Fampidirana

Imprimer

Isaky ny mijery ny olana momba ny fahoriana isika dia mipetraka hatrany ny fanontaniana manao hoe: tamin'ny fomba ahoana no nipoiran'ny fahotana sy ny fahoriana? Manana valinteny tsara ho an'izany isika amin'ny alalan'ny fanambarana avy amin'Andriamanitra: nipoitra ireo satria nanararaotra ny fahalalahana nomen'Andriamanitra azy ny zava-manana aina nanam-pahalalahana. Mitarika ho amin'ny fanontaniana iray hafa izany, manao hoe: moa ve fantatr'Andriamanitra mialoha fa ho lavo ireo zava-manana aina ireo? Eny, saingy, araka izay nosoratan'i C. S.Lewis, dia miharihary ny fiheveran'Andriamanitra fa nilaina izany.

Nilaina? Nilain'iza? Nilaintsika, kanefa eo anatrehan'izany dia mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany any an-danitra fotsiny ve Andriamanitra? Tsy dia izany loatra. Masina loatra ny fahalalahana nananan'ireo voariny rehetra manan-tsaina, hany ka tsy nanaisotra izany tamintsika Andriamanitra fa nanaiky ny hizaka ho an'ny Tenany ny vesatry ny fahoriana nateraky ny fanararaotantsika izany fahalalahana izany. Ary hitantsika teo amin'ny fiainana sy ny fahafatesan'i Jesôsy izany fahoriana izany, Izy ilay namorona fatorana mandrakizay mampiray ny lanitra sy ny tany tamin'ny alalan'ny fahoriana niaretany tao amin'ny nofontsika.

Indray mitopy maso: Fahoriana toy ny ahoana no niaretan'i Kristy ho antsika? Inona no azontsika ianarana avy amin'ny fahoriany?