Fahoriana noho ny fanadiovana

Imprimer

"Koa izao no lazain 'i Jehôvah , Tompon'ny maro: Indro, handrendrika sy hizaha toetra Azy aho; fa ahoana no hataoko noho ny amin'ny oloko zanakavavy? " - Jer. 9:6.
"Raha mametraka tenin'Andriamanitra ao an-tsainao ny Fanahy Masina ka mandratra anao izany teny izany, dia matokia fa misy zavatra kendreny ho faty mihitsy aza ao aminao." - Oswald Chambers, My Utmost for His Highest, t. 271.

Ahoana ny fahazoanao io indran-teny io sy ilay andinin-tSoratra Masina etsy ambony? Ahoana no efa niainanao izany hoe fahoriana vokatry ny fanadiovana izany?

Vakio ny Jer. 9:6-16. Nolazain' Andriamanitra  fa "handrendrika sy hizaha toetra" an'i Joda sy Jerosalema lzy, na "ataoko mitsonika izy ireo" hoy Izy, araka ny dikan-tenin'ny Baiboly DIEM (Jer. 9:7, DIEM). Inona ireo antony roa omen'Andriamanitra ny amin'izany? (Jer. 9:12,13). Ahoana ny fisehon'ilay fandrendrehana ho fanadiovana? (Jer. 9:14,15).

Misy fandraisana fepetra henjana ao amin'ny fandrendrehana sy ny fizahan-toetra ataon'Andriamanitra. Misy antony telo mahatonga izany hahamay toy ny ao anaty memy. Voalohany, maharary antsika ny famelan'Andriamanitra ny toe-javatra hiseho mba hanintonana ny saintsika hahita ny fahotantsika. Any amin'ny andininy any aloha, dia tamin'ny alahelo no nanoratan'i Jeremia hoe: "May ny tafoforana, levon'ny afo ny firaka, foana ny nandrendrehan'ny mpandrendrika, fa tsy voaisotra ny ratsy." - Jer. 6:29. Noho izany, indraindray ilaina ny fepetra henjana mba hisarihana ny saintsika. Faharoa, feno tebiteby isika rehefa mahatsapa alahelo ny amin'ny ota, izay indro fantatsika mazava izao. Fahatelo, mahatsapa fahadisoam-panantenana isika rehefa miezaka miova eo amin'ny fomba fiainantsika. Mety ho sarotra sy hanahirana tokoa ny mifidy mandrakariva ny hiala amin'ireo zavatra izay efa nahazatra antsika loatra.

Saino ny amin'ireo fahotana izay sarotra aminao ny miala aminy. Raha handrendrika sy hizaha toetra anao Andriamanitra anio, amin'ny fomba ahoana no mety hanaovany izany? Inona no azonao atao ankehitriny dieny tsy mbola mandray fepetra henjana momba anao Andriamanitra, toy izay nataony tamin'ny Isiraely?