Vaovao Madagasikara

  Izaho niteraka anao androany

  Mamerina ny teny nataon'Andriamanitra Ray tamin'i Jesôsy ny Heb. 1:5: "Zanako Hianao, Izaho niteraka Anao andro-any". Inona ny hevitry ny hoe "nateraka" i Jesôsy , ary oviana no nisehoan'izany? Moa ve izany milaza fa noharian'Andriamanitra tany amin'ny lasa, araka izay inoan'ny maro, i Jesôsy ?

  Vakio ny Heb. 1:5; 2 Sam. 7:12-14; Sal. 2:7 ary ny Lio. 1:31,32. Inona ny teny fikasana natao tamin'i Davida izay nampifandraisin'i Paoly amin'i Jesôsy ao amin'ny bokin'ny Hebreo?

  Ny hevitry ny hoe Jesôsy nateraka dia hoe nampitoerina na "natsangan'Andriamanitra amin'ny maha-Mpanapaka nampanantenaina Azy, dia zanak'i Davida. Fampiasa teo amin'ny tontolo grika-rômanina sy tatsinanana ny hevitra mikasika ny fananganan'Andriamanitra ny mpanapaka. Nanjary nanam-pahefana teo amin'ny tany ny mpanjaka ary nekena hanapaka ara-dalana noho ny amin'izany.

  Nampanantena an'i Davida anefa Andriamanitra fa ny Zanany no hanapaka marina ny firenena ary "hanangana" ny zanak'i Davida ho Zanany Izy. Amin'ny alalan'izany no hahatonga ny Mpanjaka avy amin'i Davida ho tian'Andriamanitra manokana sy mpandova Azy. Tanteraka tao amin'i Jesôsy amin'ny maha-Zanak'i Davida Azy ny fanekena. Handresy ny fahavalony Andriamanitra ary hanome Azy firenena maro ho lovany (Sal. 89:27; Sal. 2:7,8).

  Hitantsika ao amin'ny Rôm. 1:3,4 sy ny Asa. 13:32,33 ny fanambarana ampahibemaso ny maha-Zanak' Andriamanitra Jesôsy . Ny fotoana nanaovana batisa an'i Jesôsy sy ny niovany tarehy teo an-tendrombohitra no nanehoan'Andriarnanitra sy nanambarany ny maha-Zanany an'i Jesôsy (Mat. 3:17; Mat. 17:5).

  Araka ny filazan'ny TV dia tonga "Zanak'Andriamanitra tamin-kery" Jesôsy rehefa natsangana tamin'ny maty ka mipetraka eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra. Tamin'izany fotoana izany no nanatanterahan'Andriamanitra ny fampanantenana nataony tamin'i Davida fa ny zanak'i Davida no hatsangana ho Zanak'Andriamanitra ary hampitoeriny mandrakizay ny seza fia-ndrianany ambonin'ny firenena rehetra (2 Sam. 7:12-14).

  Araka izany, tsy i Kaisara mpanjakan'i Rôma tsy akory no "zanak'Andriamanitra" mpanapaka ny firenena fa i Jesôsy Kristy. Ny "fiterahana" an'i Jesôsy dia manondro ny fianto-mbohan'ny fanapahany teo amin'ny firenena fa tsy ny fiantombohan'ny fisiany, satria efa nisy hatrizay Izy. Tsy mbola nisy fotoana tsy nampisy an'i Jesôsy satria Andriamanitra Izy.

  Ny Heb. 7:3 aza dia milaza fa "tsy manana voalohan'andro na faran'ny fiainana" i Jesôsy (jereo ny Heb. 13:8) satria mandrakizay Izy. Araka izany, tsy mahakasika ny maha-Andriamanitra an'i Kristy ny fanondroana an'i Jesôsy ho "Zanani-lahy Tokana" fa manondro kosa ny anjara asa tanany ao amin'ny drafi-panavotana. Nahatanteraka ireo teny fikasan'ny fanekena rehetra i Kristy tamin'ny nahatongavany ho nofo.

  Please publish modules in offcanvas position.