Mpitaratra ny fahazavana avy amin'Andriamanitra

  Rehefa avy nandalo tsy fahombiazana mahamenatra isika ka nahazo famelan-keloka tamin'izany, dia mandeha ho azy amintsika tokoa ny miezaka manadino izay zava-nitranga. Mety hampahory tokoa ny fahatsiarovana ireny tsy fahombiazana ireny.

  Inona no tian'i Davida atao manoloana ny fanandramana mampalahelo niainany? Vakio Sal. 51:13-19.

  Rehefa vaky ny lovia na ny tavim-boninkazo sarobidy iray ka potipotika, dia ara-dalana amintsika ny manary ny potiny izay tsy ilaintsika intsony. Any Japon dia misy haikanto araka ny fomban-drazana antsoina hoe "kintsugi", izay manambatambatra ny vakivakin'izy ireny mba hamoronana zava-baovao. Metaly sarobidy toy ny volamena na volafotsy no ataony dity mandraikitra izany ka zava-baovao kanto sy sarobidy no vitany amin'izany.

  Misy zavatra miova isaky ny mamela ny helotsika Andriamanitra ka mamorona antsika indray. Manambatra izay vakivaky amintsika ny dity sarobidin'ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra, ary ireo soritsoritry ny fivakisana dia manintona ny saina ho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Mety ho tonga fitaovana fanamafisam-peon'Andriamanitra isika. "Hihoby ny fahamarinanao ny vavako" - sal. 51:14. Tsy miezaka ny hanamboatra na hanatsara ny tenantsika isika (na dia miandalana aza). Ny fanahy sy ny fontsika torotoro dia ampy ho fiderana an'Andriamanitra - ary izany dia tara-pahazavana hitan'izao tontolo izao manodidina antsika. Mitaona ny hafa izay mitady famelan-keloka ny fanandramana niainantsika momba izany.

  Inona no ifandraisan'ny Sal. 51 sy ny 1 Jao. 1:9?

  Famintinana fohy ny Sal. 51 ny 1 Jao. 1:9. Fantatr'i Davida fa "ny fo torotoro sy mangorakoraka dia tsy mba ataon'Andriamanitra tsinontsinona" (Sal. 51:17), ary manome toky i Jaona fa: "Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsi-fahamarinana rehetra." - 1 Jao. 1:9. Azontsika hazonina amin'ny teniny Andriamanitra. Fantany fa mila matoky an'Andriamanitra amim-pinoana izy, ary indray andro any, ho avy Ilay Zanak'ondrin'Andriamanitra hijoro eo amin'ny toerany.

  Ahoana no ahafahanao mampihatra dieny izao ny teny fikasana ao amin'ny 1 Jao. 1: 9 eo amin'ny fiainanao? Manao ahoana ny tokony ho fihetseham-ponao raha vitanao izany ka fantatrao fa ho anao koa io teny fikasana io?

  Please publish modules in offcanvas position.