« Mihoatra noho ny firenena rehetra »

  "Fa firenena masina ho an'i Jehôvah Andriamanitrao hianao: fa hianao efa nofidin'i Jehôvah Andriamanitrao ho firenena rakitra soa ho Azy mihoatra noho ny firenena rehetra ambonin'ny tany."- Deo. 7:6.

  Tsy misy isalasalana ny amin'izao: nofidin'i Jehôvah ny vahoaka hebreo ho solontenany manokana eto an-tany. Ny teny nadika hoe "manokana" na "rakitra soa" eo amin'io andininy etsy ambony io, dia ny teny hoe segulah, izay midika koa hoe "fananana sarobidy" na "tahiry manokana". Zava-dehibe ny fitadidiana fa Andriamanitra mihitsy no nifidy azy ireo, fanehoana ny fahasoavany izany. Tsy nahitana na inona na inona nety hahamendrika azy ireo hahazo izany fahasoavana izany tao amin'ny vahoaka. Tsy nisy mihitsy izany, satria ny fahasoavana dia zavatra omena ho an'izay tsy mendrika izany akory.

  Vakio ny Ezek. 16:8. Ahoana no hanazavan'izany ny nifidianan'i Jehôvah ny Isiraely?

  "Nahoana ny Isiraely no nofidin'Andriamanitra? Zava-miafina izany. Antokon'olom-bitsy izy ireo izay tsy nanana kolontsaina lehibe manao ahoana na koa voninahitra. Tsy nanana hatsarana manokana sy niavaka akory izy ka ho nahatonga izany safidy izany. Avy amin'Andriamanitra irery ihany izany fifidianana azy ireo izany (...) Mitoetra ao amin'ny zava-miafin'ny fitiavan'Andriamanitra ny anton'izany safidy izany. Tia ny Isiraely Andriamanitra ka nifidy azy, tamin'izany no nanatanterahany ny teny fikasana nataony tamin'ireo razamben'izy ireo (...) Voafidy izy noho ny fitiavan'i Jehôvah azy. Tamin'ny fanehoana ny herin'i Jehôvah no nanafahana azy tamin'ny fahandevozana tany Egipta. Aoka ho tsapany indray izany zava-dehibe izany dia ho hitany fa vahoaka masina sy rakitra soa tokoa izy. Ny fironany hiala amin'izany toerana mendrika nametrahana azy izany, araka izany, dia mendrika ny handraisany ny fanamelohana fara tampony."- Deutoronomy, J.A Thompson, tt. 130,131.

  Araka ny fikasan'Andriamanitra sy ny zavatra kendreny, dia sady natao ho taranaka mpanjaka ny Isiraelita no mpisorona. Tao anatin'ny tontolo feno faharatsiana dia izy ireo no natao ho mpanjaka, ara-pitondrantena sy ara-panahy, izany hoe, natao haharitra sy hahomby, handresy ny fanapahan'ny ota (Apôk. 20:6). Amin'ny maha-mpisorona azy ireo dia natao hanatona an'i Jehôvah tamin'ny vavaka sy ny fiderana ary ny fisoronana (fahafoizan-tena) izy ireo. Amin'ny maha-mpanelanelana an'Andriamanitra sy ny Jentilisa azy dia natao ho mpampianatra sy mpitory ary mpaminany izy ireo, ary natao ho ohatry ny fivelomana araka ny fahamasinana-masoivohon'ny lanitra natao haneho ny tena fivavahana marina.

  Jereo ilay fehezan-kevitra ao amin'ny andininy androany, izay ilazan'i Jehôvah fa izy ireo dia "mihoatra (ambony) noho ny firenena rehetra ambonin'ny tany". Raha ny fampianarana rehetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra mikasika ny maha-toetra tsara ny fanetren-tena sy ny maha-mampidi-doza ny avonavona no jerena, ahoana araka ny hevitrao no hevitr'io andininy io? Amin'ny inona no tokony haha-ambony azy ireo mihoatra ny firenena rehetra? Tokony hampiharina amintsika amin'ny maha fiangonana antsika koa ve io hevitra io? Raha eny, amin'ny fomba ahoana? 

  Please publish modules in offcanvas position.