Telovolana 1: Ny hafatry ny bokin'ny Hebreo ho an’izao andro farany izao

  Il n'y a aucun article dans cette catégorie. Si des sous-catégories sont affichées sur cette page, elles peuvent contenir des articles.

  Sous-catégories

  Hodinihana mandritry ny herinandro : Heb. 2:3,4; 1 Pet. 4:14,16; Heb. 13:1-9,12; 1 Mpanj. 19:1-18; Heb. 3:12-14; Nom. 13.

  Tsianjery: "Fa tokony hanana faharetana hianareo mba hahazoanareo izay lazain'ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra". Heb.10:36

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Heb. 1:5-14; Lio.1:30-33; Sal. 132:1-5; Heb.2:14-16; Heb. 5:1-4; 1 Pet.2:9; Heb. 8:8-12. 

  Tsianjery: "Ary amin'izany zavatra lazainay izany dia izao no fotony: Manana Mpisoronabe toy izany isika, dia Ilay efa mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianan'ny Avo Indrindra any an-danitra." - Heb. 8:1.

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Isa. 2:2,3; Heb. 1:1-4; Eks. 24:16,17; Isa. 44:24; Heb. 1:10; Lio. 1:31,32; Heb. 1:5.

  Tsianjery: "(...) dia amin'izao andro farany izao kosa no nampitenenany tamintsika ny Zanany, Izay voatendriny ho Mpandova ny zavatra rehetra; Izy no nahariany izao tontolo izao, Izy koa no famirapiratan'ny voninahiny sy endriky ny tenany indrindra." Heb. 1:2,3.

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Lev. 25:25-27; Heb. 2:14-16; Heb. 11:24-26; 1 Kôr. 15:50; Heb. 5:8,9; Heb. 12:1-4.
  Tsianjery: "Koa satria manana nofo aman-dra ny zaza, dia mba nandray izany koa Izy, mba handringanany amin'ny fahafatesana ilay manana ny herin'ny fahafatesana, dia ny devoly." - Heb. 2:14.

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Gen. 15:13-21; Heb. 3:12-19; Heb. 4:6-11; Heb. 4:1,3,5,10; Deo. 5:12-15; Heb. 4:8-11.

  Tsianjery: "Koa dia mbola misy (...) fitsaharana ho an'ny olon'Andriamanitra." - Heb. 4:9.

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Heb. 5:1-10; Gen. 14:18-20; 1 Pet. 2:9; Heb. 7:1-3; Heb. 7:11-16,22,26.

  Tsianjery: "Fa Mpisoronabe tahaka izao no miendrika ho antsika: dia Izay masina, tsy misy tsiny, tsy misy loto, voasaraka amin'ny mpanota ka natao avo noho ny lanitra." Heb. 7:26.

  Please publish modules in offcanvas position.