Sombin-tany (Gen.35:12)

Imprimer

I Abrahama no nomena voalohany ny teny fikasana fa hisy tany homena ny vahoakan'Andriamanitra, dia ny Isiraely izany, naverina tamin'i Isaka sy i Jakoba indray izany avy eo. Namerina io teny fikasana io i Josefa mialoha indrindra ny nahafatesany (Gen. 50:24). Nampahafantarin'Andriamanitra an'i Abrahama anefa fa hisy "efa-jato taona" holalovan'ny taranany vao hahazo ny tany izy ireo. (Gen. 15:13, 16). Tamin'ny andron'i Mosesy sy i Josoa no nanomboka ny fahatanterahan'ny teny iikasana. Naverin'i Mosesy ilay baikon'Andriamanitra: "Indro, efa natolotro eo anoloanareo ny tany; idiro ka lovao ny tany."- Deo. 1:8.

Vakio ny Deo. 28:1, 15. lnona no voalaza ao anatin'ireo teny ireo? Raha tsorina dia homena azy ireo amin'ny maha-anisan'ny fanekena azy ny tany. Miteraka adidy ny fanekena. lnona ny adidin'ny Isiraely? Ny fizarana voalohany amin'ny Deo. 28 dia mamariparitra ireo fitahiana ho azon'ny Isiraely raha arahiny ny sitrapon'Andriamanitra.

Ny fizarana manaraka dia miresaka ny amin'ireo ozona izay hianjera amin'izy ireo raha tsy manaraka izany izy. Ireo ozona ireo "ny ankabeazany, raha tsy izy manontolo mihitsy aza, dia tonga ho azy amin'ny famelana ny ota hanao ny asa ratsiny fotsiny (...) 'Fa izay mamafy ho an'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo'-Gal. 6:8. Tahaka ny rano izay avela amin'izao fotsiny ka tsy hijanona hikoriana raha tsy efa tonga amin'ny toerana maha-tony azy; tahaka ny famataranandro izay avela amin'izao fotsiny ka handeha hatrany raha tsy efa lany fahana tanteraka; tahaka ny hazo iray avela haniry ka tsy maintsy hamoaka izay voa ao anatiny; dia toy izany koa ny fahotana, tsy maintsy misy vokatra aterany, tsy maintsy misy lalana izorany sy fetra tratrariny, ary "fahafatesana no hiafaran'izany zavatra izany"-Rom. 6:2 1."- The Pulpit Commentary: Deuteronomy, H. D. M. Spence and Joseph S. Exell, eds. (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 1890), b. 3, t. 439.

Na dia teo aza ireo teny fikasana mikasika ny tany ireo, dia tsy hoe tsy nisy fepetra izany. Ampahany tamin'ny fanekena izy ireny. Tsy maintsy nanatanteraka ny anjarany tao amin'izany fanekena izany ny Isiraely; raha tsy izany dia tsy ho tanteraka ny teny fikasana. Efa nolazain'ny Tompo mazava tsara, nihoatra ny indray mandeha, fa raha tsy mankatò izy ireo dia halaina aminy ny tany. Vakio ny Lev. 26:27-33. Tena nataon'i Jehôvah nazava mihitsy ny teniny.

Amin'ny maha-Kristianina antsika dia miandrandra ny hahazo ireo toerana nampanantenaina any an-danitra sy ny tany nohavaozina isika. Ampanantenaina antsika tahaka izay natao tamin'ny Hebreo koa ireo zavatra ireo. Ny maha-samy hafa azy anefa dia izao: raha tonga any isika dia tsy ho verintsfka intsony izany (Dan. 7:18). Ao anatin'izany dia misy ireo fepetra tokony harahina mba hahatongavantsika any. Ahoana ny fahazoanao ny amin'ireo fepetra ireo, indrindra ao anatin'ny tontolon-kevitry ny famonjena amin'ny finoana irery ihany?