Fianarana fanampiny

  Vakio "Ny tanimboaloboky ny Tompo", tt. 11-16; "Fanantenana ho an'ny Jentilisa", tt. 305-313 ary "Ny ankohonan'Isi-raely", tt. 573-587 ao amin'ny MM. 

  "Tsy manao fanavakavahan-tsaranga na firazanana, na, firenena na dia indray mandeha aza Andriamanitra. Izy no Mpahary ny olona rehetra. Fianakaviana iray ihany izy rehetra teo amin'ny famoronana sy teo amin'ny fanavotana. Tonga handrava ny rindrin'ny fisarahana Kristy, ary hamoha ny kianjan'ny tempoly ho an'ny isam-batan'olona mba samy hahita fidirana malalaka hanatonana an'Andriamanitra ny fanahy rehetra. Lehibe sy lalina ary feno tokoa ny fitiavan'Andriamanitra ka tafatsofoka any amin'ny toerana rehetra. Manatsoaka avy amin'ny hery miasa mangina ananan'i Satana izay rehetra voafitaky ny laingany Izy, ka mametraka azy ireo ho eo akaikin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra, dia ilay seza fiandrianana voahodidin'ny fahazavana avy amin'ny avan'ny teny fikasana. Fa tsy misy Jiosy, na Grika, na andevo, na tsy andevo' ao amin'i Kristy." -MM, t. 307.

  Vakio ny 1 Pet. 2:9, 10 hahitanao ireo anarana efatra iantsoan'i Petera ny fiangonana. Saika hita taratra ao amin'ireto toko sy andininy ao amin'ny TT ireto ireo anarana ireo, izay manondro ny Isiraely: Eks. 19:6 sy ny Isa. 43:20. Ahoana no anasongadinan'ireo fiantsoana ny fiangonana tsirairay ireo ny fifandraisan'ny fiangonana amin'Andriamanitra? (Ny fiantsoana "firenena masina" dia manasongadina fa Andriamanitra no nifidy ny fiangonana ary manana anjara voafaritra ho azy manokana). 

  FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA: 

  1. Namono biby atao fanatitra ireo mpisorona tamin'ny andron'ny Isiraely fahiny, fanatitra izay nanondro ny Mesia izany. Amin'ny maha-fanjakam-pisorona azy, Inona ny "fanatitra" tokony hataon'ny mambran'ny fiangonana? (1 Pet. 2:5)

  2. Navahan'Andriamanitra tamin'izao tontolo izao ny Isiraely mba hahatonga azy ho firenena masina. Nasaina nizara ny fahamarinana mikasika ny famonjena amin'izao tontolo izao koa anefa izy ireo. Tahaka izany koa ny fiangonana. Ahoana no hialantsika amin'izao tontolo izao kanefa mizara ny filazantsara amin'izao tontolo izao? Ahoana no anampian'ny fanandramana niainan'ny Isiraely sy i Jesôsy antsika hamaly izany fanontaniana izany?

  3. Nanana sisa mandrakariva Andriamanitra teo amin'ny Isiraely. Saino ny amin'i Elia sy ireo sisa tamin'ny androny (1 Mpanj. 19; mariho manokana ny and. 18). Mora kokoa matetika ny mitoetra ho mahatoky amin'Andriamanitra eo anivon'ny olona araka izao tontolo izao mihoatra noho ny eo amin'ireo mambra mpamerina hadisoana ao amin'ny fiangonana, nahoana? 

  Famintinana: Ny tena Isiraelin'Andriamanitra (na taloha na taorian'ny hazo fijaliana) dia ny lsiraelin'ny finoana, ireo izay miaina anatin'ny fifandraisam-panekena ara-panahy miaraka amin'Andriamanitra. Izy ireo no solontenany, mitondra ho an'izao tontolo izao ny filazantsaran'ny fahasoavany mahavonjy. 

  Please publish modules in offcanvas position.