Israely ara-panahy

  Na toy inona na toy inona fahadisoana sy tsy fahombiazan'ny Isiraely fahiny dia tsy nijanona hatreo tsy akory ny drafitr'Andriamanitra amin'ny fananganana vahoaka mahatoky hanompo Azy. Ny TT mantsy dia efa niandrandra sahady ny fotoana izay hananganan'i JehOvah Isiraely ara-panahy, dia vondrona mpino rnahatoky, Jiosy sy Jentilisa, izay hanatanteraka ny asa fitoriana ny filazantsara amin'izao tontolo izao. Tsy iza izany fa ny fiangonana voalohany.

  Vakio ny Gal. 3:26-29.

  1. Inona ny teny fikasana resahin'i Paoly ao amin'ny and. 29?

  2. Inona ny fototra hahatonga ny olona iray ho mpandova araka ireo teny fikasana ireo? (Gal. 3:26)

  3. Nahoana no arodan'i Paoly ny fanavahana ny maha-lahy sy vavy, ny firenena niaviana ary ny sarangam-piarahamo-nina?

  4. Inona ny hevitry ny hoe "iray ao amin'i Kristy"?

  5. Vakio ny Rôm. 4:16, 17. Ahoana no anampian'ireo toko sy andininy ireo antsika hahatakatra izay ambaran'i Paoly ao amin'ny Gal. 3:26-29?
  Amin'ny maha-zanak'i Abrahama Azy, amin'ny heviny manokana, dia tonga mpandova ireo teny fikasan'ny fanekena i Kristy. Amin'ny alalan'ny batisa no ahazoantsika fihavanana amin'i Kristy, ary amin'ny alalany no ananantsika zo amin'ireo teny fikasana natao tamin'i Abrahama. Araka izany, izay rehetra nampanantenain'Andriamanitra dia hita ao amin'i Kristy, ary ireo teny fikasana dia lasa antsika koa, tsy noho ny firenena niaviana, na ny firazanana, na ny maha-lahy na vavy, fa noho ny fahasoavana izay arotsak'Andriamanitra amintsika amin'ny alalan'ny finoana.

  "Ny fanomezana nomena an'i Abrahama sy ny taranany dia tsy ny tany Kanana fotsiny ihany, fa ny tany manontolo mihitsy. Izao no ambaran'ny apôstôly: `Fa tsy lalàna, fa fahamarinana amin'ny finoana, no nahazoan'i Abrahama sy ny taranany ny teny fikasana ho mpandova izao tontolo izao izy.'- Rôm. 4:13. Ary ny Baiboly dia mampianatra tsara fa ireo teny fikasana natao tamin'i Abrahama dia tanterahina amin'ny alalan'i Kristy.(...) [Ny mpino dia tonga] mpandova ny 'lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levona'-1 Pet. 1:4, dia ny tany voadio ho afaka tamin'ny ozon'ny ota."- PP, t. 170. Ho tanteraka ara-bakiteny io teny fikasana io rehefa honina ao amin'ny tany vaovao mandrakizay miaraka amin'i Kristy ny olona masina (Dan. 7:27). 

  Please publish modules in offcanvas position.