Fanisana mianotra

  Nasehon'i Jesôsy mazava ny tantara, teo an-tendrombohitra Oliva, raha namaly ny fanontanian'ireo mpianatra Izy: "Lazao aminay izay andro hahatongavan'izany, ary izay ho famantarana ny fihavianao sy ny fahataperan'izao tontolo izao."- Mat. 24:3.

  Maneho ny fizotry ny tantara nanomboka tamin'ny androny mandra-pahatonga ny fiaviany fanindroany ary ny aorian'izany ny toriteny maro mpahalala nataon'i Jesôsy izay voarakitra ao amin'ny Mat. 24.

  Tian'i Jesôsy ny hanome soritsoritry ny fandaharam-potoanan'Andriamanitra ho an'ny faminaniana mikasika ny andro farany, mba hiomanan'ireo izay miaina amin'ny vaninandro farany hiatrika ny toe-javatra hiseho any am-parany. Tiany isika raha mitoetra amin-toky ao amin'ny fitiavany na dia hikoro aza ny zava-drehetra manodidina antsika.

  Fantatry ny Advantista tsara ny filazalazan'i Daniela ny fotoana "hisy andro fahoriana, izay tsy nisy tahaka azy hatrizay nisian'ny firenena"- Dan. 12:1. Tian'i Jesôsy isika raha ho vonona ho amin'izany toe-javatra izay mialoha ny fiaviany fanindroany izany.

  Ho toy ny ahoana ny Fiaviany fanindroany? Ahoana no ataontsika mba tsy ho voafitaka? Vakio ny Mat. 24:4-8, 23-31.

  Toe-javatra hiseho ara-bakiteny tokoa ny fiavian'i Jesôsy. Manokana tokoa izany, raha dinihina ny fanomezan'ny faminaniana lanja izany, eny na ny toriteny nataon'i Jesôsy koa aza.
  Tamin'ny fotoana farany izay nisian'ny loza voajanahary nahenika an'izao tontolo rehetra izao, dia olona valo monja no vonona hiatrika izany. Ampitahain'i Jesôsy amin'ny Safodrano ny fiaviany fanindroany izay ho avy tampoka (Mat. 24:37-39). Na dia tsy misy mahalala aza ny andro na ny ora hiaviany (Mat. 24:36), dia nomen'Andriamanitra antsika ny fanisana mianoatran'ny faminaniana izay hitantsika mitranga eo amin'ny tontolo manodidina antsika.

  Misy anjara asa apetraka hotanterahinfsika ao amin'izany toe-javatra ara-paminaniana izany. lnona izany? Mifantoha amin'ny Mat. 24:9-14.

  Tsy mpitazana fotsiny isika ao anatin'ny ady ifanandrinan'ny tsara sy ny ratsy eto amin'izao tontolo izao. Tokony ho mpandray anjara mavitrika amin'ny fanapariahana ny filazantsara hatrany amin'ny faran'ny tany isika, izay midika ihany koa fa hiatrika fanenjehana isika.

  lnona ny hevitry ny hoe "maharitra hatramin'ny farany"? Ahoana no hanavaontsika izany? lnona ny safidy tokony hataontsika isan'andro mba tsy hiala an-daharana, satria maro no efa nanao izany ary maro no hanao izany?

  Please publish modules in offcanvas position.