Lesona 13: Miaina ao anatin'ny fanekena vaovao

  Hodinihina mandritra ity herinandro ity: 1 Jao. 1:4; Jao. 5:24; Rom. 3:24,25; 2 Kor. 5:21; 1 Jao. 4:16; Apok. 2:11; Apok. 20:6, 14; Apok. 21:8.

  Tsianjery: "Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana; Izaho avy mba hananany fiainana, sady hananany be dia be." - Jao. 10:10.

  Ny momba ny fanekena no nodinihina nandritra ity telovolana ity, izay (raha amin'ny endriny tsotra sy madio indrindra) raha ny ankapobeny dia ny filazan'Andriamanitra hoe: 'Izany no fomba hamonjeko anao ho afaka amin'ny fahotana. Tsy anampiana tsy analana.'

  Na fiainana mandrakizay ao anatin'ny tontolo nohavaozina aza mazava loatra no vokatra lehibe faran'ny teny fikasan'ny fanekena, dia tsy voatery hiandry izany andro lehibe izany tsy akory isika vao ho afaka ny hisitraka ireo fitahian'ny fanekena ankehitriny. Mihevitra ny fiainantsika amin'izao fotoana izao ny Tompo; ny tsara indrindra no iriny ho antsika ankehitriny. Ny fanekena dia tsy fifanarahana izay tsy maintsy hanaovanao an'izao sy izatsy ary avy eo ireroa, ka rehefa ela ny ela dia azonao ny valisoanao. Ny valisoa sy ny fanomezana dia efa azon'izay niditra tamim-pinoana tao anatin'ny fanekena ankehitriny sy dieny ety.

  Ny lesona amin'ity herinandro ity, izay mamarana ny fianarantsika momba ny fanekena, dia miompana amin'ny sasany amin'ireo fitahiana azo avy hatrany , sy ny sasany amin'ireo teny fikasana izay avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra mirotsaka ao am-pontsika, satria nandre Azy nandondona isika, dia novohantsika ny varavarana. Mazava loatra fa mbola misy fitahiana maro hafa ankoatra izany izay mety ho voaresatsika amin'ity herinandro ity. Fanombohana ihany mantsy ity, dia fiantombohan-javatra izay tsy hifarana na oviana na oviana.

  Indray mitopy maso: Nahoana isika no tokony hahatsapa fifaliana? Inona no fototra hahazoantsika mitaky io teny fikasana io? Inona mikasika ny fanekena no tokony hahafaka antsika amin'ny vesatry ny fahamelohana? Inona no hevitr'izany hoe manana fo vaovao izany?

  "Ary izao zavatra izao no soratanay, mba ho tanteraka ny fifaliantsika." - 1 Jao. 1:4. 

  Diniho izay voasoratr'i Jaona eto. Amin'ny alalan'ny teny tsotra sy vitsy no anambarany ny tokony ho tombontsoa lehibe ananantsika, amin'ny maha-vahoaky ny fanekena antsika - tsy inona izany fa ny teny fikasana ny amin'ny fifaliana.

  Amin'ny maha-Kristianina antsika, dia matetika isika no hafarana mba tsy handeha amin'ny fihetseham-po, fa ny finoana dia tsy fihetseham-po, ary koa hoe: ilaintsika ihoarana ny fihetseham-pontsika. Marina avokoa izany rehetra izany. Kanefa koa tsy mba olombelona isika raha toa ka tsy nohariana hanana fiketseham-po sy fahatsapana ary toe-po. Tsy azontsika lavina ny fisian'ny fihetseham-pontsika; ny ilaintsika atao dia ny mamantatra azy ireny, sy manome azy ny anjara toerany marina, ary araka izay azo atao, dia ny mifehy azy mandrakariva. Fa ny fandavana ny fisiany dia fandavana ny maha-olombelona ny olombelona (toy ny milaza amin'ny faribolana isika mba tsy ho faribolana intsony). Manambara indrindra io andininy io fa tsy vitan'ny hoe tokony hanana fihetseham-po isika (eto dia ny fifaliana), fa tokony ho amin'ny fahafenoany koa (tanteraka). Toa tsy milaza velively izany fa natao holavina ny fisian'ny fihetseham-po, sa ahoana ny hevitrao? 

  Vakio ny tontolon-kevitra misy io andininy etsy ambony io, atombohy hatrany amin'ny fiandohan'ny toko izany. Inona no nosoratan'i Jaona ho an'ireo Kristianina voalohany ka nantenainy hahatanteraka ny fifalian'izy ireo? Ary nahoana no tokony hahafaly azy ireo izany?

  I Jaona dia anisan'ireo mpianatra 12 lahy tany am-boalohany. Saika hatramin'ny niandohan'ny asan'i Kristy no naha-teo azy, nandritra ny telo taona sy tapany mihitsy. Vavolombelon'ny sasany tamin'ireo fahagagana nataon'i Jesôsy izy (teo amin'ny hazo fijaliana, tao Getsemane, ary natrehany koa ilay fiovan-tarehy, sns). Araka izany, amin'ny maha-vavolombelona nanatri-maso azy, dia afaka miresaka tsara ny amin'izany lohahevitra izany izy.

  Kanefa mariho ihany koa, fa tsy ny tenany no asongadiny; fa ny amin'izay nataon'i Jesôsy ho an'ny mpianatra mba hananan'izy ireo firaisana, tsy amin'izy samy izy ihany, fa amin'Andriamanitra ihany koa. Nosokafan'i Jesôsy ny lalana, mba hidirantsika amin'izany firaisana akaiky amin'Andriamanitra izany; ary anisan'ny vokatr'izany firaisana izany, ny fifaliana. Tian'i Jaona ny hahafantaran'izy ireo fa marina izay ren'izy ireo mikasika an'i Jesôsy (satria nahita sy nikasika, ary nahatsapa sy nandre Azy i Jaona), koa afaka ny hanana izany fifandraisana feno fifaliana amin'ny Rain'izy ireo any an-danitra izany koa izy ireo, Izay tia azy sy nanolotra ny Tenany ho azy ireo tamin'ny alalan'ny Zanany lahy.

  Azo lazaina fa mijoro ho vavolombelona ny amin'ny fanandramany manokana i Jaona. Inona no fijoroana ho vavolombelona avy aminao mikasika ny fifandraisanao amin'i Jesôsy ? Inona no azonao lazaina ka afaka hanampy amin'ny fampitomboana ny fifalian'ny olona iray ao amin'ny Tompo, tahaka izay nirin'i Jaona natao teto? 

  "Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesôsy." - Rom. 8:1.

  Nisy tovovavy iray novonoin'olona tamin-kerisetra; tsy fantatra ny mpamono azy. Nametraka fandrika ny mpitandro ny filaminana, ka nasiana "microphone" (fandraisam-peo kely) teo amin'ny fasan'ilay tovovavy. Indray hariva, efa volana maro taorian'ny nahafatesany, dia nisy tovolahy iray tonga nanatona ny fasany. Nandohalika izy sady nitomany no nangataka famelan-keloka tamin'ilay vehivavy. Mazava loatra fa rehefa voarain'ireo mpitandro ny filaminana izay nolazainy, dia voasambotra izy noho ilay heloka vitany.

  Inona ary no nitarika ity lehilahy ity hanatona ilay fasana? Ny fahatsiarovan-tena ho meloka; tsy misy afa-tsy izay. Izany tokoa, na tsy misy amintsika aza (antenaina ho izany) nahavita zava-dratsy toy izay nataon'ity tovolahy ity, dia meloka avokoa isika rehetra, samy efa nanao zavatra izay mahamenatra antsika avokoa isika, dia zavatra izay tiantsika atao ho toy ny tsy misy kanefa tsy azo foanana. Soa ihany anefa fa eo i Jesôsy, ny ran'ny fanekena vaovao, ka tsy misy amintsika na iray aza voatery hiaritra ny vesatry ny fahamelohana mandra-pahafaty. Araka ilay andininy natao hodinihintsika androany, dia tsy misy fanamelohana ho antsika. Isain'Ilay Mpitsara lehibe ho tsy meloka isika, ekeny toy ny olona izay tsy nanao na inona na inona mety hampahatsiaro tena ho meloka.

  Ahoana no anampian'ireto andininy ireto antsika hahatakatra izay lazain'ny Rôm. 8:1? Jao. 5:24; Rom. 3:24,25; 2 Kôr. 5:21.

  Anisan'ny teny fikasana lehibe avy amin'ny fifandraisana velona amin'ny Tompo ao anatin'ny fanekena ny hoe: tsy voatery hiaina ao anatin'ny vesatry ny fahamelohana intsony isika. Noho ny amin'ny ran'ny fanekena, dia azontsika atao, dia isika izay nifidy ny hifandray amin'Andriamanitra ao anatin'ny fanekena, izay nifidy ny hanaja ireo fepetry ny finoana sy ny fibebahana ary ny fankatoavana - ny ho afaka amin'ny vesatry ny fahamelohana. Rehefa mitady hibitsika ao an-tsofintsika i Satana hoe ratsy isika, maloto sy mpanota loatra ka tsy horaisin'Andriamanitra, dia afaka manao toy ny nataon'i Jesôsy isika, fony Izy nalain'i Satana fanahy tany an'efitra, ka hanambara aminy ny Soratra Masina. Anisan'ny andininy tsara indrindra horaisina amin'izany ny Rom. 8:1. Tsy fandavana ny maha-zava-misy ny fahotana eo amin'ny fiainantsika izany tsy akory, fa noho ny fifandraisantsika amin'ny Tompo ao anatin'ny fanekena kosa dia tsy miaina eo ambanin'ny fanamelohan'ny ota intsony isika. I Jesôsy  no nandoa ny onitra ho antsika, ary amin'izao fotoana izao dia mijoro eo anatrehan'ny Ray Izy, mitondra ny ran'ny Tenany, mifona ho antsika, ka tsy ny fahotantsika no asehony fa ny fahamarinan'ny Tenany.

  Manova inona eo amin'ny fiainanao ny fahalalana fa navelan'Andriamanitra ny helotsika na inona na inona mety ho nahadiso antsika? Ahoana no anampian'izany zava-misy izany anao eo amin'ny fitondranao ny hafa izay meloka taminao? Ahoana no tokony ho akon'izany eo amin'ny fifandraisanao amin'ireny olona ireny? 

  "Mba hitoeran'i Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana, ka hamaka sy hiorina mafy amin'ny fitiavana hianareo, mba hahaizanareo mbamin'ny olona masina rehetra ny hahafantatra tsara izay sakany sy lavany ary hahavony sy halaliny, ary hahalala ny fitiavan'i Kristy, izay mihoatra noho ny fahalalana, mba hamenoana anareo ho amin'ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra." - Efes. 3:17-19. 

  Araka ny lesona tany aloha tamin'ity telovolana ity, ny fanekena dia anisan'ny nataon'Andriamanitra hametrahana ao am-pontsika ny lalana (Jer. 31:31-33). Tsy vitan'ny hoe voarakitra ao ny lalana, fa araka ny andininy natao hodinihina androany dia ao koa i Kristy, ary mitombina indrindra izany satria mifamatotra akaiky i Kristy sy ny lalany. Araka izany, raha ao am-pontsika ny Kristy, ary i Kristy koa mitoetra ao (ny teny grika nadika hoe "mitoetra" eto dia midika koa hoe "monina", izay manambara toe-javatra maharitra), dia mahazo tombontsoa lehibe anankiray indray isika avy amin'ny fanekena, dia ny fo vaovao izany.

  Nahoana isika no mila fo vaovao? lnona avy ireo fiovana ho hita eo amin'ireo izay manana fo vaovao?

  Vakio indray ilay andininy natao ho an'ny androany. Mariho ny fanantitranteran'i Paoly ny momba ny fitiavana, ka ilazany fa tsy maintsy "mamaka sy miorina" amin'izany isika. Ireo teny ireo dia maneho tsy fiovaovana, fijoroana tsara, sy fitoerana maharitra eo amin'ny fanorenan'ny fitiavana. Tsy misy dikany ny finoantsika raha toa ka tsy mamaka ao amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny hafa (Mat. 22:37-39, 1 Kôr. 13). Tsy tonga ho azy amin'izao tsy akory io fitiavana io. Ny mifanohitra amin'izany aza, misy izany satria nahita santionany tamin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika isika (dia fitiavana izay "mihoatra noho ny fahalalana"), dia izay nasehony tamin'ny alalan'i Jesôsy . Vokatr'izany dia voaova ny fiainantsika, voaova ny fontsika, ary tonga olom-baovao manana saina sy faniriana ary tanjona vaovao isika. Ny fihetsika asetrintsika ny fitiavan'Andriamanitra antsika no manova ny fontsika sy mahatonga antsika hanam-pitiavana ny hafa. Azo inoana fa izany no tian'i Paoly hambara, na fara-faharatsiny amin'ny ampahany, raha miresaka momba ny hamenoana antsika "ho amin'ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra" izy. 

  Vakio ny 1 Jao 4:16. Amin'ny fomba ahoana no ifandraisan'io andininy io amin'izay nosoratan'i Paoly ao amin'ny Efes. 3:17-19?

  Jereo ireo andininy nodinihantsika androany. lnona no azonao atao mba hahatonga ireo teny fikasana voarakitra ao ho tanteraka aminao? Misy zavatra ilainao ovana ve, angamba zavatra manakana anao tsy hanandrana ny "fahafenoan'Andriamanitra" (Efes. 3:19)? Ataovy lisitra ireo fanovana ilainao hatao eo amin'ny fiainanao. Manaova lisitra iray ho anao, ary raha mety aminao dia manaova iray koa, izay azonao zaraina amin'ny iray kilasy. Ahoana no ahafahanareo mifanampy mba hahatanterahanareo izay fanovana tokony hatao?

  "Hoy Jesôsy taminy: Izaho no fananganana ny maty sy fiainana: izay mino Ahy, na dia maty aza, dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino Ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va hianao?" - Jao. 11:25,26.

  Misy fahatanterahany anankiroa ny fiainana mandrakizay. Ny fahatanterahany amin'izao fotoana izao dia ilay "fiainana be dia be" ao amin'ny Jao 10:10 ho an'ny mpino, ka tafiditra ao anatin'izany ireo teny fikasana maro izay nomena ho an'ny fiainantsika ankehitriny.

  Ny fahatanterahany amin'ny hoavy, dia mazava loatra fa ny fiainana mandrakizay - dia ny teny fikasana ny amin'ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty (Jao. 5:28,29; Jao. 6:39). Na dia mbola amin'ny hoavy aza, dia io no toe-javatra iray izay manome lanja ny zavatra hafa rehetra, io no faratampon'ny fanantenantsika rehetra amin'ny maha-kristianina antsika.

  Diniho ny andininy ho an'ny androany. lnona no ambaran'i Jesôsy eto? Aiza no ahitana ny fiainana mandrakizay? Ahoana no fahazoantsika ny filazany fa izay velona ka mino Azy, na dia maty aza, dia tsy ho faty mandrakizay? (Jereo ny Apok. 2:11; 20:6,14; 21:8).

  Marina fa mety maty avokoa isika, kanefa ho an'i Jesôsy  dia torimaso ihany io fahafatesana io, fahabangana mandritra ny fotoana fohy monja, izay hifarana amin'ny fitsanganana ho amin'ny fiainana ho an'ireo izay mino Azy. Rehefa miverina i Kristy, dia hatsangana ka tsy mety ho faty intsony ireo izay maty tao amin'i Kristy, ary ireo mpanara-dia an'i Kristy mbola velona dia hovana ho amin'ny tsy fahafatesana ao anatin'ny indray mipy maso. Na ireo izay maty na ireo izay velona ao amin'i Kristy dia samy hanana ilay tenan'ny fitsanganana amin'ny maty avokoa. Amin'io fotoana io no miantomboka ny tsy fahafatesana mandrakizay ho an'ny olon'Andriamanitra.

  Fifaliana lehibe tokoa ny mahalala ankehitriny fa tsy ao am-pasana tsy akory no ho fiafarantsika, fa hanana fiainana vaovao izay maharitra mandrakizay isika, tsy misy fiafarana izany.

  "Nanjary nofo iray tamintsika i Kristy, mba hahatonga antsika ho iray Aminy. Noho ny herin'io firaisana io no hivoahantsika avy amin'ny fasana, - tsy ho fanehoana fotsiny ny herin'i Kristy, fa satria hanjary fiainantsika ny fiainany, amin'ny alalan'ny finoana. Izay mahita an'i Kristy ao amin'ny toetra amam-panahiny, ka mandray Azy ao am-po, no manana ny fiainana mandrakizay. Amin'ny alalan'ny Fanahy no itoeran'i Kristy ao amintsika; ary ny Fanahin'Andriamanitra raisina ao am-po amin'ny finoana, no fiantombohan'ny fiainana mandrakizay."- IFM, tt. 408,409.

  Amin'ny fomba ahoana no ahafahantsika misitraka dieny ankehitriny ny tombontson'ny fiainana mandrakizay? (zany hoe, inona no ataon'io teny fikasana io ho antsika amin'izao fotoana izao? Soraty ny sasany amin'ireo tombontsoa omen'io teny fikasana momba ny fiainana mandrakizay io ho anao manokana, eo amin'ny fiainanao andavanandro. Ahoana no ahafahanao mandray izany fanantenana sy teny fikasana izany ka mizara azy amin'ny olona izay ao anatin'ny ady mafy, angamba noho ny fahafatesan'ny havan-tiany? 

  "Koa mandehana hianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo; ary, indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan'ny fahataperan'izao fontolo izao." - Mat. 28:19,20. 

  Manerana izao tontolo izao dia matetika mianjady amin'ny olona ilay antsoin'i Laurens Van Der Post, mpanoratra afrikanina tatsimo, hoe "the burden of meaninglessness" na raha adika, "ny vesatry ny "tsinontsinona". Notolorana fanomezana dia ny fiainana ny olona, kanefa tsy hitany izay hanaovana azy, tsy fantany ny ilana izany fanomezana izany, ary tsy hainy ny mampiasa azy. Toy ny manome tranom-boky olona iray izany, izay feno boky tsy fahita firy sy lafo vidy, kanefa tsy vakin'ilay olona akory izany fa ataony fandrehetana afo. Zava-tsarobidy tokoa kanefa dia simbasimbaina fotsiny amin'izao! 

  Ho an'ny Kristianin'ny fanekena vaovao anefa dia tsy mba olana saro-bahana izany, fa ny mifanohitra amin'izany. Ireo izay mahalala (ary nanandrana tamin'ny fomba manokana) ny vaovao mahatalanjona momba ny Mpamonjy nohomboana teo amin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty, Ilay maty noho ny fahotan'ny olombelona rehetra tsy an-kanavaka, mba hahazoan'izy rehetra fiainana mandrakizay, dia mifaly aza. Raha heverina ilay antso voambara mazava tsara ao amin'ny Mat. 28:19,20, dia azo antoka fa misy asa anirahana ny mpino, ary manana tanjona hotratrarina izy ireo eo amin'ny fiainana, dia ny hitory amin'izao tontolo izao ny fahamarinana lehibe nandramany manokana tao amin'i Jesôsy  Kristy. Tombontsoa manao ahoana re izany! Saika ny zavatra hafa rehetra ataontsika eto amin'izao tontolo izao dia hifarana miaraka amin'ity tontolo ity avokoa. Fa ny fampielezana ny filazantsara amin'ny hafa kosa dia asa hamela marika hatrany amin'ny mandrakizay. Akory ny halehiben'izany asa sy tanjona izany!

  Tsinjarao araka ireo hevitra voarakitra ao anatiny ireo andininy natao hodinihina androany. Inona ireo zavatra manokana asain'i Jesôsy  hataontsika, ary momba ny inona avy izany? Inona no teny fikasana ananantsika ka tokony hampitombo ny finoantsika sy hampahery antsika hanatanteraka ny baikon'i Kristy?

  Amin'ny maha-kristianin'ny fanekena vaovao antsika dia nahazo iraka mazava avy amin'ny Tompo isika. Na iza isika na iza, na toy inona na toy inona toerana misy antsika eo amin'ny fiainana, na eo aza ny maha-voafetra antsika, dia afaka mandray anjara amin'ny asa avokoa isika rehetra. Efa nanao zavatra ve ianao? Mbola afaka manao misimisy kokoa ve ianao? Inona no azonareo iray kilasy atao miaraka, mba handraisanareo anjara bebe kokoa ao anatin'ity asa ity? 

  Vakio ny "Fanafahana ny vahoakan'Andriamanitra", ao amin'ny HM, toko 40; sy "Fifaliana ao amin'ny Tompo", ao amin'ny DHK, toko 13. 

  "Ilay Zanaka masin'Andriamanitra dia tsy manana ota na fahoriana hoentina ho an'ny tenany, ny fahorian'ny hafa no nentiny satria teo Aminy no nametrahana ny fahadisoantsika rehetra. Noho ny fitiavan'Andriamanitra dia nampifamatorany tamin'ny olona ny Tenany, ka amin'ny maha-solontenan'ny taranak'olombelona Azy dia nanaiky hatao toy ny iray amin'ny mpandika lalàna Izy. Hitany ny halalin'ny fahoriana izay efa hilatsahantsika noho ny fahotantsika, ka nanolo-tena lzy ho tetezana mampitohy indray ilay hantsana mampisaraka ny olona amin'Andriamanitra." - BEST, 1 Aogôsitra, 1892.

  "Manatona ranadahy, manatona amin'izao maha-ianao anao izao, feno ota sady maloto. Apetraho eo amin'i Jesôsy ny enta-mavesatry ny fahamelohanao, ary takio amim-pinoana ny fahamendrehany. Manatona ankehitriny, dieny mbola maharitra ny famindrampo; manatona amin'ny fiaiken-keloka, manatona amin'ny fanahy torotoro, fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa Andriamanitra. Aza sahy mangataka andro. Henoy ny feon'ny famindram-po izay mitalaho aminao mba hialanao amin'ny fahafatesana mba hahazoan'i Kristy manome anao ny fahazavana. Ny fotoana rehetra ankehitriny dia toa mifandray mivantana amin'izay ho anjara any amin'ilay tontolo tsy hita maso. Noho izany dia aza avela hisarika anao handa hatrany ny famindrampo efa atolotra anao ny avonavona sy ny tsy finoanao. Hitomany ianao amin'ny farany raha manao izany: "Lasa ny fararano, tapitra ny taom-piotazana, nefa tsy voavonjy isika " - TFC, b. 5, t. 353. 

  FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA 

  1. Izao no nosoratan'i Francisco Jose Moreno: "Eo anatrehan'izao tontolo ary rehetra izao isika dia mahatsapa ny tsy fahalalantsika sy ny tsy fahefantsika na inona na inona akory, ka dia mahatsiaro ho tsy mandry fahalemana isika. Matahotra isika vokatr'izany." - Between Faith and Reason: Basic Fear and the Human Condition (New York: Harper & Row, Publishers, 1977), I. 7. Ampitahao amin'izay nodinihintsika tamin'ity herinandro ity, tao amin'ny Efes. 3:17-19, io fanambarana io. Ifanakalozy hevitra ny maha-samy hafa ireo fahatsapana roa ireo.

  2. Mampanantena antsika fifaliana Andriamanitra amin'ny maha-mpino an'i Jesôsy  antsika. Mitovy ve ny fifaliana sy ny fahasambarana? Tokony ho sambatra mandrakariva ve isika? Raha tsia, misy tsy mety ve izany ny fiainantsika amin'ny maha-kristianina antsika? Inona no ambaran'ny fiainan'i Jesôsy amintsika ka manampy antsika hahatakatra ny valin'ireo fanontaniana ireo,

  3. Mirosoa lalindalina amin'ny fifanakalozan-kevitra momba ilay hoe: hofenoina "ho amin'ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra" isika - Efes. 3:19. Inona no hevitr'izany? Amin'ny fomba ahoana no anaovantsika izany fanandramana izany eo amin'ny fiainana? 

  FAMINTINANA: Ny fanekena dia tsy hoe foto-kevitra lalina ara-teolojia fotsiny. Izy no mamaritra ireo fepetry ny fifandraisantsika mahavonjy amin'i Kristy, dia fifandraisana izay mitera-boka-tsoa mahagaga ho antsika ankehitriny sy amin'ny fiverenany indray. 

  Please publish modules in offcanvas position.