Fianarana fanampiny

Imprimer

Nahatanteraka anjara asa maro ny nahatongavan'i Jesôsy teto an-tany amin'ny maha-Zanak'Andriamanitra Azy. Voalohany, tonga teto an-tany lzy mba haneho amintsika ny Ray. Tamin'ny alalan'ny teny sy ny asa no nanehoany tamintsika ny tena toetry ny Ray sy ny antony ahazoantsika mitoky Aminy sy mankato Azy. Tonga tety amin'ny maha-Zanaka nampanantenaina an'i Davida sy i Abrahama ary i Adama koa i Jesôsy; ireo no nampanantenan'Andriarnanitra fa handresy ny fahavalo sy hanapaka an'izao tontolo izao Izy. Araka izany, tonga Izy mba hanatanteraka izay tsy nahombiazan'i Adama ary koa haneho ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainantsika talohan'ny nisian'ny fahotana (Gen. 1:26-28; Sal. 8:3-8). Tonga teto an-tany mba ho mpanapaka marina araka izay nirin'Andriamanitra hananan'ity tontolo ity i Jesôsy.

"Ny teny izay natao tamin'i Jesôsy tao Jordana manao hoe: lty no Zanako malalako izay sitrako, dia mahafaoka ny taranak'olombelona. Niteny tamin'i Jesôsy amin'ny maha-solontenan'ny olombelona Azy Andriamanitra. Na dia teo aza ny fahotantsika rehetra sy ny fahalernentsika rehetra, dia tsy ailika isika satria tsy mendrika. Nohasoavina ao amin'ny Malala' isika. Ny voninahitra izay nitoetra teo amin'i Kristy dia antoka fa tia antsika Andriamanitra. (...) Ny fahazavana izay nitaratra avy tamin'ireo varavarana nivoha ka nipaka hatreny amin'ny tavan'ny Mpamonjy dia hilatsaka amintsika raha mivavaka hangataka ny fanampiana hoenti-manohitra ny fakam-panahy isika. Ilay feo izay niteny tamin'i Jesôsy dia milaza amin'ny fanahy mino tsirairay hoe: `Ity no Zanako malalako izay sitrako.'- IFM, t. 101.

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA:

1 Nianarantsika fa ny fahatakarana bebe kokoa ny tenin'i Jesôsy sy ny asany dia manampy antsika hahafantatra an'Andriamanitra Ray bebe kokoa. Fomba manao ahoana no tokony hanatsaran'ny fahatakaranao bebe kokoa an'i Jesôsy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra Ray?

2. Nianarantsika fa ny fomba nitenenan'Andriamanitra tamin'i Jesôsy sy nataony taminy no tiany hitenenana sy hatao amintsika koa. Inona no ambaran'izany mikasika ny tokony hifampitondrantsika?

3. Saintsaino ny maha-zava-dehibe ny maha-Andriamanitra mandrakizay an'i Kristy. Inona no miova raha toa isika mino fa i Jesôsy  dia voary noforonina tahaka antsika kanefa maty teo amin'ny hazo fijaliana? Ampitahao amin'ny maha-Andriamanitra mandrakizay an'i Kristy sy ny nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana izany fiheverana izany. Inona ny fahasamihafana lehibe eo amin'ireo fiheverana roa ireo?

4. Resaho ao amin'ny kilasy ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Vakio ny Apok. 14:7. Ahoana no maha-ampahan'ny fahamarinana ankehitriny sy ampahan'ny hafatry ny anjely telo ny fanomezam-boninahltra an'Andriamanitra?