Misionera feno fahatezerana sy ahiahy

Imprimer

Mampalahelo fa tsy tapitra teo amin'ny toko faha-3 ny tantaran'i Jônà.

Vakio Jônà 4:1-11. Inona ny olan'i Jônà ? Inona ny lesona azontsika tsoahina avy amin'izany toetra ratsiny izany?

Ny toko faha-4 dia manomboka amin'ny filazana ny fahatezeran'i Jônà tamin'Andriamanitra satria nahomby tokoa ny asa fitoriany. Nampitebiteby an'i Jônà ny mety hiheveran'ny olona azy ho adala. Hitantsika fa maka fotoana tsara Andriamanitra ifandaharany amin'ny mpaminaniny, izay mitondra tena tahaka ny zaza malaky tohina.

Voaporofo mazava eto fa ny mpanara-dia an'Andriamanitra mahatoky - eny, na mpaminany aza - dia mila fitomboana sy mbola manan-javatra tokony horesena. 

"Nony ren'i Jônà fa nanapa-kevitra Andriamanitra tsy handrava ny tanàna, fa nibebaka tamin'ny fahotany izy ka nandray lamba fisaonana sy lavenona, dia tonga tao an-tsainy ny fiheverana fa hataon'ny olona ho toy ny mpaminany sandoka izy, ka dia tsy mba voalohany nifaly tamin'izany fahagagana avy amin'ny famelan-keloka izany. Very teo imasony ny tombam-bidy lehibe dia lehibe ananan'ireo fanahy tamin'io tanana mahantra io noho ny naha-saro-piaro azy tamin'ny lazany." - MM, t. 228 (Np).

Mahagaga ny fananan'Andriamanitra faharetana amin'ny mpaminaniny. Toa tiany tokoa ny hampiasa an'i Jônà ka rehefa nandositra izy dia nandefa tafiotra Andriamanitra ka nandidy hazandrano hitondra azy miverina. Ary na sorena aza izao i Jônà, dia indro Andriamanitra to hifandahatra aminy momba ny toetra ratsiny ka hoy Izy: "Moa mety va izao firehitry ny fahatezeranao izao?" - Jônà 4:4

Vakio Lio. 9:51-56. Inona no itovian'ity tantara ity amin'izay nitranga ao amin'ny tantaran'i Jona?

"Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay" - Jao. 3:16; na araka izay nambaran'Andriamanitra tamin'i Jônà hoe: "Ka moa Izaho tsy mba halahelo an'i Ninive, ilay tanàna lehibe va, izay misy olona tsy omby roa alina sy iray hetsy, izay tsy mahafantatra ny havanany sy ny haviany, sady be biby fiompy koa?" - Jônà 4:11. Amin'ny farany, tsy ny tenantsika fa Andriamanitra no Mpitsara faratampony ny fo sy ny saina ary ny antony manosika ny olona; tsy tokony ho velom-pankasitrahana tokoa ve isika noho izany?

Ahoana no ahafahantsika manana fangoraham-po sy faharetana amin'ny hafa toa an'Andriamanitra, na farafahakeliny maneho taratra izany fangorahana sy faharetana izany?