Ny sisa

Imprimer

Na dia teo aza ny fiverimberenan'ny fihemorana sy ny fitsaran'Andriamanitra ary ny fibebahana teo amin'ny Isiraely, inona ny fanantenana hita ao anatin'ireto andininy ireto? Isa 4:3; Mika 4:6, 7; Zef. 3:12,13. 

Na dia simba noho ny tsy fankatoavana aza ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny Isiraely fahiny, dia tsy voasakana tanteraka tsy akory izany. Nisy voninkazo naniry ihany tao anatin'ny tsilo. Maro amin'ireo mpaminanin'ny TT no miresaka momba io sisa mahatoky io, izay hangonin'Andriamanitra eo aminy ho fehezam-boninkazo maha-te ho tia. 

Ny tanjon'Andriamanitra tamin'ny nananganany sy nitehirizany sisa mahatoky dia mbola mitovy ihany tamin'ny an'ny Isiraely rehetra, dia ny hampiasa azy ireo ho fitaovana voatendriny hanambara "ny voninahitro any amin'ny firenena"-Isa. 66:19. Amin'izany fomba izany, dia hanaraka ireo izay mahatoky koa ny hafa ka "hiankohoka eo anatrehan'ny Mpanjaka, dia Jehôvah Tompon'ny maro" - Zak. 14:16. 

Araka izany, na dia ratsy manao ahoana aza ny toe-javatra, dia manana olona mahatoky mandrakariva Andriamanitra, olona izay nihazona hatrany ny fiantsoana sy ny fifidianana azy na dia eo aza ny fihemorana misy eo an-daharan'ny vahoaka voafidiny (2 Pet. 1:10). Raha tsorina dia izao, na toy inona na toy inona tsy fahombiazan'ny firenena an-kapobeny, dia mbola tao hatrany ireo izay niezaka hihazona araka izay tsara indrindra vitany ny anjara adidiny tao anatin'ny fanekena (jereo, ohatra ny 1 Mpanj. 19:14-18). Ary na dia niaritra fahoriana aza izy ireo niaraka tamin'ny fireneny iray manontolo (ohatra, ny fahababoany tany an-tany hafa), dia mbola ho azony ihany ny teny fikasan'ny fanekena fara tampony, dia ny fiainana mandrakizay.

Vakio ny Jao. 10:27, 28. Inona no ambaran'i Jesôsy eto? Ampiharo amin'ny toe-javatra mikasika ny fihemoran'ny Isiraely fahiny ny teniny sy ny teny fikasana ao anatin'izany. Ahoana no fanavazan'ireo teny ireo ny fisian'ny sisa mahatoky?

Taona vitsivitsy lasa izay dia nisy tovovavy iray niala tanteraka tamin'ny finoana kristianina notanany; kivy mantsy izy noho ny fahotana sy ny fihemorana ary ny fihatsarambelatsihy hitany tao amin'ny fiangonana. "Tsy tena Kristianina ireo olona ireo", hoy izy, ary izay no fialan-tsiny nentiny niala tao amin'ny fiangonana. Araka ireo foto-kevitra ao amin'ny lesona androany, inona ny antony ahafahanao milaza fa tsy mitombina ny fialan-tsininy?