Mibebaka ka aoka hiova fo

  Mazava loatra fa miresaka betsaka ny amin'ny fibebahana ny TV. Nanomboka tamin'ny antso ho amin'ny fibebahana tokoa ny asa nanirahana Jaona mpanao batisa.

  Vakio ny Mat. 3:1-8. Ahoana ny fisehon'ilay hoe "miverina" na "mody" ao amin'ireo andininy ireo? Izany hoe, inona no Iazain'i Jaona mpanao batisa azy ireo eto ka maneho izay voambara ao amin'ny Deoterônômia? Nahoana no natao indrindra ho an'ny Fariseo sy ny Sadoseo koa ny teniny? 

  Nanomboka ny asany tamin'ny antso ho amin'ny fibebahana ihany koa i Jesôsy.

  Vakio ny Mar. 1:15. Inona no lazain'i Jesôsy, ary nahoana no ampifandraisiny amin'ny filazantsara ny fibebahana?

  Iray ihany ny hevitra tian'i Jaona mpanao batisa ambara tamin'ny niresahany manokana tamin'ireo mpitari-pivavahana, sy ny hevitr'i Jesôsy raha niresaka tamin'ilay firenena manontolo Izy. Mpanota isika, ary na tonga hamonjy antsika aza i Kristy, dia mila mibebaka amin'ny fahotantsika isika. Ary izany fibebahana izany - na ho an'ny mpandika lalana, na ho an'ny Kristianina lavo amin'ny fahotana, na ho an'ny olona vao niova fo - dia midika ho fialana amin'ny fornbantsika feno fahotana tany aloha. Mila miaiky ny maha-mpanota antsika isika ka manenina marina ny amin'ny otantsika (fa tsy noho ny vokany fotsiny). Mila manao safidy amim-piheverana tsara isika mba hiala amin'ny fahotana, ary hiantehitra tanteraka amin'ny fahamendrehan'i Jesôsy Kristy, ka "hihaino tsara ny feon'i Jehôvah Andriamanitsika" (Deo. 15:5).

  Hitan'ireo mpandinika Baiboly sasany fa miverina ao amin'ny TV ny foto-kevitra momba ny fibebahana voalaza ao amin'ny Deoterômômia. Ohatra, rehefa nomelohin'i Petera ho nanombo an'i Jesôsy teo amin'ny hazo fijaliana ny firenena, dia maro ny olona no "voatsindrona tam-pony ka nanao tamin'i Petera sy ny Apostoly namany hoe: Ry rahalahy, inona no hataonay?" - Asa. 2:37. Izany hoe, rehefa nahatsapa ny fahotany izy ireo dia nalahelo ("voatsindrona tam-pony"), ka naniry hahalala izay tokony hataony ankehitriny mba hihavanany amin'Andriamanitra, Izay nanotany.

  Tsy toy izany avokoa ve isika rehetra, izay efa nanota tamin'Andriarnanitra?

  Vakio ny Asa. 2:38. Inona no navalin'i Petera ny fanontanian'izy ireo? Ahoana no anehoan'izany ny foto-kevitra momba ny tena fibebahana marina? 

  Please publish modules in offcanvas position.