Lesona 3: Ny taranaka ho avy rehetra

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Gen. 3:6; Gen. 6:5,11; Gen. 6:18; Gen. 9:12-17; Isa. 4:3, Apok. 12:17.

  Tsianjery: "Fa Noa kosa nahita fitia teo imason'i Jehôvah." - Gen. 6:8.

  Ny bakteria dia zava-manana aina faran'izay madinika dia madinika ka tsy hitan'ny maso raha tsy amin'ny fitaovana fanitaram-pijery. Toy ny teboka kely iray atao amin'ny penina ny singana bakteria iray na dia efa nohalehibiazina in'arivo heny aza. Raha apetraka amin'ny toerana mahatsara ny fitomboany ny bakteria, izay misy hafanana sy hamandoana ary sakafo ho azy, dia hitombo amin'ny fomba faran'izay haingana izy. Ohatra: ny bakteria sasany dia mitombo isa amin'ny alalan'ny fivakisana mizara ho zana-tsela anankiroa toetra fotsiny ny sela iray efa matoy. Raha misy fizaran'ny sela iray isaky ny adiny iray, dia afaka mamokatra bakteria vaovao 18.000.000 ny bakteria iray ao anatin'ny 24 ora. Ao anatin'ny 48 ora izany dia an-jatony tapitrisa ny isan'ny bakteria hiseho.

  Izany fisehon-javatra eo amin'ny tontolon'ny zava-manana aina madinika izany dia ohatra maneho ny fitombon'ny faharatsiana haingana dia haingana taorian'ny fahalavoana. Nomena faharanitan-tsaina goavam-be ilay taranaka mahery, nomena tanjaka lehibe ara-pahasalamana, ary lava andro niainana, ka nahafoy an'Andriamanitra sady nivaro-tena tamin'ny fanarahana izao karazam-pahotana rehetra izao. Raha ny tara-masoandro, ny fanafody simika, na ny hafanana ambony dia ambony no maharingana ny bakteria, dia ny Safodrano manerana izao rehetra izao kosa no nofidin'Andriamanitra hifehezana an'ity fikomiana mahery miitatra ity.

  Indray mitopy maso: Inona no nataon'ny ota tamin'ny voarin'Andriamanitra? Inona ny sasany amin'ireo toetra nampiavaka an'i Noa? Inona avy ireo hevitra voarakitra ao anatin'ilay fanekena natao tamin'i Noa? Fomba ahoana no isehoan'ny fahasoavan'Andriarnanitra ao amin'ilay fanekena natao tamin'i Noa talohan'ny safodrano? Inona no ampianarin'ilay fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny taranak'olombelona taorian'ny Safodrano mikasika ny fitiavan'Andriamanitra antsika, izay tsy manavaka na iza na iza?

  "Tsara indrindra" no fahitan'Andriamanitra iza rehetra nataony tamin'ny fifaranan'ny famoronana (Gen. 1:31). Tonga ny ota, ary nivadika ny rasa. Lefy ilay "tsara indrindra". Simban'ny fahotana sy ireo vokany mahatsiravina ny voary feno firindrana nataon'Andriamanitra. Niitatra lavitra tokoa ny fikomiana tamin'ny andron'ny Noa; nikiky ny taranak'olombelona ny faharatsiana. Na dia tsy manome tsipiriany maro aza ny Baiboly (jer. PM, tt. 75-77), dia mazava fa tsy azon'Andriamanitra leferina ny fandikan-dalàna sy ny fikomiana, na be fitiavana sy mahari-po ary mpamela heloka aza Izy.

  Ahoana no nivadihan'ny toe-javatra ho tena ratsy vetivety foana? Angamba tsy dia sarotra tadiavina ny valin'izany. Firifiry moa ny olona ankehitriny, rehefa mijery ny fahotan'ny tenany, no velom-panontaniana toy izany koa? Ahoana no nivadihan'ny toe-draharaha ho tena ratsy vetivety foana toy izao?

  Diniho ireto andininy ireto; soraty izay tiany ambara. Mariho ny fizotry ny fivoaran'ny fahotana: Gen. 3:6, Gen. 3:11-13, Gen. 4:5, Gen. 4:8, Gen. 4:19, Gen 4:23, Gen. 6:2, Gen. 6:5, 11.

  Tsy tongatonga ho azy ny Gen. 6 sy 11. Nisy tantara teo alohan'ireo. Nis antony nahatonga io vokatra mahatsiravina io. Niharatsy kokoa hatrany ny fahotana. Mirona ho amin'izany izy. Tsy mba toy ny voadidy na maratra izany ka sitrana ho azy noho ny rafitra miasa ao anatin'ny vatana ao; fa ny mifanohitra amin'ny izany, rehefa avela tsy fehezina ny fahotana dia mihombo, ary tsy mety ho afa-po raha tsy efa mitondra ho amin'ny faharavana sy ny fahafatesana. Tsy mila misaintsaina akory ny amin'ny fiainana nisy talohan'ny Safodrano isika vao ho afaka mahita io lalan'ny fahotana io. Hitantsika eny amin'ny manodidina antsika rehetra eny izany na dia amin'izao fotoana izao aza.

  Tsy mahagaga raha halan'Andriamanitra ny fahotana; tsy mahagaga raha tsy maintsy hofongorana ny fahotana na ho ela na ho haingana. Tsy misy zavatra azon'Ilay Andriamanitra marina sy fitiavana atao aminy afa-tsy izany.

  Mazava loatra fa ny vaovao mahafaly dia ity: na dia tiany hofongorana ny fahotana, dia tiany hovonjena kosa ny mpanota. Momba izany indrindra ilay fanekena.

  Eo anivon'ireo andininy rehetra izay miresaka momba ny faharatsiana ao amin'ilay tontolo nisy talohan'ny Safodrano, i Noa dia lehilahy niavaka tamin'ireo olona nanodidina azy. Diniho ilay andininy voalaza etsy ambony, sy ireo zavatra manokana telo ambaran'ny Baiboly momba azy. Soraty araka izay fara-fahaizanao izay mety ho hevitry ny tsirairay avy amin'ireto manaraka ireto:

  1. Izy dia "lehilahy marina"

  2. Izy dia "tsy nisy tsiny"

  3. "Niara-nandeha tamin'Andriamanitra izy"
   
  Tsy misy isalasalana fa i Noa dia olona nanana fifandraisana mahavonjy tamin'ny Tompo. Olona azon'Andriamanitra niaraha-niasa izy; olona nihaino Azy, nankatò Azy, ary nitoky Taminy. Izany no nahatonga an'i Jehôvah ho afaka nampiasa an'i Noa hanatanteraka ireo zava-nokendreny, ary izany no nahatonga an'i Petera hiantso azy ao amin'ny TV hoe "mpitory ny fahamarinana. " - 2 Pet. 2:5.

  Vakio ny Gen. 6:8. Ahoana no anampian'io andininy io antsika hahatakatra ny fifandraisana nisy teo amin'i Noa sy Jehôvah?

  Eto no isehoan'ilay hevitra hoe "fahasoavana" ("nahita fitia") voalohany indrindra ao amin'ny Soratra Masina, ary hita mazava fa manana hevitra mitovy amin'izay ampiasana azy ao amin'ny TV izy io, izay milazalaza ny amin'ny famindrampon'Andriamanitra manome zava-tsoa maimaimpoana ho an'ny mpanota tsy mendrika sady tsy nisasatra hahazoana izany. Ilaintsika, araka izany, ny mahatakatra fa na "tsy misy tsiny" sy "marina" toy inona aza i Noa dia mpanota tsy mendrika izay nila ilay fanomezana mamaimpoana avy amin'Andriamanitra izy. Amin'io lafiny-io dia tsy misy maha-samy hafa an'i Noa amintsika izay mikatsaka fatratra ny hanaraka ny Tompo.

  Raha fantatrao ary fa nila ny fahasoavan'Andriamanitra koa i Noa, tahaka antsika rehetra ihany, dia diniho ny fiainanao manokana ka manontania tena hoe: Izaho koa ve mba azo lazaina tahaka an'i Noa hoe "marina", "tsy misy tsiny", "ary miara-mandeha amin'Andriamanitra"? Na inona na inona hevitrao dia soraty ny antony, ary (raha tsy manahirana anao) zarao amin'ny kilasy misy anao izany amin'ny Sabata.

  "Nefa kosa haoriko ny fanekeko aminao: ary hiditra ao anatin'ny sambo-fiara hianao sy ny vadinao aman-janakao mbamin'ny vinantonao vavy miaraka aminao." - Gen. 6:18.

  Amin'io andininy iray io dia hitantsika ireo fototry ny fanekena ara-Baiboly izay ataon'Andriamanitra amin'ny olombelona: manao fifanarahana amin'ny olombelona Andriamanitra. Tsotra!

  Kanefa mbola misy zavatra hafa ao, ankoatra izay manaitra ny maso avy hatrany. Voalohany amin'izany ny fankatoavana, izay anjara raisin'ny olombelona. Manambara amin'ny Noa sy ny fianakaviany Andriamanitra fa hiditra ao amin'ny sambofiara izy ireo. Manana ny anjara tokony hataony izy ireo, ary raha tsy ataony izany dia rava ny fanekena. Ary raha rava ny fanekena dia izy ireo no maty antoka indrindra, satria tokony hahazo tombontsoa avy amin'izany fanekena izany izy amin'ny farany. Raha nanda an'Andriamanitra rahateo i Noa, ka tsy nety nanaiky izany, na koa nanaiky ihany saingy niova hevitra avy eo, dia ho inona no vokatr'izany ho azy sy ny fianakaviany?

  "Fanekeko", hoy ny filazan'Andriamanitra. Inona no ambaran'izany amintsika mikasika ny toetra fototra ananan'ilay fanekena? Manova inona eo amin'ny fiheverantsika na fandraisantsika azy izany raha toa ka hoe "fanekentsika" no niantson'i Jehôvah azy?

  Na dia manokana aza ity toe-javatra ity, dia fifanarahana eo amin'Andriamanitra sy ny olombelona hatrany izany. Tamin'ny nanorenany ny "fanekeny" tamin'i Noa dia naneho ny fahasoavany indray Andriamanitra. Asehony fa vonona ny handray andraikitra voalohany Izy mba hamonjena ny olombelona amin'ny vokatry ny fahotan'izy ireo. Izany hoe, tsy azo raisina ho toy ireny karazana fiaraha-miasa na fikambanan'ny olona samy olona ireny ity fanekena ity, ka mifampiankina ny "mpandray anjara" ao anatiny. Azontsika lazaina fa "mahazo tombony" amin'ilay fanekena Andriamanitra, kanefa amin'ny heviny hafa tanteraka amin'izay fandraisan'ny olombelona azy. Ny tombony ho Azy dia ny hahazoan'ireo malalany fiainana mandrakizay - izay fahafaham-po lehibe ho an'ny Tompo (Isa. 53:11). Izany anefa tsy milaza fa mahazo tombontsoa tahaka ny fahazoantsika tombony Izy ao amin'ilay fanekena.

  Raiso ity ohatra ity: Misy lehilahy iray latsaka an-drano avy amin'ny sambo iray ao anatin'ny tafiotra. Misy olona iray avy eo an-tsambo milaza aminy fa hanipy lakan'aina mba hisintonana azy ho ao an-tsambo indray. Na ahoana na ahoana dia tsy maintsy hanaiky izay anjarany ao anatin'ilay "fifanarahana" ilay iray latsaka an-drano, dia ny hisambotra sy hamikitra amin'izay lakan'aina omena azy. Dia toy izany indrindra, amin'ny lafiny maro, ny amin'ilay fanekena eo amin'Andriamanitra sy ny olombelona.

  Ahoana no anampian'io ohatra io anao hahatakatra ny foto-kevitra mikasika ny fahasoavana hita ao anatin'ny fanekena? Ahoana no anampiany anao hahalala izay teny tokony hampiorenana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra na dia izao ankehitriny iza aza?

  "Ary hoy Andriamanitra: Izao no famantarana ny fanekena izay ataoko ho amiko sy ho aminareo mbamin'ny zava-manan'aina rehetra eo aminareo hatramin'ny taranaka fara mandimby: Ny avako efa napetrako eo amin'ny rahona ho famantarana ny fanekena ho amiko sy ho amin'ny tany." - Gen. 9:12,13.

  Vitsy ihany ny tranga mpiseho amin'ny voary no mahafinaritra toy ny avana. Iza no tsy mahatsiaro ny fahazazany sy ny fitalanjonany raha nahita voalohany ireo tsipika mazava maro loko mamaritra eny amin'ny lanitra, tahaka ny hoe famantarana na vavahady rnahagaga fidirana any an-danitra (na angamba antsiben-danitra)? Ary na dia efa lehibe aza isika dia mbola variana hatrany amin'ny fahitana ireo loko marevaka ireo eny amin'ny lanitra. Tsy mahagaga raha toa ka mbola ampiasaina ho tandindon-javatra maro ny avana na dia amin'izao fotoana izao aza: ny antoko politika ohatra, na ny antokom-pivavahana, na ny tarika mpanao "rock", na irony mpikarakara fivahinianana irony (jereo amin'ny "site Web" ny teny hoe "rainbow" = avana dia ho hitanao). Miharihary fa hatramin'izao dia mbola rnanetsika ny fontsika sy ny saintsika hatrany ireo tsipika miloko tsara tarehy ireo.
  Izany indrindra no zava-kendren'Andriamanitra.

  Inona no lazain`i Jehovah fa asehon'ny avana? Gen. 9:12-17.

  Ho famantarana ny "fanekeko" hoy i Jehôvah no nampiasany ny avana (Gen. 9:15). Mahaliana ny fampiasany ny teny hoe "fanekena" eto, satria samy hafa amin'ny fomba fampiasana azy any an-toeran-kafa izany. Raha ampitahaina amin'ny fanekena tamin'i Abrahama na ny fanekena tao Sinay, dia tsy misy adidy manokana voalaza fa tsy maintsy ataon'ireo izay mahazo tombontsoa avy amin'ilay fanekena (na dia tamin'i Noa aza). Ny tenin'Andriamanitra eto dia ho an'ny olona rehetra, ho an'ny "zava-manan-aina, dia ny nofo rehetra" - Gen. 9:15, "hatramin'ny taranaka fara mandimby."- Gen. 9:12. Mahafaoka izao tontolo izao sy ny olona rehetra ilay tenin'Andriamanitra, na mifidy ny hankatò an'Andriamanitra izy ireo na tsia. Amin'ity heviny ity, ny fanekena dia tsy ampiasaina araka ny ahitana azy any amin'ny andininy hafa ao amin'ny Baiboly raha ny fifandraisana eo amin'Andriamanitra sy ny olombelona no resahina.

  Amin'ny lafiny inona no anehoan'ity fanekena ity ny fahasoavan'Andriamanitra? Iza no tompon-kevitra voalohany nanao ity fanekena ity? Iza no tena mahazo tombontsoa avy aminy?

  Na dia tsy misy anjara tsy maintsy ataontsika manokana aza ao amin'ity fanekena ity, maka izay hita eto, (ny anjaran'Andriamanitra aloha dia ny tsy handrava izao tontolo izao Amin'ny Safodrano intsony), dia tsy tokony hitaona antsika hanana fiainam-pankatoavana ny Tompo ve ny fahalalantsika ny tandindona asehon'ny avana? Amin'ny fomba ahoana? Raha tsorina, mahatsiaro ho manana adidy ve isika rehefa mijery ny lanitra ka mahita ly avana? Saintsaino ny tontolon-kevitra manontolo manodidina ny avana sy ireo lesona azontsika tsoahina avy amin'izany.

  "Ary naringana ny zavatra velona rehetra izay tambonin'ny tany, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny zava-mandady na mikisaka ary ny voro-manidina; dia naringana tsy ho amin'ny tany ireny; ary Noa sy izay niara-nitoetra taminy tao anatin'ny sambo-fiara ihany no sisa velona." - Gen. 7:23.

  Ao amin'io andininy io no ahitantsika voalohany ny filazana momba ny "sisa" ao anatin'ny Soratra Masina. Ny teny nadika hoe "sisa velona" eto dia avy amin'ny teny fray hafa izay ampiasaina matetika ao amin'ny TT ny fototeniny, izay manana hevitra hoe "sisa".

  "`Ary Andriamanitra efa nampandeha ahy hialoha anareo, mba tsy hahalany taranaka anareo amin'ny tany, fa hamelona anareo amin'ny famonjena lehibe. " - Gen. 45:7 (natao sora-matavy izay tiana havohitra).

  "Ary izay sisa any Ziona sy izay mbola mitoetra any Jerosalema dia hatao hoe masina. Dia izay rehetra voasoratra ho isan'ny velona any Jerosalema." - Isa. 4:3 (natao sora-matavy izay tiana havoitra).

  "Ary amin'izany andro izany ny Tompo dia mbola haninjitra ny tanany fanindroany hanavotra ny olony, izay mbola sisa (...)"- Isa. 11:11 (natao sora-matavy izay tiana havohitra).

  Ao anatin'ireo andininy rehetra ireo, ny teny voasongadina dia mifandray amin'ilay teny mitovy dika aminy hoe "sisa velona" ao amin'ny Gen. 7:23.

  Diniho ny Gen. 7:23 sy ireo ohatra hafa. Ahoana no fahazoanao ny hevitry ny hoe sisa eto? Inona avy ireo toe-java-mitranga manodidina ka mitarika ho amin'ny fisian'ny sisa? Mifanaraka tsara amin'ny hevitry ny hoe sisa ny fanekena, amin'ny fomba ahoana?

  Tamin'ny fotoan'ny Safodrano dia nanjary Mpitsara izao tontolo izao koa ilay Mpahary izao tontolo izao. Ny fahantomoran'ny fitsarana izao tontolo izao dia mampametra-panontaniana hoe: ho ringana avokoa ye ny manana aina rehetra, eny na dia ny olombelona aza? Raha tsia ny valiny, iza no ho sisa velona? Iza no ho sisa?

  Teto, dia i Noa sy ny fianakaviany no sisa. Ny famonjena an'i Noa anefa dia nifamatotra tamin'ny fanekena nataon'Andriamanitra taminy (Gen. 6:18), dia fanekena izay niainga avy tamin'Ilay Andriamanitry ny famindrampo sy ny fahasoavana, ary fanekena notanterahiny. Ny nataon'Andriamanitra ho azy ireo ihany no namonjy ny ainy na dia nilaina toy inona aza ny fiaraha-miasa tamin'izy ireo. Na inona na inona anjara tsy maintsy nataoni Noa tao anatin'ilay fanekena, na toy inona na toy inona fahatokiany teo am-panatanterahana izany, ny hany fanantenana ho azy dia ny famindrampo avy amin'Andriamanitra.

  Araka ny fahatakarantsika ireo toe-jovatra hitranga amin'ny andro farany, izay fotoana hisian'ny sisa ho an'Andriamanitra koa (jereo Apok. 12:17), inona ireo hevitra mifanindran-dalana amin'izany azontsika ianarana avy amin'ny tantaran'i Noa, ka manampy antsika hiomana ho anisan'ireo sisa? Mandray fanapahan-kevitra isan'andro isika, izay mety hisy fiantraikany amin'ny toerana hisy antsika amin'ny andro farany, amin'ny fomba ahoana?

  Vakio "Ny Safodrano", tt. 69-83; "Taorian'ny Safodrano", tt. 84-90, ao amin'ny PM.

  "Ny avana, izay tranga voajanahary, dia famantarana sahaza tsara ilay fampanantenana nataon'Andriamanitra fa tsy handrava ny tany amin'ny alalan'ny Safodrano intsony Izy. Niova tanteraka tokoa mantsy ny toetry ny andro teto an-tany taorian'ny Safodrano, ka ny orana no nisolo toerana ilay ranon'ando tsara mpanamando ny tany fahiny. Koa nilaina ny hampitony ny tebitebin'ny olona isaky ny milatsaka ny orana. Ny saina mivavaka dia afaka mahita fa maneho ny Tenany Andriamanitra amin'ny alalan'ireny tranga voajanahary ireny (Jereo Rôm. 1:20). Araka izany, ho an'ny mpino, ny avana dia porofo fa hitondra fitahiana ny orana fa tsy fandravana izao tontolo izao." - SDABC, b. 1, t. 265.

  FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA:

  1-"Tototra izao tontolo izao tamin'izany andro izany, nitombo be tokoa ny olona, nitrena tahaka ny ombidia izao tontolo izao, ka taitra noho ny tabataba ilay andriamanitra lehibe. Ren'i Enlil ny tabataba ka hoy izy tamin'ireo andriamanitra nivory: 'Tsy zaka mihitsy izao fireondreon'ny olombelona izao, tsy ahitan-tory intsony ny tabababany.' Dia nifanaraka ireo andriamanitra fa handringana ny olombelona." - "The Story of the Flood" in The Epic of Gilgamesh, trans. N. K. Sanders (London: The Penguin Group, 1972), t. 108. Ampitahao amin'ny anton'ny Safodrano voalazan'ny Baiboly io anton'ny Safodrano voalaza io.

  2-Tsy nampitandrina fotsiny ireo mpiara-belona taminy momba ny fitsarana ho avy i Noa, fa mihoatra noho izany no nataony. Nahoana no tsy ankamamian'ny olona loatra, raha ny ankapobeny, ny fahamarinana momba ny famonjena? Mitanisa zavatra vitsivitsy izay manakana ny olona maro tsy hanaiky ny drafitr'Andriamanitra hamonjena azy ireo. Jereo Jao. 3:19; Jao. 7:47,48; Jao. 12:42,43; Jak. 4:4.

  Famintinana: Tamin'ity herinandro ity dia hitantsika to ireo fanekena nataon'Andriamanitra tamin'i Noa no fanekena voalohany noresahina tamin'ny fomba -mazava ao anatin'ny Baiboly. Mampiseho ny fiheverana feno fahasoavana ny olombelona sy ny fanirian'Andriamanitra hanana fifandraisana mahavonjy amin'izy ireo izany. Nohamafisin'Andriamanitra tamin'i Noa ny fanekeny, ary ny fanoloran-tenan'i Noa ho an'Andriamanitra no niaro azy tsy ho tratry ny fihemorana nanjaka tamin'izany andro izany, sy namonjy azy sy ny ankohonany tsy hiharan'ny fitsarana mandravan' ny Safodrano.

  "Natao hanamafisana ny finoan'ny rehetra io marika eny amin'ny rahona io, ary hampiorina ny fitokian'izy ireo amin'Andriamanitra. lo mantsy no mariky ny famindrampo sy ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ny olombelona; ka na dia voatery nandrava ny tany tamin'ny alalan'ny Safodrano aza lzy, ny famindrampony kosa dia mbola nandrakotra ny tany ihany." - TF,71.

  Please publish modules in offcanvas position.