Vaovao Madagasikara

  Lesona 3: Ilay tranom-borona

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Eks. 14; Eks. 15:22-27; Eks. 17:1-7; Ohab. 3; Lio. 4:1-13; 1 Pet. 1:6-9.
  Tsianjery: "Izany no iravoravoanareo, na dia ampalahelovina vetivety ankehitriny amin'ny fakam-panahy maro samy hafa aza hianareo, raha tsy maintsy , hisy izany." - 1 Pet. 1:6.

  Amin'ny antoandro nanahary be izao, raha mandre ny feon-kiran'ny hafa ny vorona ao anaty tranom-borona, dia tsy hanao ny hira tadiavin'ny tompony hampianarina azy izy. Mianatra andalana kely etsy sy feo mangovitra kely ery izy fa na oviana na oviana dia tsy mianatra feon-kira manokana iray manontolo. Nefa raha saronan'ny tompony ny tranomborona ka apetrany eo amin'ny toerana handrenesany hira tokana hianarana, ao amin'ny maizina ao, dia miezaka ary miezaka hatrany izy hanao io hira io mandra-pahainy azy, ka ahavitany hira tanteraka sy manga. Entina mivoaka amin'izay ilay vorona, ka afaka manao foana ivy hira my eo amin 'ny mazava. Toy izany no ifandraisan'Andriamanitra amin 'ny zanany. Manan-kira ampianarina antsika Izy, ary rehefa nianarantsika izany teo anivon'ny fahoriana dia azontsika hatao amin'izay ny mihira azy foana."- TMF, 1. 314.

  Mariho fa ny tampon'ilay vorona mihitsy no mitondra azy ho ao amin'ny maizina.
  Mora ny mahatakatra fa i Satana no mahatonga ny fahoriana, kanefa moa ve Andriamanitra mandray anjara amin'ny fitarihana antsika ho amin'ny memy izay iainantsika fahaverezan-kevitra sy fahoriana?

  Indray mitopy maso: Inona ny ohatra ao amin'ny Baiboly azonao eritreretina, izay nitarihan'Andriamanitra ny olony ho amin'ny fanandra-mana izay fantany fa hahitan'izy ireo fahoriana? Araka ny hevitrao, inona ny hira vaovao tiany hohirain'izy ireo?

  "Ary rehefa mby akaiky Farao, dia natopin'ny Zanak'Isiraely ny masony, ka, indreo, ny Egyptiana tamy manenjika azy; dia raiki-tahotra indrindra ny Zanak'Isiraely ka nitaraina tamin'i Jehôvah."- Eks. 14:10.

  Efa nisy fotoana ye nahalatsaka anao tao anatin'ny fandrika fray na nitondrana anao ho amin'ny lalana fray tsy misy ivoahana? Mety hahafinaritra izany indraindray, toy ny hoe mandeha ho ao amin'ny efitrano fray ary tsy manampo ireo namana efa miandry ao izay samy mihoraka hoe: "Tratry ny tsingerin-taona nahaterahana!". Amin'ny fotoana hafa kosa izany dia tena mampihoron-koditra, ary tsy mahafinaritra mihitsy. Mety ho olona mpampijaly anao fony ianao tany am-pianarana izany na koa mpiara-miasa izay niezaka nanaratsy anao tamin'ny fomba tsy nampoizinao akory.

  Nanomboka tamin'ny fotoana nandaozan'ny Isiraelita an'i Egipta ka hatramin'ny nahatongavany tao amin'ny Tany Nampanantenaina, "Jehôvah nandeha teo alohany tam'in'ny andri-rahona raha antoandro hitari-dalana azy, ary tamin'ny andri-afo nony alina ho fanazavana azy, handehanany andro aman'alina." - Eks. 13:21. Notarihin'Andriamanitra hatrany izy ireo taniin'ny dia nataony. Jereo anefa ny toerana nitondrany azy voalohany: tany amin'ny toerana izay nahitany ranomasina teo anoloany, tendrombohitra teo) amin'ny andaniny roa, ary tazany tsy lavitra tao ivohony ireo miaramilan'i Farao.

  Vakio ny Eks. 14. Nahoana no nentin'Andriamanitra ho amin'ny toerana fantany fa mety hampatahotra azy mafy ireo Isiraelita?

  Ny fanarahana "ilay andri-rahona" dia tsy manome antoka antsika fa ho sambatra isika amin'ny fotoana rehetra. Mety ho fanandra-mana mafy izany, satria ny fanofanana ho amin'ny fahamarinana dia mitondra antsika ho amin'ny toerana izay izahan-toetra ilay fontsika manana fironana mamitaka (Jer. 17:9). Mandritra ireo toe-java-tsarotra ireo, ny tsiambaratelo hahafantarana fa tena manaraka an'Andriamanitra marina isika dia tsy voatery ho tsy fisian'ny fitsapana na ny fahoriana fa ny fisokafantsika handray ny torolalany sy ny fileferan'ny saintsika sy ny fontsika hanaiky ny fitarihany.

  Inona ny lesona nianaran'ny Isiraelita avy tamin'io fanandramana io? Eks. 14:31.

  Nahoana no sarotra tokoa ny matoky an'Andriamanitra indraindray, na dia mahalala maro amin'ireo fampanantenana mahafinaritra nomeny aza isika? Tantarao ireo toe-java-tsarotra sasany inoanao fa nitarihan'ny Tompo anao mba hampianatra anao "hino" sy "hatahotra" Azy.

  "Ary nifindra ny fiangonana, dia ny Zanak'Isiraely rehetra, ka niala tao an'efitra Sina, araka izay natoron'i Jehôvah hitobiany, dia nitoby tao Refidima, ary tsy nisy rano hosotroin'ny olona." - Eks. 17:1.

  Mety tsy ho azontsika avy amin'Andriamanitra izay irintsika rehetra, saingy tsy ho azontsika atao ve ny manantena izay rehetra ilaintsika? Tsy izay eritreretintsika ho ilaintsika fa izay tena ilaintsika marina?

  Nisy zavatra iray azo antoka fa nilain'ny Isiraelita; tsy Inona izany fa ny rano. Taorian'ny nitarihan'Andriamanitra ny Isiraely tamin'ny alalan'ny andri-rahona namakivaky ny ranomasina Mena, dia nanaraka Azy namakivaky ny tany efitra mafana sy tsy nisy rano nandritra ny telo andro izy ireo. Mora ny mahatakatra ny fahakivian'izy ireo, indrindra moa satria tany an' efitra izay sarotra ahitan-drano izy ireo. Oviana izy ireo vao hahazo ny rano ilainy?

  Aiza ary no itarihan'Andriamanita azy? Nizotra nankany Mara ilay andri-rahona, ary tany izy ireo vao nahita rano. Azo inoana tokoa fa nientanentan-kafaliana izy ireo. Rehefa nanandrana ilay rano anefa dia narorany avy hatrany izany satria nangidy. "Dia nimonomonona tamin'i Mosesy ny olona ka nanao hoe: Inona no hosotroinay?" - Eks. 15:24.

  Dia nanao toy izany indray Andriamanitra andro vitsivitsy taty aoriana. Tamin'izay indray dia nijanona teo amin'izay tsy nisy rano mihitsy ny andri-rahona (Eks. 17:1).

  Vakio ny Eks. 15:22-27 sy ny Eks. 17:1-7. Inona no nasehon'Andriamanitra tamin'ny Isiraely momba ny Tenany tao Mara sy Refidima? Inona ny lesona tokony ho nianaran'izy ireo?

  Inona ny fanontaniana napetraky ny zanak'Isiraely tao Refidima? Jereo ny Eks. 17:7. Efa nametraka fanontaniana tahaka izany ve ianao? Raha izany, nahoana? Nanao ahoana ny fahatsapanao, ary inona ny lesona nianaranao taorian'ny nahazonao ny valin'izany? Impiry no ilantsika valiny vao tsy hametra-panontaniana intsony isika?

  "Ary Jesosy feno ny Fanahy Masina dia niverina avy tany Jordana, ary nentin'ny Fanahy tany an'efitra efa-polo andro Izy ka nalain'ny devoly fanahy. Ary My nihinan-kanina akory Izy tamin'izany andro izany, ka rehefa tapitra izany, dia noana lzy" - Lio. 4:1,2.

  Vakio ny Lio. 4:1-13. Inona ny lesona nianaranao avy amin'io tantara io momba ny fandresena ny fakam-panahy sy ny tsy fileferana amin'ny ota?

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Manahirana tokoa ny fakam-panahy satria manintona amin'ny alalan'ny zavatra tena tiantsika ireny, ary tonga mandrakariva amin'ny fotoana izay mampahalemy indrindra antsika.

  Fanombohan'ny tantaran'i Jesôsy raha nalain'i Satana fanahy no ao amin'ny Lio. 4. Mampifantoka antsika amina lohahevitra saro-bahana vitsivitsy izany. Raha atao indray mijery dia toy ny hoe ny Fanahy Masina no nitondra an'i Jesôsy halaim-panahy. Tsy mba maka fanahy antsika velively anefa Andriamanitra (Jak. 1:13). Memy fizahan-toetra no itondrany antsika, araka izay efa hitantsika tany aloha. Ny manaitra ao amin'ny Lio. 4 dia ny fahafahan'ny Fanahy Masina mitondra antsika ho amin'ny fizahan-toetra izay mahatonga antsika ho tandindomin-doza amin'ny fakam-panahy mahery vaikan'i Satana. Rehefa tonga ny fotoana toy izany izay ahatsapantsika fa mafy tokoa ny fakam-panahy dia mety ho diso ny fahatakarantsika ka hihevitra isika fa tsy nanaraka an'Andriamanitra araka ny tokony izy. Tsy voatery ho marina anefa izany. "Matetika isika no misalasala raha ny Fanahin 'Andriamanitra no nitarika antsika rehefa tojo zava-tsarotra. Nefa ny fitarihan 'ny Fanahiny no nitondra an 'i Jesôsy tany an-efitra mba halain Satana fanahy. Rehefa misedra antsika Andriamanitra dia manana fikasana hanatanteraka izay hahasoa antsika Izy. Tsy nieboebo tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra Jesôsy ka ninia nisetra fakam-panahy raha tsy nobaikoina amin'izany, ary tsy namoy fo koa Izy, rehefa tonga taminy ny fakarn-panahy. Tsy tokony ho kivy koa isika." - IFM, t. 118.

  Indraindray, rehefa ao anatin'ny afom-pitsapana isika dia tsy voadio fa may. Mampahery tokoa anefa ny fahafantarana fa rehefa manindry antsika mafy ny fakam-panahy dia azontsika atao ny manantena indray satria nijoro tsy azo nohozongozonina i Jesôsy . Izao no vaovao mahafaly: noho ny maha-Mpitondra ny fahotantsika an' i Jesôsy , noho ny nandoavany ny onitry ny tsy fahombiazantsika teo amin'ny fiatrehana ny fakam-panahy (na inona izany na Inona), noho ny nandalovany tamin'ny memy mahamay lavitra noho izay efa natrehintsika dia tsy ailika na afoin'Andriamanitra isika. Misy ny fanantenana na dia ho an'ny "lohan'ny mpanota aza (1 Tim. 1:15).

  Inona ny fakam-panahy atrehinao ankehitriny? Manokàna fotoana ivavahana, angataho Andriamanitra hampianatra anao ny fomba hampiharana ny lesona avy amin'ny ohatra nasehon'i Jesôsy eo amin'ny fiainanao manokana. Tadidio fa tsy voatery ho resininy fakam-panahy ianao! Tsarovy koa fa raha resin'izany ianao, dia manana Mpamonjy. 

  Vakio ny 1 Pet. 1:6,7. Inona no ambaran'i Petera eto?

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Manoratra amin'ireo olona izay mitolona amin'ny toe-java-tsarotra sy mahatsiaro ho irery inatetika i Petera. Nanoratra ho an'ireo "olom-boafidin'Andriamanitra, monina any am-pielezana any Ponto, Galatia, Kapadokia, Asia sy Bitynia" izy (1 Pet. 1:1). Fantatra amin'ny anarana hoe Turquie andrefana izany faritra izany ankehitriny. Ambaran' i Petera ao amin'ny andalan-teny ao aoriana kely ny fahafantarany fa miari-pahoriana amin'ny "fitsapana maro samihafa" izy ireo (1 Pet. 1:6, DIEM).

  Inona no tian'i Petera hambara amin'ny filazana to natao "sesitany" sy "nampielezina" izy ireny? Ahoana no nanampian'izany ny fizahan-toetra azy ireo?

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Zava-baovao ny maha-Kistianina nandritra ireo fotoana ireo; vitsy an'isa ireo mpino ary niely tatty amin'ny toerana samihafa. Vondron'olom-bitsy izy ireo tamin'izany, tsy takatry ny olona izay nijoroany no sady nadika vilana ary niharan'ny fanenjehana koa aza izy. Manome toky azy ireo anefa i Petera fa tsy kisendrasendra na koa natao hahavery hevitra azy ireny fizahan-toetra ireny (1 Pet. 1:6,7). Ny finoana tena izy no tanjon'ireo izay maharitra ao anatin'ny "fakam-panahy maro samy hafa."

  Vakio ny 1 Pet. 1:6-9. Inona ny fanomezan-toky faratampon'ny fian'i Petera homena ireo olona ao anatin'ny fitsapana ireo? Inona koa ny hevitrizany fanantenana Izany ho antsika?

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Na inona na inona fitsapana mahazo azy, na inona na inona fahoriana iaretany, toy ny ahoana izany raha ampitahaina amin'ny mandrakizay izay miandry azy ireo rehefa ho avy indray i Jesôsy? Tenin'Andriamanitra miantefa amintsika ny teny nataon' i Petera tamin'izy ireo, na inona na inona atrehintsika. Na sarotra sy maharary toy ny ahoana aza ny fitsapana mahazo antsika dia tsy tokony hohadinointsika na oviana na oviana ilay fiafarana faratampony, dia ilay fiainana mandrakizay any amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao tsy misy fanaintainana sy fahoriana na fahafatesana. Raha teny fikasana tahaka izany no manoloana antsika, teny fikasana izay ny fahafatesarei Jesosy no antok'izany, manao ahoana re ny lanjan'ny tsy tokony hahavery fanantenana antsika raha ao anatin'ny fizahan-toetra. Aoka hangatahintsika ny hanesoran'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay manakan-dalana ny finoantsika.

  Nisy tovolahy tray antsoina hoe Alex. Niaina tao anatin'ny fahatanorana feno olana izy: zava-mahadomelina, herisetra, nisy fotoana aza nidirany tany am-ponja. Taorian'izay anefa dia nianatra momba an'Andriamanitra i Alex ary nanolotra ny fony ho an'i Jesosy, vokatry ny hatsaram-panahin'ny mambran'ny fiangonana teo an-toerana (izay nangalarany). Na dia mbola manana ny olany sy mitolona amin'izany aza izy, ary na dia mbola nitoetra aza ireo ampahany sasany tamin'ny lasany, dia olom-baovao ao amin'i Jesosy i Alex. Tia an'Andriamanitra izy ka nitady ny fomba anehoana izany fitiavana izany amin'ny fanarahana ny didiny (1 Jao. 5:1,2). Nisy fotoana nahatsapan'i Alex fa tokony hanao ny asan'ny mpitandrina izy. Naneho izany taminy ny zava-drehetra. Tsy nisalasala izy fa nanoina ny antson ' Andriamanitra.

  Nandeha tsara ny zava-drehetra tany amin'ny Oniversite tany am-boalohany. Nanomboka nisy anefa ny olana, nifandimby izany ka nihanikorosy fahana ny fiainany. Tsy nanana fidiram-bola intsony izy; namadika azy ny namany akaiky ary nanendrikendrika azy ka nanimba ny lazany. Taorian'izany dia narary nandritra ny fotoana naharitra izy; tsy nisy nahalala ay amin'izany aretina izany saingy nisy fiantraikany teo amin'ny fianarany izany, harry ka natahotra izy andrao tsy, maintsy miala tanteraka ao amin'ny sekoly.

  Ambonin'izany rehetra izany dia nitolona tamin'ny fakam-panahy mahery vaikan'ny zava-mahadomelina izay mora azo too amin'ny fiarahamonina nisy azy izy. Nisy fotoana aza nahalavo azy tao anatin'izany fakam-panahy izany. Tsy takatr'i Alex ny antony nitrangan' izany rehetra izany, indrindra rehefa nahazo antoka izy fa ny Tompo no nitarika azy tany amin 'io sekoly io tany am-panombohana. Diso ve i Alex tamin'izany? Raha izany, fahadisoana lehibe ye ny fanandramana rehetra niainany niaraka tamin'Andriamanitra? Na dia ireo singa fototry ny finoany aza dia nanjary nampisalasala azy.

  Alaivo sary an-tsaina hoe manatona anao mba hangataka torohevitra i Alex ao anatin'izany toe-javatra izany. Inona no holazainao? Inona amin'ny fanandramana efa niainanao manokana no mety hanampy ny olona tahaka azy? Inona ny andinin-tSoratra Masina ampiasainao? Ahoana no mety hanampian'ireto andininy ireto amin'ny toe-javatra toy izany? Ohab. 3; Jer. 29:13; Rôm. 8:28; 2 Kôr. 12:9; Heb. 13:5.

  Saika efa nandalo toe-java-tsarotra izay nahatonga azy alaim-panahy hisalasala ny amin'ny fitantanan'Andriamanitra ireo rehetra manara-dia Azy. Zava-dehibe ao anatin'ireny toe-javatra ireny ny mifikitra amin'ireo teny fikasana, ny mitantara momba ny fitantanan'Andria manitra tamin'ny iasa, ary ny mangataka finoana sy faharetana. Tsy hahafoy antsika na oviana na oviana ny Tompo. Izao ny fanontaniana ho antsika: Ahoana no handresentsika ny fakam-panahy mba tsy hahafoizantsika Azy?

  Vakio ny "Ny fahafahana", PM 1f. 265-274; "Hatreo amin'ny Ranomasina Mena ka hatrany Sinay", PM tt. 275-286; "Ny Fakam-panahy", IFMtf. 103-114.

  "Fa ny Tompo no nitarika ny olony ho any Refidima fahiny, ary mety hisafidy ny hitondra antsika any koa Izy, mba hizahan-toetra ny fahatokiantsika. Tsy mitondra antsika ho any amin' ny toerana mahafinaritra mandrakariva Izy. 'Raba manao izany Izy dia mety ho hadinontsika ny maha-Mpanampy antsika Azy noho ny fahatsiarovan-tenantsika ho mahavita tena. Maniry fatratra ny haneho ny Tenany amintsika Izy, sy haneho ny habetsak'ireo zavatra rehetra azony atolotra antsika, ary avelany hitranga amintsika ny fitsapana sy ny fahadisoam-panantenana mba hahafahantsika mahatsapa fa tsy mahefa na inona na inona isika, ary hianatra ny hangataka ny fanampiany. Azony atao ny mampiboiboika rano mamelombelona avy amin'ny vatolampy. Tsy ho fantatsika na oviana na oviana, mandra-pahatongan'ny fotoana hifanatrehantsika tava amin'ny Tompo, rehefa hahita tahaka izay ahitana antsika isika, ary hahafantatra tahaka izay ahafantarana antsika, ny entatsika mavesatra izay nentiny, ary ny lanjan'ny enta-mavesatra izay ho nahafaly Azy ny mitondra azy, raha toa ka nentintsika teo Aminy amin'ny finoan'ny zaza izany." -"Rephidim", RH, 7 Avrily 1903.

  FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA:

  1. Matetika isika no miresaka momba ny fakam-panahy ho toy ny zavatra mahakasika ny tsirairay manokana, ary marina izany. Kanefa koa, misy ve ny fakam-panahy ikambanana, zavatra izay tokony hotandremantsika amin'ny maha-mpianakavin'ny finoana na vondron'olona antsika? Raha eny, inona izany?

  2. Anontanio ireo izay vonona hiresaka mamba ny "toerana tsy mahafinaritra" nitondrana azy ireo. Nahoana moa no tsy nahafinaritra ireny? Raha toa ka asaina miaina ireny fanandramana ireny indray izy ireo ankehitriny, moa ye ho hafa ny fomba fijeriny azy?

  3. lsika rehetra dia mahatakatra ny foto-kevitra ao ambadiky ny famelan'Andriamanitra antsika hodiovina sy hamboarina amin'ny alalan' ny fitsapana. Ahoano anefa ny fijerintsika ny toe-javatra izay toa tsy mampisy lanjany ny fitsapana (ohatra, nisy olona iray maty tsy tra-drano tao anaty lozam-piarakodia)? Miaraha mitady valinteny ao amin'ny kilasy.

  4. Manokana fotoana ivavahana ho an'ny tsirairay avy ao amin'ny kilasy mba hahazoan'ny tsirairay fijery hiatrehana ny fitsapana sy hijoroany ho mahatoky.

  5. Mahafantatra olona izay nibirioka niala tamin'ny ialana tokony hizorany nosy tojo fizahan-toetra ve ny kilasinao? Raha eny, amin'ny maha-kilasy, inona no azonareo atao amin'ny fomba mivaingana hitarihana izany olona izany hiverina?

  Please publish modules in offcanvas position.