Vaovao Madagasikara

  Telovolana 3: Ao amin'ny memy miaraka amin'i Kristy

  Il n'y a aucun article dans cette catégorie. Si des sous-catégories sont affichées sur cette page, elles peuvent contenir des articles.

  Sous-catégories

  Hovakiana mandritry ny herinandro : Sal. 23 ; Rôm. 12: 18-21.

  Tsianjery : "Mamelombelona ny fanahiko Izy; mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany Izy." Sal. 23:3.

  Hodinihana mandritry ny herinandro: 1 Pet. 4:12-19; 1Pet. 5:8-11; Rôm. 1: 21-32; Jer. 9:7-16; 2 Kôr. 12:7-10.

  Tsianjery: "Ry malala, aza gaga noho ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsapan-toetra, ary aza atao ho zavatra mahagaga manjo anareo izany; fa araka ny iombonanareo fijaliana amin'i Kristy dia mifalia, mba hiravoravoanareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny koa". 1 Pet.4:12-13.

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Eks. 14; Eks. 15:22-27; Eks. 17:1-7; Ohab. 3; Lio. 4:1-13; 1 Pet. 1:6-9.
  Tsianjery: "Izany no iravoravoanareo, na dia ampalahelovina vetivety ankehitriny amin'ny fakam-panahy maro samy hafa aza hianareo, raha tsy maintsy , hisy izany." - 1 Pet. 1:6.

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Mat. 5:16; 1 Kôr. 4:9; Efes. 3:10; Jôba. 23:1-10; Mat. 25:1-12; Dan. 12:1-10; Efes. 4:11-16. 

  Tsianjery: "Fa isika rehetra kosa amin'ny tava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny Tompo toy ny amin'ny fitaratra, ka ovana hahazo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra, toy ny avy amin'ny Tompo, dia ny Fanahy." - 2 Kôr. 3:18. 

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Gen. 22; Hos. 2:1-12; Jôba 1:6-22; 2:1-10; 2 Kôr. 11:23-29; Isa. 43:1-7.

  Tsianjery: "Nefa sitrak'i Jehôvah ny hanorotoro sy hampangirifiry azy; rehefa manolotra fanati-panonerana izy, dia hahita taranaka sady ho maro andro ary ny sitrapon'i Jehôvah dia hambinina eo an-tanany." - Isa. 53:10.

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Jao. 16:5-15; 1Kôr. 1:28,29; 1 Pet. 1:13; Mat. 5:29; Gen. 32. 

  Tsianjery: "Ary ny hahatanteraka izany no ikelezako aina koa sy iezahako fatratra araka ny fiasan'ny herin'Ilay miasa mahery ao anatiko." - Kol. 1:29.

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Hab. 1:1-4; Jôba 38; 39; 40; 41; Isa. 41:8-14; Jer. 29:1-10; Heb. 12:1-13. 

  Tsianjery: "Ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra, satria ny Fanahy Masina, Izay nomena antsika, no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika." - Rôm. 5:5.

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Rôm. 8:28-39; Jao. 14:1-14; Efes. 1:18-23; Isa. 40:27-31.
  Tsianjery: "Finoana no nandaozany an'i Egypta, ka tsy natahorany ny fahatezeran'ny mpanjaka; fa naharitra toy ny mahita Izay tsy hita izy." - Heb . 11:27.

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Fil. 4:4-7; Jos. 5:13-15; 6:1-20; Sal. 145; Asa. 16:16-34; 2 Tant. 20:1-30.
  Tsianjery: "Mifalia mandrakariva amin'ny Tompo; hoy izaho indray: Mifalia."- Fil. 4:4.

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Ezek. 24:15-27, Eks. 32:1-14; Mat. 5:43-48; 1 Pet. 2:18-25; Sal. 62:1-8.
  Tsianjery: "Sambatra ny malemy fanahy; fa izy no handova no tany." - Mat. 5:5.

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Rôm. 15:4,5; Rôm. 5:3-5; 1 Sam. 26; Sal. 37:1-11.
  Tsianjery: "Fa ny vokatry ny Fanahy kosa dia (...) fahari-po" - Gal. 5:22.

  Sabata hariva 
  Hodinihina mandritra ny herinandro: Fil. 2:5-9; Rôm.12:1-2 ; 1 Sam. 2: 12-25; 3:1-18; 1 Sam. 13:1-14; Zak 4:1-14.

  Tsianjery: "Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voam-bary ka maty, dia mitoetra foana izy; fa raha maty kosa izy, dia hahavokatra be." - Jao. 12:2

  SABATA HARIVA

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Lio. 2:7, 22-24; Mat. 2:1-18; Jao. 8:58,59; Lio. 22:41-44; Mat. 27:51,52; Rom. 6:23; Tit. 1:2.
  Tsianjery: "Ary nony tokony ho tamin'ny ora fahasivy, dia niantso tamin'ny feo mahery Jesôsy ka nanao hoe: Ely, Ely, lama sabaktany? 'zany hoe: Andriamanitro ô, Andriamanitro ô, nahoana no dia mahafoy Ahy Hianao?" - Mat. 27:46.

  Please publish modules in offcanvas position.