégories sont affichées sur cette page, elles peuvent contenir des articles.

  Sous-catégories

  Hodinihina mandritra ny herinandro:Gen. 2:7-23; Gen. 3:1-6; 2 Pet.1:3-11; 2 Pet. 2:1-17; Heb. 13:7,17, 24.

  Tsianjery : "Indro, Andriamanitra miasa amin'ny heriny mampiseho ny fisandratany; Iza no ho mpampianatra tahaka Azy."Joba 36:22

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Gen. 3:1-15: 2 Kôr. 4:6; Lio. 1:26-38; Mat. 1:18-24; Efes. 4:15; 1 Jao. 3:18; Deo. 6. 

  Tsianjery: "Anaka, mihainoa ny ana-drainao, ary aza mahafoy ny lalan-dreninao" 

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Deo. 6:5; Deo. 31:9-27; Rôm. 3:19-23; Apôk. 1 2:1 7; 14:12; Mar. 6:25-27; Heb. 5:8.
  Tsianjery: "Ary tiava an'i Jehôvah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra" - Deo. 6:5

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Ohab. 15:3; Jao 12:7-10; Efes. 6:12; Apôk. 20:5,6; Jao. 1:1-14: Mar. 12:29-31.
  Tsianjery: "Ny mason'i Jehôvah amin'izao rehetra izao, mijery ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy" - Ohab. 15:3.

  Hodinihina mandritra herinandro: Heb. 1:1-4; 2 Kôr. 4:1-6: Jao. 1:14,18; 14:1-14; Fil. 2:1-11; 2 Kôr. 5:16-21.
  Tsianjery: "Fa Andriamanitra, izay nandidy hoe: Aoka ny mazava hahazava ao amin'ny maizina, no nampahazava ny fonay ho amin'ny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra eo arnin'ny tavan'i Jesôsy Kristy" - 2 Kôr. 4:6.

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Gen. 3:1-11; Rom. 5:11-19; Gen. 28:10-17; Jao. 1:1-14; Mat. 15:21-28; Mar. 10:46-52.
  Tsianjery: "Ary hoy Jesôsy taminy: Mandehana hianao, ny finoanao no efa namonjy anao. Dia nahiratra niaraka tamin'izay ny masony, ka nanaraka an'i Jesôsy teny an-dalana izy" - Mar. 10:52.

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Dan. 3; Sal. 78:1-17; Jao. 4:7-26; 1 Tant. 16:1-36; Mar. 7:1-13.
  Tsianjery: Manameza an' i Jehovah ny voninahitry ny artarany; Mitondra fanatitra, ka mankanesa eo anatrehany; Miankohofa eo anatrehan' i Jehovah amin'ny fihaingoana masina" - 1 Tant. 16:29. 

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Gen. 1:26,27; Isa. 11:1-9; 2 Tim. 3:14-17; 1 Mpanj. 4:29-34 (1 Mpanj. 5. 9-14); Jao. 14:17; 1 Kôr. 2:1-16.

  Tsianjery: "Izay soratra rehetra nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana"- 2 Tim. 3:16.

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Lio. 10:30-37; Mat. 5:14-16; Lio. 4:18-23; Jer. 29:13: Mat. 7:7; 1 Tes. 2:6-8.

  Tsianjery: "Ary tsy nitady voninahitra tamin'olona izahay, na taminareo, na tamin'ny sasany, na dia nanam-pahefana hahavaky tratra aza izahay, araka izay mah'Apostolin'i Kristy anay. Fa nalemy fanahy teo aminareo izahay, tahaka ny reny mitaiza ny zanany naterany, dia toy izany no nahazoto anay, noho ny fitiavanay anareo indrindra; hanome anareo, tsy ny filazantsaran'Andriarnanitra ihany, fa ny ainay koa aza, satria efa malalanay hianareo" - 1 Tes. 2;6-8.

  Hodinihina inandritra ny herinandro: Rom. 1:18-21; Sal. 19:1-6; 96:9; Gen. 3:6; 1 Tim. 6; Ohab. 1; Joba 38.
  Tsianjery: "Ny lanitra mitory ny voninahitr'Andriarnanitra; ary ny habakabaka manambara ny asan'ny tanany" - Sal. 19:1.

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Gen. 3:19; Deo. 16:15; Eks. 25:10-30;38; Gal. 5:22-26; Mpitt. 9:10: 1 Kôr. 10:31.

  Tsianjery: 'Koa amin'izany, ry rahalahy malalako, dia miorena tsara, aza miova, ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo' - 1 Kôr. 15:58.

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Gen.1, 2; Eks. 16:14-29; Isa. 58:1-14; Mat. 12:1-13; Lio. 13:10-17.
  Tsianjery: "Ary hoy Izy taminy: Ny Sabata no natao ho an'ny olona, fa tsy ny olona ho an'ny Sabata; ka dia Tornpon'ny Sabata aza ny Zanak'olona" - Mar. 2:27,28.

  Hodinihina mandritra ity herinandro ity: Jao. 3:16; 1 Jao. 5:13; 1 Tim. 1:16; 1 Kôr. 13:12; Zak. 13:6.

  Tsianjery: " Izay tsy mbola hitan'ny maso, tsy mbola ren'ny sofina, na niditra tao am-pon'ny olona, na inona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia Azy" - 1 Kôr. 2:9.

  Please publish modules in offcanvas position.