Ny Israely sy ny fanekena

Imprimer

"Nefa tsy nihaino izy na nanongilana ny sofiny, fa samy nandeha tamin'ny ditry ny fo ratsiny ihany izy; ka dia nataoko mihatra aminy ny teny rehetra amin'izao fanekena izao, ilay nasaiko nataony, nefa tsy nataony."- Jer. 11:8.

Jereo ny andininy eo ambony. Nambaran'i Jehôvah fa hotanterahiny amin'izy ireo "ny teny rehetra amin'izao fanekena izao". Kanefa zavatra ratsy no resahiny eo! Na dia manana fironana aza isika hihevitra fa zavatra tsara ihany no atolotry ny fanekena ho antsika, dia eo ihany koa ny lafiny tsy tsara. Hita teo amin'ny an'i Noa io foto-kevitra io. Nomen'Andriamanitra zavatra mahagaga izy - dia ny fiarovana azy tsy ho tratry ny fandringanana; kanefa tsy maintsy nankatò izy mba hahazoany ireo fitahian'ny fahasoavan'Andriamanitra. Raha tsy nankatò izy dia ny lafiny ilany tamin'ny fanekena no ho nanaraka izany.

Ampitahao ny Gen. 6:5 sy ny andalan-teny etsy ambony, mikasika ny tontolo talohan'ny Safodrano. lnona no itovian'izy ireo? lnona no lazain'ireo andalan-teny ireo mikasika ny maha-zava-dehibe ny tokony hifehezantsika ny fieritreretantsika?

Mampalahelo fa toe-javatra niverimberina imbetsaka teo amin'ny tantaran'ny Isiraely ny fihemorana, izay narahin'ny fitsaran'Andriamanitra, taorian'izay izy ireo dia nibebaka sy nankatò nandritra ny fotoana voafetra. Fotoana vitsy monja, tamin'ny andron'i Davida sy i Solomona, no mba nahafehezan'izy ireo ny velaran'ny tany nampanantenaina manontolo. 

Jereo ireto andalan-tSoratra Masina mikasika ny fihemoran'ny Isiraely avy ao amin'ny bokin'i Jeremia ireto: "Fa hoy Izy: Raha misy lehilahy misao-bady, ary efa miala ravehivavy ka vadin'olon-kafa, moa mahazo miverina aminy indray va ralehilahy? Tsy haloto tokoa va izany tany izany? Fa hianao dia efa nijangajanga tamin-tsakaiza maro, ka moa hahazo miverina amiko va hianao? hoy Jehovah.(...) Kanefa toy ny vehivavy misintaka miala amin'ny lahy, dia toy izany tokoa no nisintahanareo niala tamiko, ry taranak'Isiraely, hoy Jehovah."- Jer. 3:1,20.

Mamerina amintsika zavatra iray efa noresahina tany alohaloha izany: Ny fanekena tian'Andriamanitra hatao amintsika dia tsy fifanarahana mangatsiaka araka ny lalana fotsiny ifanaovan'ny ozona izay samy mitady ny tsara indrindra eo amin'ny fifandraharahan'izy ireo. Ny fifandraisana amin'ny fanekena dia fifandraisana feno fanoloran-tena, fifandraisana matotra sady masina toy ny fanambadiana, ka izany no antony ampiasan'i Jehôvah io fanoharana io.

Ny zavatra tiana holazaina dia izao: tsy ny tsy fankatoavana no fototry ny fihemoran'ny Isiraely fa ny fahatapahan'ny fifandraisany manokana tamin'i Jehôvah, izay niteraka ny tsy fankatoavana ka nahatonga ny famaliana hianjera amin'izy ireo. Nahoana no tena manan-danja eo amin'ny fiainana kristianina ny lafiny fifandraisana manokana?

Nahoana no rehefa tsy dia mety loatra ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, dia mora lavo amin'ny fahotana sy ny tsy fankatoavana isika? lnona no havalinao ny olona iray izay mametraka izao fanontaniana izao: "Ahoana no anorenako fifandraisana lalina sy feno fitiavana amin'Andriamanitra?"