Vaovao Madagasikara

  Lesona 2: Fizahan-toetra maro samihafa

  Hodinihana mandritry ny herinandro: 1 Pet. 4:12-19; 1Pet. 5:8-11; Rôm. 1: 21-32; Jer. 9:7-16; 2 Kôr. 12:7-10.

  Tsianjery: "Ry malala, aza gaga noho ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsapan-toetra, ary aza atao ho zavatra mahagaga manjo anareo izany; fa araka ny iombonanareo fijaliana amin'i Kristy dia mifalia, mba hiravoravoanareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny koa". 1 Pet.4:12-13.

  "Mahonona tena, miambena: fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay harapany " - I Pet. 5:8.

  Vakio io andininy voalaza etsy ambony io. lnona ny hafatra ho antsika eto? Anontanio ny tenanao hoe «Raisiko am-po ve ireo teny ireo?» lnona ireo zavatra ataonao eo amin'ny fiainanao izay maneho fa manan-danja aminao izany? Efa nahita liona noana ve ianao? Mahazendana tokoa izany satria fantatra fa mety hisambotra sy hihinana saika izay rehetra tiany izy amin'izany. Nolazain'i Petera fa manao tahaka izany koa i Satana. Raha mandinika ny manodidina antsika isika, dia hahita ny vokatry ny faniriany hamono. Hita hatraiza hatraiza ny fahafatesana, ny fahoriana, ny faharatsiana ary ny fanimbana ny fitondran-tena sy ireo soatoavina. Tsy afa-miala isika fa tsy maintsy mahita ny asan'i Satana.

  lnona ny toky omen'Andriamanitra ho an'ireo izay mijaly? 1 Pet. 5:10.

  Ho fiatrehana ny famelezan'i Satana ny finoana Kristianina no nanoratan'i Petera ireo teny ireo. Araka ny efa hitantsika dia miasa amin'ny fomba maro samihafa i Satana. Ary na dia ilaintsika aza ny mahatsapa ny maha-zava-misy marina ny fahavalontsika sy ny heriny, dia tsy tokony ho kivy velively isika, satria tokony hotsaroantsika mandrakariva fa nandresy an'i Satana i Jesôsy; fahavalo efa resy izy. Ary raha mbola mifandray hatrany sy mifikitra amim-pinoana amin'i Jesôsy  isika, dia tsy ho resiny velively koa. Noho ny hazo fijaliana dia tonga fandresentsika ny fandresen'i Kristy.

  Saino ny amin'ireo fomba hafa entin'i Satana hampahoriana antsika. Voatery miaina eto amin'ity tany feno fahotana izay misy an'i Satana mandravarava ity isika; ahoana no hanampian'ny 1 Pet. 5:8-11 antsika hiatrika ny fahoriana aterak'izany?

  Any amin'irony labôratoara simika irony dia matetika misy singa san-karazany apetraka ao anatin'ny fitoerany kely iray, ary afanaina amin'ny hafanana faran'izay ambony izany avy eo. Rehefa mihamahamay ilay fitoeran-javatra, dia na miempo, na mipitripitrika, na mipoapoaka, na mirehitra ireo singa ireo, arakaraka ny akora nanaovana azy. 

  Vilany fitanehana akora io fitoeran-javatra io, ary ao no atsonika ireo ventin-javatra izay mitaky hafanana ambony dia ambony. Memy ihany koa no iantsoana ny fatana fandrendrehana metaly, izay misy afo mivaivay be, andiovana ny volafotsy ohatra. Ao amin'ireo toerana ireo dia misy hery mivangongo miasa, izay mampisy fiovana na fivoaran-javatra eo amin'ny akora hafanainy. 

  Manome topy maso antsika ireo fanazavana avy amin'ny rakibolana ireo, izay manampy antsika hahazo an-tsaina ny zava-mitranga eo amin'ny fiainaritsika ara-panahy.

  Hojerentsika manokana amin'ity herinandro ity ireo antony sasany mahatonga antsika hisetra zava-tsarotra tampoka sy handalo fitsapana any amin'ny toerana na ao anatin'ny toe-javatra izay mampiova sy mampivoatra antsika ary mamolavola ny toetrantsika. Hanampy antsika hahatsapa ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika izany, hahafantarantsika ny tokony hatao rehefa mandalo amin'izany memy izany. 

  Indray mitopy maso: Inona avy no mahatonga ireo zava-tsarotra lalovantsika eo amin'ny fiainana?  

  "Ry malala aza gaga noho ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsapan-toetra, ary aza atao ho zavatra mahagaga anareo izany." - 1 Pet. 4:12. 

  Mety ho tonga amin'ny fomba maro ny tsy ampoizina, ary mety ho zavatra mampalahelo izany. Fiara mivily tampoka eo amin'ny lalanao ohatra, na filazana tsy ampoizina fa nesorina tamin'ny asanao ianao, na koa vaovao ratsy tsy noeritreretinao ho valin'ny fizaham-pahasalamana nataonao. Angamba nofitahin'ny olona iray tianao ianao, sady noheverinao ho tia anao koa. Na mafy toy inona aza ny fijaliana dia manampy trotraka izany ny maha-tsy ampoizina azy. 

  Hijery toe-javatra manokana izay mampahory, na memy, isika amin' ity herinandro ity, izay tsy tokony hanampoka antsika. Andeha hiverina any amin'ny 1 Pet. 4:12 isika hanombohantsika izany. Ny teny Grika nadika hoe «gaga» ao amin'ny 1 Pet. 4:12 dia midika hoe «tsy zatra» na «tsy mahafantatra». Mampitandrina ny mpamaky i Petera mba tsy ho voafandrika hino fa tsy mba mahazatra na zava-baovao ny fisian'ny memy na fisedrana mahamay eo amin'ny fiainan'ny Kristianina. Tsy tokony hanaitra azy ireo kosa izany toe-javatra mpitranga izany, ary ilaina aza ny manampo sy miomana ny hiatrika izany. 

  Ny teny nadika hoe «fizahan-toetra mahamay» dia avy amin'ny teny Grika hafa izay midika hoe «fahamaizana». «Afo mandoro» no ilazana izany amin'ny dikan-teny hafa (DIEM). Izany fanandramam-pahoriana noho finoantsika izany dia tokony horaisintsika ho tahaka ny «fandrendrehana» na fandalovana ao amin'ny memy. 

  Vakio ny 1 Pet. 4:12-19. Inona ny hafatr'i Petera eto? 

  Manaitra ny maro amintsika ny fahoriana satria matetika no manatsotra loatra ny atao hoe fiainana Kristianina ny fomba fijerintsika. Fantatsika fa misy laniny roa — Andriamanitra, izay tsara ary i Satana, izay ratsy. Kanefa matetika no ampiarahintsika avy hatrany amin'Andriamanitra izay rehetra heverintsika ho tsara, ary amin'i Satana izay eritreretintsika ho ratsy. Tsy dia tsotra loatra toy izany anefa ny fiainana. Tsy ny fahatsapantsika no mamaritra izay tsara tokony hiaraka amin'Andriamanitra sy izay ratsy tokony hampiarahina amin'i Satana. Indraindray mafy sy sarotra tokoa ny mandeha miaraka amin'Andriamanitra, ary mety hahitana soa lehibe ny manaraka an'i Satana. Ohatra tsara indrindra maneho izany i Joba, izay olo-marina kanefa nijaly, raha nanontany an'Andriamanitra izy hoe "nahoana no velona ny ratsy fanahy ka sady tratrantitra no be hery?" - Joba 21:7. 

  Ireo fizahan-toetra vokatry ny fijoroana ho an'i Kristy no resahin'i Petera ? Misy antony hafa koa anefa mahatonga ny fitsapana eo amin'ny fiainana. Ahoana no hanampian'ny 1 Pet. 4:12-19 anao hanazava amim-pitandremana (sao manafintohina azy) amin'ny namana iray ny antony tsy tokony hahagaga azy noho ny fisedrana mafy izay mety atrehiny? 

  "Fa aseho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra, amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsi-fahamarinan'ny olona izay misakana ny fahamarinana amin'ny fanaovan-dratsy." - Rom. 1:18.

  Misy vokany avokoa izay rehetra ataontsika. Raha mijoro eo amin'ny hainandro be miaraka amin'ny gilasy ianao, dia azo antoka fa hitsonika izany. Miara-dia hatrany ny antony sy ny vokany. Toy izany koa ny amin'ny fahotana, na dia irintsika mafy aza ny mifanohitra amin'izany. Tsy maintsy mijinja ny vokany mandrakariva isika. Tsy hoe mipetraka any an-danitra misaintsaina ireo zava-doza azony ahatra amin'ny mpanota tsy akory Andriamanitra; tsia, ny ota amin'ny maha-fahotana azy mihitsy no efa misy vokany rahateo. Ny olana, dia matetika no mihevitra isika fa afaka manambaka an'Andriamanitra, ka manota nefa tsy mizaka ny vokany. Tsy hitranga na oviana na oviana izany. Apetrak'i Paoly mazava tsara izany fa misy vokany ny fahotana, tsy mahakasika ny mandrakizay ihany, fa misy vokany maharary sy mampahory ankehitriny koa. Soritsoritan' i Paoly ao amin'ny Rom. 1:21-32 ny fizotry ny fahalavoan'ny olona sy ny vokatry ny fahotany. Vakio amim-bavaka sy amim-pitandremana ireo andininy ireo ary fintino ny votoatin'izay nolazain'i Paoly, sady mifantoha manokana amin'ireo dingana hahatongavana amin'ny ota sy ny vokany.

  Any amin'ny andininy vitsivitsy mialoha dia "fahatezeran'Andriamanitra" no anazavan' i Paoly ny vokatry ny fahotana (Rôm. 1:18). Ao amin'izany andalana izany, ny fahatezeran'Andriamanitra dia midika fotsiny ho famelan'Andriamanitra ny olombelona hijinja izay nafafiny. Na ho an'ny Kristianina aza dia tsy mba miditra an-tsehatra avy hatrany mandrakariva Andriamanitra hanala ny fanaintainana izay vokatry ny nataony. Matetika no avelany hahatsapa ny vokatry ny asantsika isika mba hahatakarantsika ny halehiben'ny fahasimbana sy ny fahoriana ateraky ny fahotana.

  Fantatsika ny vokatry ny fandikana ny lalàna moralin'Andriamanitra. Saingy manao ahoana ny amin'ny fandikana ny lalàna  ara-pahasalamana nataon'Andriamanitra? Tranon'Andriamanitra ny tenantsika. Raha mampanaram-po ny tenantsika amin'ny tsy fihinanana sakafo ara-pahasalamana isika, na amin'ny tsy fampiasam-batana, na amin'ny filofosana tsy an-kiato amin'ny asa, dia fahotana amin'Andriamanitra koa izany. Ary ny vokany dia mety hampahory indrindra.

  Eo amin'ny fiainanao, tamin'ny fomba ahoana no efa nijinjanao teo no ho eo ny vokatry ny fahotanao? Inona ny lesona voarainao tamin'izany? lnona ny fiovana tsy maintsy ataonao mba tsy handalovanao indray amin'ny toe-javatra toy izany?

  "Koa izao no lazain 'i Jehôvah , Tompon'ny maro: Indro, handrendrika sy hizaha toetra Azy aho; fa ahoana no hataoko noho ny amin'ny oloko zanakavavy? " - Jer. 9:6.
  "Raha mametraka tenin'Andriamanitra ao an-tsainao ny Fanahy Masina ka mandratra anao izany teny izany, dia matokia fa misy zavatra kendreny ho faty mihitsy aza ao aminao." - Oswald Chambers, My Utmost for His Highest, t. 271.

  Ahoana ny fahazoanao io indran-teny io sy ilay andinin-tSoratra Masina etsy ambony? Ahoana no efa niainanao izany hoe fahoriana vokatry ny fanadiovana izany?

  Vakio ny Jer. 9:6-16. Nolazain' Andriamanitra  fa "handrendrika sy hizaha toetra" an'i Joda sy Jerosalema lzy, na "ataoko mitsonika izy ireo" hoy Izy, araka ny dikan-tenin'ny Baiboly DIEM (Jer. 9:7, DIEM). Inona ireo antony roa omen'Andriamanitra ny amin'izany? (Jer. 9:12,13). Ahoana ny fisehon'ilay fandrendrehana ho fanadiovana? (Jer. 9:14,15).

  Misy fandraisana fepetra henjana ao amin'ny fandrendrehana sy ny fizahan-toetra ataon'Andriamanitra. Misy antony telo mahatonga izany hahamay toy ny ao anaty memy. Voalohany, maharary antsika ny famelan'Andriamanitra ny toe-javatra hiseho mba hanintonana ny saintsika hahita ny fahotantsika. Any amin'ny andininy any aloha, dia tamin'ny alahelo no nanoratan'i Jeremia hoe: "May ny tafoforana, levon'ny afo ny firaka, foana ny nandrendrehan'ny mpandrendrika, fa tsy voaisotra ny ratsy." - Jer. 6:29. Noho izany, indraindray ilaina ny fepetra henjana mba hisarihana ny saintsika. Faharoa, feno tebiteby isika rehefa mahatsapa alahelo ny amin'ny ota, izay indro fantatsika mazava izao. Fahatelo, mahatsapa fahadisoam-panantenana isika rehefa miezaka miova eo amin'ny fomba fiainantsika. Mety ho sarotra sy hanahirana tokoa ny mifidy mandrakariva ny hiala amin'ireo zavatra izay efa nahazatra antsika loatra.

  Saino ny amin'ireo fahotana izay sarotra aminao ny miala aminy. Raha handrendrika sy hizaha toetra anao Andriamanitra anio, amin'ny fomba ahoana no mety hanaovany izany? Inona no azonao atao ankehitriny dieny tsy mbola mandray fepetra henjana momba anao Andriamanitra, toy izay nataony tamin'ny Isiraely?

  "Ary fandrao hirehareha noho ny habetsaky ny fanambarana aho, dia nasiana tsilo tamin'ny nofo, irak'i Satana hamely ahy, fandrao hirehereha aho." - 2 Kor. 12:7.

  Tsy mitovy velively ny mikapa sy ny mandrantsana. Ny zava-maniry tsy ilaintsika intsony no kapaina, fa rantsanantsika kosa izay tiantsika hamokatra bebe kokoa. Kanefa samy mitaky ny fampiasana antsy maranitra ireo roa ireo. Eny tokoa, ampahany maro amin'ny zava-maniry no kapaina rehefa mandrantsana, ka ho an'ny mpanao zaridaina mpiana-draharaha dia toa famonoana ilay zava-maniry izany. Izao no nosoratan'i Bruce Wiklinson raha niresaka momba ny ara-panahy izy: "Fitahiana miavosa be ye no angatahinao amin'Andriamanitra? Maniry fatratra ny hitovy bebe kokoa amin'ny Zanany ve ianao? Raha eny ny valin-teninao, dia antsy izany no tadiavinao." - Bruce Wilkinson, Secret of the Vine, t. 60.

  Maro no nametra-panontaniana ny amin'izay tena tian'i Paoly hambara amin'ny hoe "nasiana tsilo tamin'ny nofo" izy (2 Kor. 12:7). Misy ireo milaza fa ny famelezana tsy tapaka ataon'ireo fahavalo amin'i Paoly izany; ny sasany indray mihevitra fa nanana fahasarotana teo amin'ny fitenenana i Paoly. Raha ny marina dia olanateo amin' ny mason' i Paoly ilay izy (Jereo ny fanazavan'i Ellen G. White, SDABC, b. 6, t. 1107). Mahagaga, nino i Paoly fa «nasiana tsilo» izy. Inona araka ny hevitrao no tian'i Paoly hambara amin'ny hoe unasiana»? Iza no nanisy izany taminy? Ahoana no nampiasan' Andriamanitra izany ho tombontsoan'i Paoly? Mariho fa voafaritra tsara ny zava-nokendren'ilay «tsilon'i " Paoly: `fandrao hirehereha aho" hoy izy (2 Kor. 12:7). Tsy hoe nisy fahotana manokana vitany tsy akory, fa ny mba hiarovana azy tsy hanota any aoriana. Niaiky i Paoly fa nanana fironana sy fahalemena hanota, ka afaka hiaro azy amin'izany io "tsilon'io. "

  Vakio ny 2 Kôr. 12:7-10. Ahoana no namahan'i Paoly ny olany tamin'ilay (tsnilon'ny). Raha ny hevitrao, nitondra tombontsoa ara-panahy hafa ho an'i Paoly ve ny fahalemeny? Mety hisy tsilo ihany koa eny aminao; ahoana no anampian'ny fihetsik'i Paoly anao hahay hamaha ny kapanao koa? 

  Mety ho hafa tanteraka amin'ny fihevitrao ny hevitr'Andriamanitra ho fampitomboana ny ara-panahinao; amin'ny fomba ahoana? Saino ny amin'ireo lafim-piainanao izay mila mamokatra bebe kokoa ho amin'ny fahamarinana. Toetra ara-panahy manao ahoana no tianao hompitomboin'Andriamanitra ao anatinao amin'ny alalan'ny "fandrantsanany"?

  Vakio ny «Effectual Prayer» ao amin'ny ST, 18 Nov. 1903, ny fanazavan'i Ellen G. White ao amin'ny SDABC, b. 4 t. 1182 sy ny «God Permits Trial and Affliction to Purify me» ao amin'ny MLT, t. 92.

  "Ilay mamaky ny ao am-pon'ny olona dia mahalala ny toetra amam-panahiny mihoatra noho nyfahafantarany ny tenany. Hitany fa misy manan-kery sy fahaizana izay, raha voatarika tsara, dia ho azo ampiasaina hofampandrosoana ny asany. Noho ny fitondran 'Andriamanitra dia ataony eo amin 'ny toerana samihafa sy toe-javatra samihafa ireny olona ireny, mba hahitan'izy ireny ny tsy mety eo amin'ny toetra amam-panahiny izay voafina ka tsy fantany hatramin 'izay. Omeny fotoana mety izy ireo hoenti-manitsy ireny toetra ratsy ireny mba hahatonga azy ho afaka hanompo Azy. Matetika dia avelany hamely azy an-terisetra ny afon'ny fahoriana mba hanadiovana azy." - TMF, t.313,

  FANONTANIANA HIFANAKALOZAN- KEVITRA:

  1. Mety ho mafy tokoa ny manjo antsika rehefa mijinja ny vokatry ny fahotantsika isika. Manontany tena isika (Rôm. 5:1-11).

  2. Inona no azonao lazaina amin' ny olona izay mametra-panontaniana toy izany koa? Inona notion' i Ellen G. Whiteambara amin' nyhoe«fitondran'Andriamanitra»? Ahoana ny fisehon'izany? Ahoana no ahafantaranao fa fitondran'Andriamanitra ny zava-miseho anankiray? Teo amin'ny fiainanao manokana, ahoana no efa "nitondran'Andriamanitra" anao hiatrika fitsapana? Resaho ao amin'ny kilasy ny amin'ny lesona noraisinao taminlio fotoana io. Ahoana no mety hanampianao olona iray izay manontany tena raha "fitondran'Andriamanitra" tokoa ny tranga sasany?

  3. Raha misy olona fantatrao fa mandalo fitsapana amin'izao fotoana izao, manan-danja na tokony homen-danja ve ny hoe iza na inona no nahatonga izany? Izany hoe, ahoana no tokony ho fihetsikao manoloana io olona io sy ny fahoriany, na inona na inona nahatonga 'zany?

  4. Nandalo fitsapana mangidy ny tovolahy kristianina iray nonina tany Amerika Atsimo. Taorian'izany dia nifindra tany Eoropa izy ary naneho hevitra tamin' ny oiona iray: «navelako any Amerika Atsimo ny fatiko», hoy izy. Ao Inona ny hevitr'izany? Amin'ny lafiny iray, nahoana no tsy maintsy avelantsika any amin'ny toerana iray koa ny fatintsika? Inona no anjara asan'ny fitsapana ao anatin'izany?

  5. Amin'ny maha-mambran'ny kilasin'ny Sekoly Sabata anareo, manomana fitsidihana hopitaly na toerana hafa izay ahafahanao manampy sy mampahery ary mampifaly ireo izay ao anatin'ny memy, na inona na inona anton'izany.

  Please publish modules in offcanvas position.