Telovolana 3: Mitsahatra ao amin’i Kristy

  Il n'y a aucun article dans cette catégorie. Si des sous-catégories sont affichées sur cette page, elles peuvent contenir des articles.

  Sous-catégories

  Hodinihana mandritra ity henrinandro ity Gen 2.1-3 ; Jer 45.1-5 ; Eks. 20.11 ; 2 Sam. 7.12; Mar. 6:30-32; Gen. 4.1-17.

  Tsianjery: "Manina sy vonton'alahelo ny kianjan'ny Jehôvah ny fanahiko; ny foko sy ny nofoko mihoby an'Andriamanitra velona." Salamo 84:2.

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Nom. 11:1-33, Nom. 12:1-13, Nom. 13:27-33, Nom. 14:1-23, 1 Kor. 10:1-11, Nom. 14:39-45. 
  Tsianjery: "Ary izany dia nanjo azy rehetra mba ho anatra, sady voasoratra izany ho fananarana antsika izay niharan'ny faran'izao tontolo izao." - 1 Kôr. 10:11. 

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Mat. 10:34-39; Lio. 12:13-21; Fil. 2:5-8; Lio. 22:14-30; Mat. 23:1-13. 
  Tsianjery: "Fa izay misy fialonana sy fifampiandaniana dia misy fikorontanana mbamin'izay asa ratsy rehetra. "- Jak. 3:16. 

  Hodinihina mandritra ny herinandro: 2 Sam. 11:1-27, 2 Sam. 12:1-23, Gen. 3:1-8, 1 Jao. 1:9.

  Tsianjery: "Amorony fo madio aho, Andriamanitra ô ; ary havaozy hiorina marina ny fanahiko ato anatiko." - Sal. 51:10.

  Hodinihina mandritra herinandro: Mat. 11:20-30; Mat. 5:5; Deo. 18:15; Gal. 5:1; Eks. 18:13-22; Gal. 6:2.
  Tsianjery: "Mankanesa aty amiko, hianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana."- Mat. 11:28. 

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Gen. 34; Heb. 11:17-22; Deo. 4:29; 1 Jao. 3:1,2; Gen. 39; Efes. 6:1-13.
  Tsianjery: "Koa, satria fantatrareo rahateo izany, ry malala, dia tandremo fandrao ho voataonan'ny fahadisoan'ny ratsy fanahy hianareo ka ho lavo hiala amin'izay iorenanareo; fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Jesôsy Kristy, Tompontsika sy Mpamonjy. Ho Azy anie ny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay. Amena." - 2 Pet. 3:17,18.

  Please publish modules in offcanvas position.