Vaovao Madagasikara

  Natao tsinontsinona sy nolavin'ny olona

  Vakio ireto andalan-teny manaraka ireto ary aoka ho ao an-tsainao mandritra izany fotoana izany ny maha-Andriamanitra an'i Jesôsy no sady Mpahary ny lanitra sy ny tany Azy, ary ny nahatongavany hanolotra ny tenany ho fanatitra noho ny fahotan'izao tontolo izao (Mat. 12:22-24; Lio. 4:21-30; Jao. 8:58,59). Ahoana no anampian'ireo andalan-teny ireo antsika hahazo an-tsaina ireo fahoriana natrehin'i Jesôsy teto an-tany?

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Na ireo mpitondra, eny fa na ny olon-tsotra koa aza dia tsy nahatakatra momba ny fiainan'i Jesôsy sy ny asany ary ny fampianarany, ary izany dia nitarika ho amin'ny fandavana sy ny fankahalan'ny olona Azy, kanefa hamonjy ireo olona ireo no nahatongavany. Amin'ny lafiny iray izany dia tahaka ny ray aman-dreny iray mahita ny zanany mania mila vonjy, na dia vonona hanome ny zavatra rehetra ho an'izany zaza izany aza ireo ray aman-dreny, ilay zaza kosa indro fa tsy miraharaha ny ray aman-dreniny fa fandavana sy fanaovana tsinontsinona aza no ataony amin'ity olona izay hany afaka miaro azy tsy ho amin'ny faharavana izany no natrehin'i Jesôsy fony Izy teto an-tany. Azo antoka tokoa fa nampahory Azy loatra izany.

  Vakio ny Mat. 23:37. Inona no ambaran'izany amintsika mikasika ny fihetsehampon'i Kristy teo anatrehan'ny fandavana Azy? Eo am-pamakiana io andininy io dia anontanio koa ny tenanao hoe: "Ny tenany ve no nampalahelo Azy (tahaka antsika matetika rehefa miatrika fandavana), sa antony hafa?" Raha antony hafa, inona izany?

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Samy efa nahatsapa ny kaikitry ny fandavana isika rehetra, ary nitovitovy tamin'ny an'i Kristy angamba ny fahoriantsika satria tsy vokatry ny fitiavan-tena: ory isika, tsy noho ny fandavana antsika fa noho ny amin'ny dikan'izany fandavana izany ho an'ilay nanda antsika (angamba olona nokarakarainao izany kanefa tsy nety nanaiky ny famonjena ao amin'i Kristy). Alao sary an-tsaina ny fihetsehampon'i Jesôsy Izay nahafantatra tanteraka ny zavatra tsy maintsy hatrehiny mba hamonjena azy ireo, kanefa nahafantatra tanteraka koa ny ho vokatry ny fandavan' izy ireo. "Noho ny tsy fananany tsiny no nahatonga Azy [i Kristy] hahatsapa lalina ny fanafihan'i Satana"- SIM, b. 3, t. 129.

  Inona ny lesona azonao ianarana avy amin'i Kristy, izay afaka hanampy anao hiatrika ny fahorian-tsaina vokatry ny fandavana? Inona no asehon'ny ohatra nomeny? Ahoana no hampiharanao izany eo amin'ny fiainanao?

  Please publish modules in offcanvas position.