Ny fanekena vaovao (Jer. 31:31-33)

  Ireo no andininy ao amin'ny TT miresaka voalohany indrindra ny amin'izay antsoina hoe "fanekena vaovao". Ao anatin'ny tontolon-kevitry ny fiverenan'ny Isiraely avy amin'ny fahababoana no ahitana azy, miresaka ny amin'ireo fitahiana horaisin'izy ireo avy amin'Andriamanitra izany. Tahaka ny tamin'ireo hafa rehetra ihany, Andriamanitra no mitarika ny fanekena ary mbola lzy koa no hanatanteraka izany noho ny fahasoavany.

  Mariho ihany koa ny teny ampiasaina eto. Milaza ny Tenany ho vadin'izy ireo Andriamanitra; ambarany ao ny amin'ny hanoratany ny lalàny ao am-pon'izy ireo, ary ampiasainy ny teny nampiasainy tamin'ny fanekena nataony tamin'i Abrahama, manao hoe: "ho Andriamaniny Aho, ary izy ireo ho oloko". Araka izany, toy ny taloha ihany, dia tsy fifamatorana araka ny fifanarahana ao anatin'ny lalàna fotsiny, toy ny any amin'ny fitsarana amin'izao fotoana izao ny fanekena, fa mahakasika zavatra mihoatra izany.

  Vakio ny Jer. 31:33 ary ampitahao amin'ny Eks. 6:7 izay milaza amin'ny  an-tsipiriany ny fanekena natao tamin'ny Isiraely. Inona ihany koa ny hevitra fototra aseho eto? Inona no tian'Andriamanitra hatao amin'ny olony?

  Vakio ny Jer. 31:34 ary ampitahao amin'ny Jao. 17:3. Inona ny zavatra fototra ataon'i Jehôvah eto izay mametraka ny fototr'io fifandraisana io?

  Ao amin'ny Jer. 31:31-34 dia mbola hita hatrany ireo zavatra roa tao amin'ireo fanekena teo aloha, dia ny fahasoavana sy ny fankatoavana. Hamela ny helok'izy ireo Andriamanitra, hanorina fifandraisana amin'izy ireo koa, ary handrotsaka ny fahasoavany amin'ny fiainany. Vokatr'izany dia hankatò Azy ny olona; tsy amin'ny fomba nentim-pahazarana sy mandeha ho azy fotsiny, fa noho ny fahalalany sy ny fitiavany Azy ary koa noho ny faniriany hanompo Azy. Izany no votoatin'ny fifandraisam-panekena izay tadiavin'i Jehôvah amin'ny olony.

  Ahoana no fahazoanao ny hevitry ny hoe lalàna voasoratra ao am-po? Milaza ve izany fa manjary araka izay heverin'ny olona sy mifanaraka amin'ny tenany manokana ny fampiharana ny lalàna, dia zavatra natao horaisina sy hampiharina araka izay mifanaraka amin'ny toe-pontsika isam-batan'olona? Sa zavatra hafa noho izany no tiany holazaina? Raha izany, dia inona izany?

  Please publish modules in offcanvas position.