Ireo andro voalohany niainan'i Jesôsy

Imprimer

Kely ny fampahafantarana omen'ny Soratra Masina antsika mikasika ireo taona voalohany niainan'i Jesôsy. Misy andininy vitsivitsy ihany anefa milaza amintsika ireo toetoetra sy ny endriky ny tontolo nahatongavan'ny Mpamonjy.

Vakio ny Lio. 2:7, 22-24 (jereo koa ny Lev. 12:6-8) ary ny Mat. 2:1-18. Inona no hitantsika ao amin'ireo andalan-teny ireo izay manampy antsika hahazo an-tsaina ny karazam-piainana natrehin'i Jesôsy hatrany am-boalohany?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mazava loatra fa tsy i Jesôsy tsy akory no olona voalohany niaina tao anatin'ny fahantrana na niatrika ireo olona nitady hamono Azy hatramin'ny fahazazany. Misy zavatra anankiray anefa manampy antsika hahafantatra ny mampiavaka ny fahoriana niaretan'i Kristy hatramin'ireo taona voalohany indrindra niainany.

Vakio ny Jao. 1:46. Inona ny hevitra fanampiny omena eto, izay hahafahantsika mahatakatra ireo fijaliana natrehin'i Jesôsy fony Izy mbola zaza?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ankoatra an'i Adama sy i Eva talohan'ny fahalavoana dia i Jesôsy no hany olona, tsy nanota niaina teto an-tany. Tao anatin'izany fahadiovany sy tsy fananany ota izany Izy no nampidirina tao amin'ny tontolo feno fahotana. Ampoizina tokoa fa fahoriana mafy ho an'ny fanahiny madio, na dia fony Izy mbola zaza aza, ny nifampikasoka tamin'ny fahotana. Na isika ao amin'ny hamafin'ny fontsika noho ny fahotana aza dia matetika no mihemotra eo anatrehan'ny fahotana sy ny faharatsiana izay heverintsika ho maharikoriko. Alao sary an-tsaina ny nanjo an'i Kristy, izay nanana fanahy madio sy tsy voapentin'ny ota na dia kely aza. Eritrereto ny fahasamihafana lehibe nisy teo Aminy sy ny olona hafa nanodidina Azy teo amin'izay lafiny izay. Azo antoka fa nampahory Azy mafy dia mafy izany.

Anontanio ny tenanao hoe: "Manao ahoana ny fihetseham-poko eo anatrehan'ny fahotana hita manodidina antsika hatraiza hatraiza? Moa ve manorisory ahy izany, sa tsy mahataitra ahy?" Raha toa ka tsy mahataitra anao intsony izany, moa ve ireo zavatra vakinao na jerenao, na ataonao mihitsy no mety ho antony? Saintsaino izany.