Fianarana fanampiny

  "'Tsy nanana fahefana hanavotra (handoa ny onitry ny fahotany) fanahy iray izay very ny anjely faran'izay ambony indrindra. Ny kerôbima sy ny serafima dia tsy manana afa-tsy ny voninahitra izay omen'ny Mpamorona azy amin'ny maha-voariny ireo. Ary ny fampihavanana ny olombelona amin'Andriamaritra dia tsy mety ho tanteraka raha tsy amin'ny alalan'ny Mpanalalana iray mitovy amin'Andriamanitra, Izay nanana ireo toetra manandratra sy manambara Azy ho mendrika ny hifandahatra amin'Ilay Andriamanitra mandrakizay ho an'ny olombelona, ary misolo tena an'Andriamanitra eo anatrehan'izao tontolo izao lavo. Ilay Mpisolo ny olombelona sy mpiaro azy ireo koa dia tsy maintsy manana ny toetra maha-olombelona, mifandray amin'ny taranak'olombelona izay natao hosoloany tena; ary amin'ny maha-Irak'Andriamanitra Azy dia tsy maintsy mpiray amin'ny fomban'Andriamanitra Izy, mifandray amin'Ilay tsy manam-petra, mba hahazoany maneho an'Andriamanitra amin'izao tonolo izao, ary hahatonga Azy ho Mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona." - S1M, I. 1, t. 257.

  "Notohizan'i Jesôsy hoe: `Raha manaiky Ahy eo anatrehan'ny olona ianareo, dia hanaiky anareo koa eo anatrehan'Andriamanitra sy ny anjely masina Aho. Ianareo no vavolombeloko ety an-tany, fantsona ahazoan'ny fahasoavako mikoriana ho fanasitranana an'izao tontolo izao. Izaho koa ho solontenanareo any an-danitra. Tsy mijery ny toe-panahinao be kilema ny Ray, fa mahita anao kosa mitafy ny fahatanterahany. Izaho no Mpanelanelana Izay ahatongavan'ny fitahian'ny lanitra rehetra aminao. Ary izay rehetra manaiky Ahy amin'ny fizaràna ny sorona nataoko ho an'ny very, dia hekeko ho mpandray anjara amin'ny voninahitra sy ny fifalian'ny voavotra. '"- IFM, t. 377.

  FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA:

  1. Vakio ny Rôm. 5:2, Efes. 2:18, sy ny Efes. 3:12. Inona no ambaran'ireo toko sy andininy ireo ka manampy antsika hahatakatra tsara ny fahafahantsika manatona ny Ray amin'ny alalan'i Jesôsy?

  2. Jereo ilay andalan-teny faharoa nosoratan'i Ellen G. White etsy ambony. Mariho ny fomba fanazavany ny asan'ny mpanalalana. Rehefa mijery antsika ny Ray dia tsy ny kileman-toetrantsika no hitany fa ny fahatanterahan'i Kristy. Saintsaino lalina ny hevitr'izany ka ifanakalozy hevitra miaraka amin'ny iray kilasy.

  3. Araka izay efa nianarantsika tamin'ity herinandro ity, ahoana no mety hamalianao ity fanontaniana ity: "Eny ary, raha any amin'ny fitoerana masina any an-danitra tokoa i Kristy, dia mampaninona anefa izany ? Inona no hevitr'izany sy ny fiantraikan'izany eo amin'ny fiainana andavanandro?

  Famintinana: Ny fombafombam-pisoronana natao tao amin'ilay fanekena taloha dia nosoloina vaovao. Tsy biby intsoy no atao sorona, tsy mpisorona mpanota intsony no manatanteraka azy, ary tsy ao amin'ilay fitoerana masina teto an-tany intsony. Manana an'i Jesôsy  ilay fanatitra tonga lafatra isika izao. Misolo tena antsika eo anatrehan'ny Ray ao amin'ilay fitoerana masina any an-danitra Izy, ary izany no fototra iorenan'ny fanekena vaovao sy ireo teny fikasana raketiny. 

  Please publish modules in offcanvas position.