Vaovao Madagasikara

  Lesona 13: I Kristy tao anaty memy

  SABATA HARIVA

  Hodinihina mandritra ny herinandro: Lio. 2:7, 22-24; Mat. 2:1-18; Jao. 8:58,59; Lio. 22:41-44; Mat. 27:51,52; Rom. 6:23; Tit. 1:2.
  Tsianjery: "Ary nony tokony ho tamin'ny ora fahasivy, dia niantso tamin'ny feo mahery Jesôsy ka nanao hoe: Ely, Ely, lama sabaktany? 'zany hoe: Andriamanitro ô, Andriamanitro ô, nahoana no dia mahafoy Ahy Hianao?" - Mat. 27:46.

  Isaky ny mijery ny olana momba ny fahoriana isika dia mipetraka hatrany ny fanontaniana manao hoe: tamin'ny fomba ahoana no nipoiran'ny fahotana sy ny fahoriana? Manana valinteny tsara ho an'izany isika amin'ny alalan'ny fanambarana avy amin'Andriamanitra: nipoitra ireo satria nanararaotra ny fahalalahana nomen'Andriamanitra azy ny zava-manana aina nanam-pahalalahana. Mitarika ho amin'ny fanontaniana iray hafa izany, manao hoe: moa ve fantatr'Andriamanitra mialoha fa ho lavo ireo zava-manana aina ireo? Eny, saingy, araka izay nosoratan'i C. S.Lewis, dia miharihary ny fiheveran'Andriamanitra fa nilaina izany.

  Nilaina? Nilain'iza? Nilaintsika, kanefa eo anatrehan'izany dia mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany any an-danitra fotsiny ve Andriamanitra? Tsy dia izany loatra. Masina loatra ny fahalalahana nananan'ireo voariny rehetra manan-tsaina, hany ka tsy nanaisotra izany tamintsika Andriamanitra fa nanaiky ny hizaka ho an'ny Tenany ny vesatry ny fahoriana nateraky ny fanararaotantsika izany fahalalahana izany. Ary hitantsika teo amin'ny fiainana sy ny fahafatesan'i Jesôsy izany fahoriana izany, Izy ilay namorona fatorana mandrakizay mampiray ny lanitra sy ny tany tamin'ny alalan'ny fahoriana niaretany tao amin'ny nofontsika.

  Indray mitopy maso: Fahoriana toy ny ahoana no niaretan'i Kristy ho antsika? Inona no azontsika ianarana avy amin'ny fahoriany?

  Kely ny fampahafantarana omen'ny Soratra Masina antsika mikasika ireo taona voalohany niainan'i Jesôsy. Misy andininy vitsivitsy ihany anefa milaza amintsika ireo toetoetra sy ny endriky ny tontolo nahatongavan'ny Mpamonjy.

  Vakio ny Lio. 2:7, 22-24 (jereo koa ny Lev. 12:6-8) ary ny Mat. 2:1-18. Inona no hitantsika ao amin'ireo andalan-teny ireo izay manampy antsika hahazo an-tsaina ny karazam-piainana natrehin'i Jesôsy hatrany am-boalohany?

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Mazava loatra fa tsy i Jesôsy tsy akory no olona voalohany niaina tao anatin'ny fahantrana na niatrika ireo olona nitady hamono Azy hatramin'ny fahazazany. Misy zavatra anankiray anefa manampy antsika hahafantatra ny mampiavaka ny fahoriana niaretan'i Kristy hatramin'ireo taona voalohany indrindra niainany.

  Vakio ny Jao. 1:46. Inona ny hevitra fanampiny omena eto, izay hahafahantsika mahatakatra ireo fijaliana natrehin'i Jesôsy fony Izy mbola zaza?

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ankoatra an'i Adama sy i Eva talohan'ny fahalavoana dia i Jesôsy no hany olona, tsy nanota niaina teto an-tany. Tao anatin'izany fahadiovany sy tsy fananany ota izany Izy no nampidirina tao amin'ny tontolo feno fahotana. Ampoizina tokoa fa fahoriana mafy ho an'ny fanahiny madio, na dia fony Izy mbola zaza aza, ny nifampikasoka tamin'ny fahotana. Na isika ao amin'ny hamafin'ny fontsika noho ny fahotana aza dia matetika no mihemotra eo anatrehan'ny fahotana sy ny faharatsiana izay heverintsika ho maharikoriko. Alao sary an-tsaina ny nanjo an'i Kristy, izay nanana fanahy madio sy tsy voapentin'ny ota na dia kely aza. Eritrereto ny fahasamihafana lehibe nisy teo Aminy sy ny olona hafa nanodidina Azy teo amin'izay lafiny izay. Azo antoka fa nampahory Azy mafy dia mafy izany.

  Anontanio ny tenanao hoe: "Manao ahoana ny fihetseham-poko eo anatrehan'ny fahotana hita manodidina antsika hatraiza hatraiza? Moa ve manorisory ahy izany, sa tsy mahataitra ahy?" Raha toa ka tsy mahataitra anao intsony izany, moa ve ireo zavatra vakinao na jerenao, na ataonao mihitsy no mety ho antony? Saintsaino izany.

  Vakio ireto andalan-teny manaraka ireto ary aoka ho ao an-tsainao mandritra izany fotoana izany ny maha-Andriamanitra an'i Jesôsy no sady Mpahary ny lanitra sy ny tany Azy, ary ny nahatongavany hanolotra ny tenany ho fanatitra noho ny fahotan'izao tontolo izao (Mat. 12:22-24; Lio. 4:21-30; Jao. 8:58,59). Ahoana no anampian'ireo andalan-teny ireo antsika hahazo an-tsaina ireo fahoriana natrehin'i Jesôsy teto an-tany?

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Na ireo mpitondra, eny fa na ny olon-tsotra koa aza dia tsy nahatakatra momba ny fiainan'i Jesôsy sy ny asany ary ny fampianarany, ary izany dia nitarika ho amin'ny fandavana sy ny fankahalan'ny olona Azy, kanefa hamonjy ireo olona ireo no nahatongavany. Amin'ny lafiny iray izany dia tahaka ny ray aman-dreny iray mahita ny zanany mania mila vonjy, na dia vonona hanome ny zavatra rehetra ho an'izany zaza izany aza ireo ray aman-dreny, ilay zaza kosa indro fa tsy miraharaha ny ray aman-dreniny fa fandavana sy fanaovana tsinontsinona aza no ataony amin'ity olona izay hany afaka miaro azy tsy ho amin'ny faharavana izany no natrehin'i Jesôsy fony Izy teto an-tany. Azo antoka tokoa fa nampahory Azy loatra izany.

  Vakio ny Mat. 23:37. Inona no ambaran'izany amintsika mikasika ny fihetsehampon'i Kristy teo anatrehan'ny fandavana Azy? Eo am-pamakiana io andininy io dia anontanio koa ny tenanao hoe: "Ny tenany ve no nampalahelo Azy (tahaka antsika matetika rehefa miatrika fandavana), sa antony hafa?" Raha antony hafa, inona izany?

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Samy efa nahatsapa ny kaikitry ny fandavana isika rehetra, ary nitovitovy tamin'ny an'i Kristy angamba ny fahoriantsika satria tsy vokatry ny fitiavan-tena: ory isika, tsy noho ny fandavana antsika fa noho ny amin'ny dikan'izany fandavana izany ho an'ilay nanda antsika (angamba olona nokarakarainao izany kanefa tsy nety nanaiky ny famonjena ao amin'i Kristy). Alao sary an-tsaina ny fihetsehampon'i Jesôsy Izay nahafantatra tanteraka ny zavatra tsy maintsy hatrehiny mba hamonjena azy ireo, kanefa nahafantatra tanteraka koa ny ho vokatry ny fandavan' izy ireo. "Noho ny tsy fananany tsiny no nahatonga Azy [i Kristy] hahatsapa lalina ny fanafihan'i Satana"- SIM, b. 3, t. 129.

  Inona ny lesona azonao ianarana avy amin'i Kristy, izay afaka hanampy anao hiatrika ny fahorian-tsaina vokatry ny fandavana? Inona no asehon'ny ohatra nomeny? Ahoana no hampiharanao izany eo amin'ny fiainanao?

  "Ary hoy Izy taminy: Fadiranovana loatra ny fanahiko toy ny efa ho faty; mitoera eto, ka miareta tory."- Mar. 14:34.

  Na inona na inona fahoriana niaretan'i Jesôsy nandritra ireo 33 taona naha-teto an-tany Azy dia tsy misy azo ampitahaina amin'izay natrehiny nanomboka tamin'ireo ora farany nialoha ny hazo fijaliana izany. Hatry ny fony fahagola (Efes. 1:1-4; 2 Tim. 1:8,9; Tit. 1:1,2) no efa namolavolana ny hanolorana an'i Jesôsy ho fanatitra noho ny otan'izao tontolo izao, ary indro fa eo andalam-pahatanterahana avokoa izany ankehitriny.

  lnona no ambaran'ireto andininy manaraka ireto amintsika mikasika ny fahoriana niaretan'i Kristy tao Getsemane? Mat. 26:39; Mar. 14:33-36; Lio. 22:41-44.

  "Nandeha lavidavitra azy ireo Izy - tsy dia lavitra loatra anefa mba hahitany sy handrenesany Azy - dia niankohoka tamin'ny tany Izy. Tsapany fa noho ny fahotana dia tafasaraka tamin'ny Rainy Izy. Lehibe loatra, maizina loatra, lalina loatra ny hantsana ka nipararetra ny fanahy teo anatrehan'izany. Tsy azony ampiasaina ny hery maha-Andriamanitra Azy handosirany io ady mihatra aman'aina io. Amin'ny maha-olombelona Azy no tsy maintsy hizakany ny vokatry ny fahotan'ny olona. Amin'ny maha-olombelona Azy, no tsy maintsy hiaretany ny fahatezeran 'Andriamanitra amin'ny fandikan-dalàna.

  Ankehitriny dia hafa noho ny tamin'ny voalohany ny fijery an'i Kristy. Ny tenin'ny mpaminany no azo ilazana tsara indrindra ny fahoriany: Mifohaza, ry sabatra, hamely ny mpiandriko sy ny lehilahy namako, hoy Jehôvah, Tompon'ny maro!' Amin'ny maha-Mpisolo toerana sy Antoka ho an'ny olona mpanota Azy no hijalian'i Kristy raha teo ambanin'ny fitsaran'Andriamanitra Izy. Hitany ny dikan'izany hoe fitsarana. Hatramin'izao dia mpanelanelana ho an'ny hafa Izy; ankehitriny kosa dia naniry koa Izy raha naniry ny hanana mpanelanelana ho Azy." - IFM, tt. 738, 739.

  Diniho sy saintsaino ny zavatra nihatra tamin'i Jesôsy tao Getsemane. Efa nanomboka nianjera taminy ny fahotan'izao tontolo izao. Ezaho alaina sary an-tsaina hoe toy inona loatra re izany. Tsy mbola nisy olombelona nantsoina handalo toe-javatra toy izany hatrizay. lnona no ambaran'izany amintsika mikasika ny fitiavan' Andriamanitra antsika? lnona ny fanantenana azonao sintonina avy amin'izany ho an'ny tenanao?

  Iray tamin'ireo famaizana mafy indrindra nampiharin'ny Rômanina tamin'ny olona ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Noheverina fa izany no fahafatesana ratsy indrindra. Araka izany, nampihoron-koditra ny olona loatra ny ho faty amin'izany fomba izany, mainka moa fa ny Zanak'Andriamanitra! Aoka hotsaroantsika mandrakariva fa nitafy ny nofo maha-olombelona tahaka ny antsika i Jesôsy raha tonga tety. Azo antoka fa tsy tatry ny fijaliana ara-batana teo anelanelan'ireo kapoka, ireo fikapohana tamin'ny karavasy, ny fantsika nalentika tamin'ny tanany sy ny tongony, ary ny vesatry ny vatany nandrirotra izay nanitatra ireo ratra. Mafy tokoa izany, na dia ho an'ny jiolahy nahavita heloka bevava faran'izay ratsy indrindra aza; koa tsy rariny loatra raha i Jesôsy Izay tsy meloka na tamin'inona na tamin'inona no nasaina niatrika fiafarana tahaka izany.

  Nefa, araka ny fantatsika, dia maivana ihany ny fahorian'i Kristy ara-batana raha mitaha amin'izay zavatra tena nitranga marina. Mihoatra noho ny famonoana olona tsy meloka fotsiny izany.

  lnona ireo toe-javatra nitranga manodidina ny nahafatesan'i Jesôsy, izay naneho fa nisy zavatra maro hafa niseho mihoatra noho izay takatry ny sain'ny ankamaroan'ny olona nanatrika teo tamin'io fotoana io? lnona ny dikan'ny tsirairay amin'ireo toe-javatra nitranga izay afaka manampy antsika hampibaribary ny zavatra nitranga teo? Mat. 27:45; 27:51,52; Mar. 15:38.

  Miharihary fa nisy zavatra hafa niseho teto, fa tsy ny fahafatesana tsy ara-drarin'ny olona iray izay tsy meloka fotsiny. Araka ny voalazan'ny Soratra Masina dia naidina tamin'i Jesôsy ny fahatezeran'Andriamanitra tamin'ny fahotana, dia ny fahotantsika izany. Ny fahatezeran'Ilay Andriamanitra marina teo anatrehan'ny fahotana, dia ny fahotan'izao tontolo izao, no nosetrain'i Jesôsy teo amin'ny hazo fijaliana. Araka izany, fahoriana lalina sy maizina ary mangirifiry kokoa mihoatra noho izay mety ho fantatr'olombelona na niainany no niaretan'i Jesôsy.

  Raha eo am-pamakivakiana ireo tolona atrehinao ianao, inona ny fanantenana sy fiononana azonao avy amin'ny fahoriana niaretan'i Kristy ho anao teo an-kazo fijaliana?

  Mety efa mahazatra antsika fa raha mbola eto amin'ity izao tontolo izao ity isika dia tsy maintsy miaritra fahoriana. Efa izay no anjarantsika amin'ny maha-voary lavon'ny fahotana antsika. Tsy misy teny ao amin'ny Baiboly mampanantena antsika zavatra hafa noho izany. Ny mifanohitra amin'izany aza no voalaza ao (...). Manan-kambara amintsika mikasika izao foto-dresaka izao ve ireto andininy manaraka ireto? Asa. 14:22; Fil. 1:29; 2 Tim. 3:12.

  Kanefa eo anivon'ny fahoriantsika dia misy zavatra anankiroa tokony ho mby ao an-tsaintsika.
  Voalohany, mafy noho izay mety efa niaretantsika na mbola hiaretantsika ny fijaliana niaretan'i Kristy Tompontsika. "Nitondra ny aretintsika (...) Izy sady nivesatra ny fahoriantsika"- Isa. 53:4, teo amin'ny hazo fijaliana; ny hany fantatsika tsirairay dia izao: ho antsika rehetra no nijaliany. Tonga "ota hamonjy antsika" Ilay tsy nanana ota (2 Kor. 5:21), nijaly tamin'ny fomba izay tsy azontsika voary mpanota atomboka saintsainina akory. Faharoa manaraka izany anefa, rehefa miaritra fahoriana isika dia tokony hotsaroantsika ireo vokatry ny fahorian'i Kristy, izay tsy - inona fa ny zavatra efa nampanantenaina antsika tamin'ny alalan'izay nataon'i Kristy ho antsika.

  Vakio ny Jao. 10:28; Rôm. 6:23; Tit. 1:2 ary ny 1 Jao. 2:25. Inona no ampanantenaina antsika?

  Na inona na toa inona fahoriantsika ety, noho ny amin'i Jesôsy , noho ny nitondrany tao amin'ny tenany ny famaizana noho ny otantsika, noho ny antoka lehibe omen'ny Filazantsara izay ahafahantsika ankehitriny mijoro ho tsy manan-tsiny ao amin'i Jesôsy amin'ny alalan'ny finoana - dia manana ny teny fikasana momba ny fiainana mandrakizay isika. Manana ny teny fikasana isika izay mampanantena fa noho ny amin'izay nataon'i Kristy, noho ny fahatanterahan'ny fiainany tonga lafatra sy ny sorona lavorary nataony, ny fiainantsika izay feno fahoriana sy fahadisoam-panantenana ary famoizana ety dia tsy inona fa fotoana miserana toy ny tselatra ihany, poa toy izay dia lasa, raha mitaha amin'ny mandrakizay izay miandry antsika, mandrakizay any amin'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao izay tsy misy ota sy fahoriana ary fahafatesana. Izany rehetra izany dia ampanantenaina antsika ary atao azo antoka ho antsika noho ny amin'i Kristy irery ihany sy noho ny amin'ny memy nidirany mba hahitany, indray andro any izay ho tonga tsy ho ela, "ny fisasaran'ny fanahiny ka ho afa-po" Izy (Isa. 53:11).

  Vakio ny "Getsemane", toko 74 sy "Kalvary", toko 78 ao amin'ny IFM. " Intelo no namerenany io vavaka io. Intelo ny maha-olombelona no nihemotra teo amin'ny sorona farany indrindra. Nefa izao dia tonga ao an-tsain 'ny Mpanavotra an 'izao tontolo izao ny tantaran 'ny taranak'olombelona. Hitany ireo mpandika lalana tsy maintsy ho faty raha ilaozany samirery. Hitany ny tsy fahazoan'ny olona manampy ny tenany. Hitany ny herin 'ny fahotana. Mitranga eo anoloany ny loza sy ny fitarainan 'izao tontolo izao tandindomin 'ny fahafatesana. Natrehiny ny anjara miandry izao tontolo izao ka tapaka ny heviny. Hamonjy ny olona Izy na ho toy inona na ho toy inona vidin'izany Aminy. Ekeny ny batisan'ny ra, mba hahazo ny fiainana mandrakizay amin'ny alalany ny olona an-tapitrisany eo am-bavahoana. Nilaozany ny lapan 'ny lanitra, fray feno fahadiovana, fahasambarana ary voninahitra, mba hamonjy ilay ondry very iray, ilay izao tontolo izao iray lavo tamin'ny fandikan-dalana. Ary tsy hiamboho izany asa nanirahana Azy izany Izy. Izy no fanati-panavotana ho an'ny taranaka izay ninia nanota. Fileferana ihany sisa no nientana teo amin'ny fivavahany: Raha tsy azo esorina ity kapoaka ity, fa tsy maintsy hosotroiko, dia hatao anie ny sitraponao '." - IFM, t, 744.

  FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA:

  1. Manampy antsika eo amin'ny fahoriana mahazo antsika fly fahalalana fa Andriamanitra mihitsy tao amin'i Kristy no niaritra fahoriana mafy noho izay mety ho niaretantsika na hiaretantsika. Amin'ny fomba ahoana? Tokony hidika Inona amintsika ny fijalian'i Kristy ho antsika? Inona ny fampaherezana azontsika avy amin'izany fahamarinana mahatalanjona izany? Eo am-pieritreretana ny valinteninao, dia ataovy ao an-tsaina izao fanambarana manaraka nataon'i Ellen G. White izao: "Ny fijaliana rehetra, izay vokatry ny fahotana, dia nampidinina tao an-tratran'llay Zanak'Andriamanitra tsy nanana ota." - SIM, b. 3, t. 129.

  2. lverenonareo iray kilasy dinihina ireo fahorian'i Kristy nojerena tao amin'ny lesona tamin'ity herinandro ity. Inona avy ireo memy natrehin'i Kristy? Amin'ny lafiny inona no itovian'izy ireo amin'ny antsika; amin'ny lafinyinona kosa no maha-samy hafa azy? Inona ny lesona azontsika ianarana avy amin'ny fomba niatrehany ireny fihaikana ireny ka afaka hanampy antsika rehefa ao anatin'ny memy isika?

  3. Inona ny sasany amin'ireo teny fikasana tianao indrindra ao amin'ny Baiboly, izay azonao amikirana ao anatin'ny alahelo sy ny fahoriana? Soraty izy ireny, takio ho an'ny tenanao izany, ary zarao amin'ny mpiara-mianatra ao amin'ny kilasy.

  4. Manorata paragrafy iray ho famintinana, izay manasongadina ny hevi-dehibe vitsivitsy azonao avy tao amin'ny lesona nandritra ity telovolana ity. Inona ireo fanontaniana nahitanao valiny? Inona ny olana tsy mbola voavaha? Fomba ahoana no hahafahantsika mifanampy mba hamahana ireny olana mbola mahasang.anehana sy manahiran-tsaina antsika ireny?

   

  Please publish modules in offcanvas position.