Vaovao Madagasikara

  Lesona 12: Maty tahaka ny voa

  Sabata hariva 
  Hodinihina mandritra ny herinandro: Fil. 2:5-9; Rôm.12:1-2 ; 1 Sam. 2: 12-25; 3:1-18; 1 Sam. 13:1-14; Zak 4:1-14.

  Tsianjery: "Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voam-bary ka maty, dia mitoetra foana izy; fa raha maty kosa izy, dia hahavokatra be." - Jao. 12:2

  Mahatalanjona tokoa ny sary an'ohatra momba ny fahafatesan'ny voa ampiasain'i Jesôsy eto hanehoana ny fileferantsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra.

  Voalohany indrindra, "latsaka amin'ny tany" ilay voa. Tsy ilay voa no misafidy na ny toerana na ny fomba ilatsahany amin'ny tany. Tsy mahafehy na inona na inona eo amin'ny tany manodidina sy manototra azy izy.

  Faharoa, misy ny fotoana iandrasana. Raha mbola ao anatin'ny tany ilay voa dia tsy mahalala izay avoaky ny ampitso. Tsy azony an-tsaina ny mety ho endriky ny fiainany ho avy, satria tsinontsinona rahateo izy fa voa ihany.

  Fahatelo, maty ilay voa. Tsy ho tonga salohim-bary velively ilay voa raha tsy ilaozany aloha ny toerana azo antoka sy feno fiadanana misy azy amin'ny maha-voa azy. Tsy maintsy maty izy, izany hoe, tsy maintsy hafoiny ny maha-izy azy hatrizay vao mety ho tonga zavamaniry mitondra voa izy.

  Indray mitopy maso: Raha fantatsika fa ny sitrapon'Andriamanitra no tsara indrindra ho antsika, nahoana no sarotra amintsika tokoa ny manaiky izany? Inona ny ohatra navelan'i Kristy ho antsika momba ny fileferana? Amin'ny fomba ahoana no isehoan'io fanoharana momba ny voam-bary io eo amin'ny fiainanao manokana ?

  Vakio ny Fil. 2:5-9. Inona ny hafatra lehibe ho antsika ao amin'ireo andininy ireo?

  Ny kolontsaina ankehitriny dia mampirisika antsika hitaky ny zontsika sy hanao izay hanajan'ny rehetra izany. Tsara avokoa izany, ary izany no tokony ho izy ankapobeny. Saingy mety hitaky ny hamoizantsika an-tsitrapo ny zontsika ny sitrapon'Andriamanitra, toy izay nitranga tamin' i Jesôsy, mba hanompoantsika an'Andriamanitra Ray amin'ny fomba izay hisy akony mandrakizay eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mety ho sarotra sy mafy tokoa izany famoizana izany, toy ny mandalo ao amin'ny memy ihany.

  Diniho ny fomba niatrehan'i Jesôsy  izany (Fil. 2:5-8). Voalaza eto fa misy dingana telo narahin'i Jesôsy tao anatin'ny fileferany tamin'ny sitrapon'Andriamanitra. Eny am-boalohany dia manaitra antsika i Paoly amin'ny fampahatsiahivana hoe: "Aoka ho ao aminareo izao saina izao, izay tao amin'i Kristy Jesôsy – Fil. 2:5.

  Mba hahafahany mamonjy antsika dia nilaozan'i Jesôsy ny fitoviany tamin'ny Rainy ka tonga teto an-tany Izy, tonga olombelona voafetra toa antsika (Fil. 2:6,7).

  Tsy tonga olo-malaza sy be voninahitra i Jesôsy rehefa tonga teto an-tany, fa tonga mpanompon'ny olombelona (Fil. 2:7).
  Amin'ny maha-olombelona mpanompo Azy dia tsy mba nanana fiainana miadana sy maharitra Izy fa "nanaiky natramin'ny fahafatesana". Ary tsy mba maty tamim-boninahitra Izy fa tamin'ny fomba nahamenatra aza; "nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana" Izy! (Fil. 2:8).

  Eo amin'ny lafiny inona amin'ny fiainantsika no maha-modely ho antsika io ohatra nasehon'i Jesôsy io? Raha tsara sy tokony harovana ny zo sy ny fitoviana, ahoana no hanazavanao fa indraindray dia ilaina ihany ny mahafoy azy ireny.

  Vakio ny Fil. 2:9. Ahoana no anampian'io andininy io antsika hahatakatra fa fahendrena ny milefitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra?

  Mangataha fahendrena avy amin'ny Fanahy Masina ka apetraho izao fanontaniana izao: "Miady mafy ho an'ny zoko ve aho ankehitriny ka mety ho sakana tsy anaovako ny sitrapon'i Jesôsy mba hanompo ny fianakaviako, ny fiangonako, ary ny manodidina ahy izany? Hatraiza ny fahavononako hiaritra fahasahiranana mba hanompoana ny hafa amin'ny fomba mahomby kokoa?"

  Kristianina maro no mikatsaka amin'ny fony marina ny hahafantatra ny sitrapon' Andriamanitra ho an'ny fiainany. " Raha mba fantatro mantsy ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny fiainako, dia hahafoy ny zavatra rehetra ho Azy aho." Na dia efa nanome toky toy izany an'Andriamanitra aza isika dia mety mbola hanjavozavo amintsika ihany ny sitrapony. Mety ho hitantsika ao amin'ny Rôm. 12:1,2 ny anton'izany. Hazavain' i Paoly ny fomba hahazoantsika mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra, ary asongadiny ity teboka manan-danja ity: raha te hahalala ny sitrapon'Andriamanitra ianao dia atolory ho fanatitra aloha ny tenanao!

  Vakio ny Rôm. 12:1,2. Nanoratra i Paoly fa ho afaka hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra (Rôm. 12:2) isika rehefa :

  1. Takatsika marina ny "famindram-pon'Andriamanitra" amintsika (Rom. 12:1). 

  2. Atolotsika ho fanatitra velona ho an'Andriamanitra ny tenantsika (Rom. 12:1). 

  3. Havaozina ny saintsika (Rôm. 12:2). Ny saina nohavaozina ihany no mahatakatra marina ny sitrapon'Andriamanitra. Miankina amin'ny fahafatesan'ny tenantsika anefa io fanavaozana io voalohany indrindra. Tsy ampy raha nijaly ho antsika fotsiny i Kristy — tsy maintsy maty Izy.

  Angataho ny Fanahy Masina hampiseho aminao ireo lafiny izay tsy mbola "mahafaty" anao tanteraka. Inona no tian'ny Fanahy Masina hafoinao mba hahatonga anao ho "fanatitra velona" ho an'Andriamanitra? 

  Rehefa tsy maty tanteraka ny "izaho" eo amin'ny lafim-piainantsika sasany, dia ampandalovin' Andriamanitra ao amin'ny memy isika hisarihana ny saintsika. Kanefa tsy manampy antsika hiatrika ny fahotantsika fotsiny ny fahoriana manjo antsika, fa manome topy maso antsika koa momba ny nanoloran'i Jesôsy  ny tenany ho antsika. Nanoratra toy izao i Elisabeth Elliot: "Ny fahafoizantsika ny hetahetam-pontsika lalina indrindra angamba no ahatakarantsika tsara indrindra ny momba ny hazo fijaliana. (...) Na dia maivana lavitra noho ny an'ny Mpamonjintsika aza ny fanandramantsika izany atao hoe hazo fijaliana izany, dia manampy antsika kosa izany hahafantatra Azy bebe kokoa amin'ny fiombonana fahoriana Aminy. Amin'ny fahoriana rehetra manjo antsika, na inona na inona endrika isehoan'izany, dia miantso antsika ho amin'io firaisam-po io Izy." - Elisabeth Elliot, Quest for Love (Grand Rapids, MI: Fleming H. Revell, 1996), t. 182. 

  Vakio amim-pivavahana ny Rôm. 12:1,2. Saino ny amin'ireo zavatra izay tsy maintsy hafoinao mba hahatonga anao ho fanatitra. Ahoana no anampian'izany anao hahatakatra ny fahoriana natrehin'i Jesôsy teo amin'ny hazo fijaliana noho ny aminao? Ahoana no anampian'izany fahalalana izany anao hiray fo amin'i Jesôsy sy ny fahoriany? 

  "Ary avy Jehôvah, dia nitsangana ka niantso toy ny teo ihany hoe: Ry Samoela, ry Samoela ô! Dia namaly Samoela hoe: Mitenena, fa mihaino ny mpanomponao." -1 Sam. 3:10.

  Efa nandre ilay feo malefaky ny Fanahy Masina ve ianao saingy nodianao tsy heno izany? Vokatr'izany dia tsy nandeha tamin'ny laoniny ny zavatra rehetra, avy eo dia hoy ianao anakampo: Naninona loatra re aho no tsy mba nihaino e?

  Voalohany indrindra, ny bokin' i Samoela dia milazalaza ny tantaran'ny lahiantitra iray sy ny zanany roa lahy ratsy fanahy izay tsy mba nihaino ny Tompo, ary koa ny amin'ny zazalahy kely iray izay nihaino Azy kosa. Tsy nety nanova ny fomba ratsiny ireo izay tena nila nanao izany, na teo aza ny fampitandremana mafy avy amin'Andriamanitra.

  Vakio ny tantaran'izy ireo ao amin'ny 1 Sam. 2:12--3:18. Inona ny fiavahana miharihary hita eo amin'ireo izay mihaino an'i Jehôvah sy ny tsy mihaino Azy?

  Zavatra hafa ankoatra ny momba an'Andriamanitra no nameno ny sain'ny zanak'i Ely. Ary na dia niresaka tamin'ny zanany aza i Ely rehefa avy nandre ny hafatra avy amin'i Jehôvah, dia toa tsy nanao na inona na inona ankoatra izany izy. Ary hita mazava fa tsy vonona ny hampilefitra ny tsipiriam-piainan'izy ireo amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny zanany. Mifanohitra tanteraka amin'i Samoela kely tokoa izy ireo! 

  Manazava ny mpitoriteny iray, Charles Stanley, fa tena ilaina tokoa ny fanekena hihaino ny feon'Andriamanitra, izay antsoiny hoe "mampangina ny feo hafa rehetra". Izao no voalazany: "Tsy hoe te hanome hafatra fotsiny ny Fanahy Masina rehefa miteny. (...) Miteny Izy mba hahazo valiny. Fantany rehefa mameno ny saintsika ny fikasana sy ny drafitsika, hany ka ho very foana ny fotoana hiresahany zavatra hafa amintsika. Rehefa izany no mitranga, dia matetika no mangina Izy. Miandry antsika hampangina ny feo hafa rehetra Izy hahafahantsika mandre sy mankatò Azy amin'ny farany." - Charles Stanley, The Wonderful Spirit-Filled Life, (Nashville, TN: Thomas Nelson Publishers, 1992), tt. 179, 180. 

  Inona araka ny hevitrao no tian'i Stanley ambara amin'ny hoe "mampangina ny feo hafa rehetra"? Rehefa mieritreritra ny amin'ny fanekenao hihaino an'Andriamanitra ianao, inona matetika ireo zavatra misakana anao tsy hampangina ny feo hafa rehetra ka handre sy hankatò an'Andriamanitra amin'ny farany? Inona no ilainao atao eo amin'ny fiainanao mba hahatonga anao halady hihaino ny feon'Andriamanitra ka hanapa-kevitra hankatò ny fitarihany

  Rehefa nanota tao amin'ny saha Edena Eva dia tsy hoe nisalasala fotsiny ny amin'ny tenin'Andriamanitra izy. Izao no fototry ny olana: nino izy fa nanam-pahendrena ampy hanapahany hevitra samirery momba izay tsara sy marina. Natoky ny tenany sy ny fahaizany mandanjalanja izy. Rehefa miankina amin'ny fahaizantsika isika fa tsy miantehitra amin'ny tenin'Andriamanitra, dia tandindomin-doza hahita olana maro isan-karazany.

  Ny tantaran'i Saoly dia maneho ireo dingana nahatongavany tamin'ny fitokian-tena sy ireo zava-doza nitranga avy hatrany nanaraka izany. Nanosotra an' i Saoly ho mpanjaka avy amin'Andriamanitra i Samoela (1 Sam. 10:1). Nomeny toromarika manokana i Saoly avy eo (1 Sam. 10:8), saingy tsy nankatò izy.

  Vakio ny ampahany manaraka amin'ny tantara ao amin'ny 1 Sam. 13:1-14. Inona no nataon'i Saoly izay nitarika ho amin'ny fitotonganany?

  Dingana telo no nirosoan'i Saoly mandra-pahatongany tamin'ny fitokian-tena, tsy ela akory taorian'ny nanosorana azy ho mpanjaka. Izao no olana: tsy ratsy ireo dingana ireo rehefa dinihana tsirairay, saingy nisy voa nitera-doza tao anatiny satria tsy niankina tamin'Andriamanitra no nanaovany izany.
  1. Hoy i Saoly: "hitako" — hitany ny fielezan'ny olona nandao azy sady tsy tonga tamin'ny fotoana Samoela (and. 11). Rehefa nahatsiaro fahaporetana i Saoly dia araka ny fijeriny no nanombanany ny zava-mitranga. 

  2. Taorian'ny nilazany hoe "hitako", dia izao indray no nolazain'i Saoly: "hoy izaho" — azony an-tsaina fa hidina amin'izao ny Filistina hamely azy (and. 12). Araka izay hitan'ny maso no nitenenany sy nanaovany vinavina momba ny toe-javatra.

  3. Hoy indray i Saoly hoe: "dia sahy ihany aho" — sahy nanatitra fanatitra hodorana izy (and. 12). Izay noheverin'i Saoly tao an-tsainy indray izao nanamaritra ny fihetseham-pony. 

  Nahoana araka ny hevitrao no mora ho an'i Saoly tokoa ny nanaraka ny tombantombana nataon'ny sainy na dia mbola reny nanako tao an-tsofiny aza ny toromarika mazava avy amin'Andriamanitra? Raha fantatsika fa be fahalemena sy tsy tanteraka ny tenantsika, nahoana isika no mbola miezaka mitoky amin'ny tenantsika ihany? Inona no azontsika atao mba hahaizantsika mitoky amin'ny baikon'ny Tompo fa tsy amin'ny tenantsika? 

  Araka ny hitantsika omaly dia mety hahatonga antsika tsy hilefitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fiankinantsika amin'ny herin'ny tenantsika. Mety hiantehitra amin'izay asolontsika an'Andriamanitra koa isika. Rehefa mahatsiaro ho ketraka ny olona sasany dia mandeha miantsena mba hahita izay mety hamalifaly azy. Rehefa mahatsapa ny tenany ho tsy manam-pahaizana indray ny hafa dia manao izay hampalaza ny tenany. Misy koa ireo izay mitady olon-kafa hanaovana firaisana ara-nofo sy hamalifaly azy rehefa manana olana amin'ny vadiny izy.

  Mety hanamaivana ny vesatra eo amintsika tokoa ny ankamaroan'ireny fomba ampiasaintsika ireny, saingy tsy voatery hamaha ny olana na hampianatra antsika hahay hiatrika izay hitranga amin'ny manaraka izany. Hery ambonin'ny antsika, dia ny herin'Andriamanitra irery ihany no mahavita izany. Matetika tokoa isika no miantehitra amin'ireo mpisolo an'Andriamanitra ireo fa tsy amin'Andriamanitra, ka izany no olana.

  Ireto misy fomba telo izay mety ataontsika ho mpisolo an'Andriamanitra:

  1. Ny lojikan'olombelona na ny fanandramana tamin'ny lasa no iankinantsika kanefa fanambarana vaovao avy amin'Andriamanitra no ilaintsika.

  2. Ezahintsika izay hanadinoana ny olana kanefa mila vahaolana avy amin' Andriamanitra isika.

  3. Tsy te hahalala ny marina isika ka mandositra an'Andriamanitra, kanefa ilaintsika ny mifandray Aminy mba handray hery avy Aminy.  

  Manampy antsika hifantoka amin'izay tena zava-dehibe i Zakaria rehefa alaim-panahy hampiasa ireny mpisolo an'Andriamanitra ireny isika. Rehefa afaka taona maro dia tafaverina avy tany Babilona ihany ireo babo nony farany, ary avy hatrany dia nanomboka nanorina indray ny tempoly. Tsy mampino ny halehiben'ny fanoherana tamin'izany (ahitana santionany amin'ny tontolon-kevitra ny ao amin'ny Ezra 4--6). Koa tonga niaraka tamin'ny hafatra fampaherezana ho an' i Zerobabela, izay nitarika ny asa, i Zakaria.

  Vakio io hafatra io ao amin'ny Zak. 4. Inona no tian'Andriamanitra hambara ao amin'ny Zak. 4:6? Ahoana no mety hidiran'ny Fanahy Masina an-tsehatra amin'ny fanatanterahana tetik'asa fanorenana trano? Inona no ampianarin'izany antsika mikasika ny fifandraisan'ny Fanahy Masina amin'ny asa ataontsika andavanandro?

  Tsy nosakanan'Andriamanitra ny fanoherana ny fananganana ny tempoly, ary tsy narovany tsy ho azon'ny tebiteby teo am-panatanterahana izany i Zerobabela. Rehefa mitranga anefa ny fanoherana dia azon'Andriamanitra atao ny mampiasa izany toy ny memy, mba hampianarana antsika hiantehitra Aminy.

  Rehefa mitranga ny olana mampitebiteby, inona ny fihetsikao voalohany indrindra? Sakafo? Fahitalavitra? Vavaka? Fileferana amin'Andriamanitra? Inona no ambaran'ny valinteninao momba ireo zavatra tokony mbola hianaranao na hovanao? 

  Vakio ny "I Ely sy ny zanany roa lahy", toko 56; sy "Nieboebo i Saoly", toko 60, ao amin'ny PM.

  Rehefa maty ny amin'ireo faniriana sy hambom-po ao anatintsika isika vao mety hilefitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy afaka ny hivelona ho an'Andriamanitra isika raha tsy tonga fanatitra sy manaiky hihaino mandrakariva ny feon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ilaintsika ny mahafantatra ny loza ateraky ny fianteherana amin'ny tena sy amin'ireo mpisolo an'Andriamanitra sy ny teniny ary ny heriny, mba hahatonga antsika hampilefitra marina ny sitrapontsika ho eo ambanin'ny sitrapon'ny Raintsika. Koa satria ny fileferana amin'ny sitrapon'Andriamanitra no ivon'ny fiainana manahaka ny an'i Kristy, dia azon'Andriamanitra atao ny mampandalo antsika ao amin'ny memin'ireo fitsapana mahamay  dia mba hampianarana antsika hiantehitra Aminy.

  "Aseho amim-pahatsorana eo anatrehan'ireo ray sy reny rehetra ny tsirambina nataon'i Ely. Vokatry ny fitiavany tsy voamasina sy ny tsy fahavononany hanatanteraka andraikitra, satria tsy mahafinaritra izany, dia nijinja ny vokatry ny faharatsiana tao amin'ireo zanany maditra izy. Samy meloka teo anatrehan'Andriamanitra na ilay ray namela ny faharatsiana hanjaka, na ny zanaka izay nanatanteraka izany, ary tsy nisy sorona na fanatitra azon'ny Tompo nekena ho an'ny fandikan-dalan'izy ireo." — CG, t. 276.

  FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA:

  1. Resaho ao amin'ny kilasy ny amin'ilay fanetren-tenan'ny Zanak'Andriamanitra tamin'ny nidinany teto an-tany sy ny nahatongavany ho olombelona mba ho faty noho ny helotsika. Inona no ampianaran'izany antsika  tsirairay momba ny atao hoe fahafoizan-tena sy fandavan-tena  hahasoa ny hafa? Na dia azo antoka aza fa tsy ho vitantsika ny hanao tahaka izay nataon'i Jesôsy, dia efa nomena antsika kosa ny foto-kevitra arahina, ary tsy tokony hohadinoina na oviana na oviana izany. Eo amin'izay toerana misy antsika ahoana no hananantsika fileferana sy fandavan-tena tahaka izay nasehon'i Kristy antsika teo amin'ny hazo fijaliana?

  2. Ho an'ny olona maro dia mety hampihorohoro tokoa ny hoe milefitra tanteraka amin'izay asain'Andriamanitra atao kanefa tsy mahalala izay hitranga avy eo. lnona ny torohevitra homenao ireo olona izay mitoky amin'ny tenany fa tsy amin'Andriamanitra? lnona no azonao lazaina mba hanampiana azy ireo tsy hatahotra ny amin'ny tsy fahalalany ny hoavy na ny tsy fahafahany mifehy izany?

  3. Manokana fotoana hivavahana miaraka amin'ny kilasy, ho an'ireo olom-pantatrareo izay manana olana amin'ny fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra, mba hahitany fa ny fitokiana amin'ny sitrapon'Andriamanitra ihany no lalan-tokana mitondra ho amin'ny fiadanana maharitra. lnona koa no azonao atao eo amin'ny fiainan'izy ireo ho fanampiana azy hahatsapa fa afaka manaiky an'Andriamanitra izy ireo ka hahita fa ny lalany no tsara indrindra? Izany hoe, ahoana no hahazoan'Andriamanitra mampiasa anao hanampiana ny hafa hahalala ny fitiavany sy ny fahavononany hikarakara?

  Please publish modules in offcanvas position.