Telovolana 4: Fahamarinana ankehitriny ao amin’ny Deotoronomia

  Il n'y a aucun article dans cette catégorie. Si des sous-catégories sont affichées sur cette page, elles peuvent contenir des articles.

  Sous-catégories

  Hodinihana mandritra ity herin'andro ity : Isa.14.12-14 ; Ezek.28.12-17 ; Gen. 3.1-7 ; Gen. 12.1-3 ; Asa. 7.20-36 ; Eks 19.4-8. 

  Tsianjery: Izay tsy tia tsy mba mahalala an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia fitiavana. 1 Jao. 4:8.

  Hodinihana mandritra ny herinandro : Deo. 1,2,3Eks. 32:29-32, Nom. 14, Efes. 3:10, Gen. 15:1-16, Jao.14:9.
  Tsianjery : "Ary izy rehetra nihinana ny  fihinam-panahy iray ihany ary izy rehetra nisotro fisotrom-panahy iray ihany fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy, ary Kristy izany vatolampy izany." 1 Kôr. 10:3,4.

  Hodinihana mandritra ny herinandro : Gen. 12:1-3, Rôm.4:1-5, Eks. 1:24, Deot.1:5-21, Deot. 26:16-19, Deot.8:5, Mat.28:10.

  Tsianjery : " Ary haoriko ny fanekeko  ho amiko sy ho aminao mbamin'ny taranakao mandimby anao hatramin'ny taranakao faramandimby  ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitrao sy ny taranakao mandimby anao Aho. " Gen.17:7.          

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Deo. 6:4,5; Deo. 10:12; Efes. 2:1-10; Apok. 14:6,7; Deo. 4:37; Deo. 11:1; Mar. 12:28-30.
  Tsianjery: Ary tiava an'i Jehôvah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra." - Deo. 6:5.

  Hodinihina mandritra herinandro: Mar. 12:29-31, Mat. 22:36-39, Deo. 10:1-19, Sal. 146:5-10, Mat. 7:12, Deo. 27:19, Jak. 1:27, 2:1-11.
  Tsianjery: "Koa tiava vahiny; fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Egypta hianareo." — Deo. 10: 1 9.

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Deo. 4:1-9; Mat. 15:1-9; Nom. 25:1-15; 1 Kôr. 10:13; Deo. 4:32-35; Mat. 5:13-16.

  Tsianjery: Ary iza no firenena, na dia lehibe aza, no mba manana didy sy fitsipika marina tahaka izao lalàna rehetra izao, izay ataoko eo anatrehanareo anio?" - Deo. 4:8.

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Ezek. 28:15,16; Deo. 4:44; Rom. 3:20; Deo. 10:1-15; Deo. 5:6-22; Deo. 9:1-6.  

  Tsianjery: "Tsy mahafoana ny fahasoavan'Andriamanitra aho; fa raha avy amin'ny lalàna ny fahamarinana, dia maty foana Kristy."- Gal. 2:21.

   

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Gen. 2:8,9; Rom. 6:23; 1 Jao. 5:12; Deo. 30:1-20; Rom. 10:6-10; Deo. 4:19; Apôk. 14:6-12.

  Tsianjery: "Miantso ny lanitra sy ny tany aho anio ho vavolombelona aminareo fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana; koa mifidiana ny fiainana, mba ho velona hianao sy ny taranakao." - Deo. 30:19. 

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Deo. 5:22-29; Deo. 4:25-31; Deo. 30:1-10; Mat. 3:1-8; Mar. 1:15; Asa. 2:37,38.

  Tsianjery: Kanefa any hianao no hitady an'i Jehôvah Andriamanitrao ka nahita Azy, raha mitady Azy amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra." - Deo. 4:29. 

   

  Hodinihana mandritra ny herinandro: Gen.9:8-17; Deo.4:32-39; Apôk.14:12; Deo.4:9, 23; Deo.6:7; Deo.8:7-18; Efes.2:8-13.

  Tsianjery:" Tsarovy ka aza hadinoinao ny nampahatezeranao an'i Jehôvah Andriamanitrao tany an-efitra: eny, hatramin'ny andro nialanao tany amin'ny tany Egypta ka hatramin'ny nahatongavanareo teto amin'ity tany ity dia mbola niodina tamin'i Jehôvah ihany hianareo." Deo.9:7

  Hodinihina mandritra ny herinandro: 2 Mpanj. 22, Neh. 9:6, Jer. 7:1-7, Sal. 148:4, Jer. 29:13, Mika 6:1-8, Dan. 9:1-19.

  Tsianjery: " Kanefa ny razanao no niraiketan'ny fitiavan'i Jehôvah, ka nifidy anareo zanany mandimby azy Izy mihoatra noho ny firenena rehetra, tahaka ny amin'izao anio izao."- Deo. 10:15.

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Mat. 4:1-11; Deo. 8:3; Asa. 10:34; Gal. 3:1-14; Asa. 7:37; Heb. 10:28-31.
  Tsianjery: "Voasoratra hoe: Tsy mofo ihany no hiveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aloaky ny vavan'Andriamanitra." - Mat. 4:4.

  Hodinihina mandritra ity herinandro ity : Nom. 20:1-13, Deo. 31:2, Deo. 34:4, Deo. 34:1-12, Joda 9, 1 Kor. 15:13-22.

  Tsianjery: "Fa Mikaela arikanjely aza, raha niady tamin'ny devoly ka nifanditra ny amin'ny fatin'i Mosesy, dia tsy sahy niteny ratsy hahameloka azy, fa hoy izy: "Hananatra anao anie Jehôvah." Joda 10:15.

  Please publish modules in offcanvas position.