Vaovao Madagasikara

  Telovolana 1: Ny hafatry ny bokin’ny hebreo ho amin’ny andro farany izao

  Il n'y a aucun article dans cette catégorie. Si des sous-catégories sont affichées sur cette page, elles peuvent contenir des articles.

  Sous-catégories

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Heb. 13; Rôm. 12:13; Efes. 5:3-5; 1 Pet. 5:1-4; Heb. 2:9; Heb. 4:16; Gal. 2:20.
  Tsianjery: "Aoka haharitra ny fitiavana ny rahalahy." Heb. 13:1. 

  Hodinihana mandritry ny herinandro : Heb. 2:3,4; 1 Pet. 4:14,16; Heb. 13:1-9,12; 1 Mpanj. 19:1-18; Heb. 3:12-14; Nom. 13.

  Tsianjery: "Fa tokony hanana faharetana hianareo mba hahazoanareo izay lazain'ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra". Heb.10:36

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Heb. 1:5-14; Lio.1:30-33; Sal. 132:1-5; Heb.2:14-16; Heb. 5:1-4; 1 Pet.2:9; Heb. 8:8-12.

  Tsianjery: "Ary amin'izany zavatra lazainay izany dia izao no fotony: Manana Mpisoronabe toy izany isika, dia Ilay efa mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianan'ny Avo Indrindra any an-danitra." - Heb. 8:1.

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Isa. 2:2,3; Heb. 1:1-4; Eks. 24:16,17; Isa. 44:24; Heb. 1:10; Lio. 1:31,32; Heb. 1:5.

  Tsianjery: "(...) dia amin'izao andro farany izao kosa no nampitenenany tamintsika ny Zanany, Izay voatendriny ho Mpandova ny zavatra rehetra; Izy no nahariany izao tontolo izao, Izy koa no famirapiratan'ny voninahiny sy endriky ny tenany indrindra." Heb. 1:2,3.

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Lev. 25:25-27; Heb. 2:14-16; Heb. 11:24-26; 1 Kôr. 15:50; Heb. 5:8,9; Heb. 12:1-4.
  Tsianjery: "Koa satria manana nofo aman-drà ny zaza, dia mba nandray izany koa Izy, mba handringanany amin'ny fahafatesana ilay manana ny herin'ny fahafatesana, dia ny devoly." - Heb. 2:14.

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Gen. 15:13-21; Heb. 3:12-19; Heb. 4:6-11; Heb. 4:1,3,5,10; Deo. 5:12-15; Heb. 4:8-11.

  Tsianjery: "Koa dia mbola misy (...) fitsaharana ho an'ny olon'Andriamanitra." - Heb. 4:9.

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Heb. 5:1-10; Gen. 14:18-20; 1 Pet. 2:9; Heb. 7:1-3; Heb. 7:11-16,22,26.

  Tsianjery: "Fa Mpisoronabe tahaka izao no miendrika ho antsika: dia Izay masina, tsy misy tsiny, tsy misy loto, voasaraka amin'ny mpanota ka natao avo noho ny lanitra." Heb. 7:26.

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Heb. 6:4-6; Mat. 16:24; Rôm. 6:6; Heb. 10:26-29; Heb. 6:9-13; Heb. 6:17-20.
  Tsianjery: " (...) ny fanantenana (...) izay ananantsika ho vatofantsiky ny aina sady mafy no tsy mihetsika ary miditra any anatin'ny efitra lamba; tany no nidiran'i Jesôsy ho Mpialoha antsika, rehefa tonga Mpisoronabe`mandrakizay araka ny fanaon'i Melkizedeka' Izy." Heb. 6:18,19,20.

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Heb. 7:11-19; Heb. 8:10-12; Jer. 31:31-34; Heb. 8:1-6; Eks. 24:1-8; Ezek. 36:26,27.
  Tsianjery: "Fa ankehitriny efa mahazo fanompoam-pivavahana tsara noho ny an'ireny Izy, dia araka ny nanaovana Azy ho Mpanalalana amin'ny fanekena tsara lavitra, izay natao tamin'ny teny fikasana tsara lavitra." - Heb. 8:6.

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Heb. 9:15; Gen. 15:6-21; Jer. 34:8-22; Efes. 3:14-19; Heb. 7:27; Heb. 10:10; Heb. 9:22-28.
  Tsianjery: "Fa ny fanatitra iray ihany no efa nahatanterahany ho mandrakizay izay olona hamasinina." Heb. 10:14.

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Heb. 9:24; Eks. 19:3,4; Heb. 12:18-21; Lev. 16:1,2; Heb. 10:19-22; Kôl 3:1.
  Tsianjery: "Fa Kristy tsy mba niditra tao amin'izay fitoerana masina nataon-tànana, izay tandindon'ny tena fitoerana masina, fa ho any an-danitra tokoa, mba hiseho eo anatrehan'Andriamanitra ankehitriny ho antsika." - Heb. 9:24.

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Heb. 10:35-39; Rôm. 1:17; Heb. 11; Jos. 2:9-11; Heb. 12:1-3.
  Tsianjery: "Mijery an'i Jesôsy, Tompon'ny finoantsika sy Mpanefa azy, izay naharitra ny hazo fijaliana, fa tsy nitandro henatra, mba hahazoany ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra Izy'- Heb. 12:2.

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Heb. 12:18-29; Eks. 32:32; Dan. 7:9,10,13-22; Hag. 2:6- 9,20-22; Sal. 15:5; Sal. 16:8; Heb. 13:15,16.
  Tsianjery: "Koa satria mandray fanjakana tsy azo ampihorohoroina isika, dia aoka isika hanana fahasoavana ho entintsika manao izay fano-mpoana sitrak'Andriamanitra amin'ny fanajana sy ny fahatahorana." - Heb. 12:28.

  Please publish modules in offcanvas position.