Vaovao Madagasikara

  I Jesôsy tao Getsemane

  "Ary hoy Izy taminy: Fadiranovana loatra ny fanahiko toy ny efa ho faty; mitoera eto, ka miareta tory."- Mar. 14:34.

  Na inona na inona fahoriana niaretan'i Jesôsy nandritra ireo 33 taona naha-teto an-tany Azy dia tsy misy azo ampitahaina amin'izay natrehiny nanomboka tamin'ireo ora farany nialoha ny hazo fijaliana izany. Hatry ny fony fahagola (Efes. 1:1-4; 2 Tim. 1:8,9; Tit. 1:1,2) no efa namolavolana ny hanolorana an'i Jesôsy ho fanatitra noho ny otan'izao tontolo izao, ary indro fa eo andalam-pahatanterahana avokoa izany ankehitriny.

  lnona no ambaran'ireto andininy manaraka ireto amintsika mikasika ny fahoriana niaretan'i Kristy tao Getsemane? Mat. 26:39; Mar. 14:33-36; Lio. 22:41-44.

  "Nandeha lavidavitra azy ireo Izy - tsy dia lavitra loatra anefa mba hahitany sy handrenesany Azy - dia niankohoka tamin'ny tany Izy. Tsapany fa noho ny fahotana dia tafasaraka tamin'ny Rainy Izy. Lehibe loatra, maizina loatra, lalina loatra ny hantsana ka nipararetra ny fanahy teo anatrehan'izany. Tsy azony ampiasaina ny hery maha-Andriamanitra Azy handosirany io ady mihatra aman'aina io. Amin'ny maha-olombelona Azy no tsy maintsy hizakany ny vokatry ny fahotan'ny olona. Amin'ny maha-olombelona Azy, no tsy maintsy hiaretany ny fahatezeran 'Andriamanitra amin'ny fandikan-dalàna.

  Ankehitriny dia hafa noho ny tamin'ny voalohany ny fijery an'i Kristy. Ny tenin'ny mpaminany no azo ilazana tsara indrindra ny fahoriany: Mifohaza, ry sabatra, hamely ny mpiandriko sy ny lehilahy namako, hoy Jehôvah, Tompon'ny maro!' Amin'ny maha-Mpisolo toerana sy Antoka ho an'ny olona mpanota Azy no hijalian'i Kristy raha teo ambanin'ny fitsaran'Andriamanitra Izy. Hitany ny dikan'izany hoe fitsarana. Hatramin'izao dia mpanelanelana ho an'ny hafa Izy; ankehitriny kosa dia naniry koa Izy raha naniry ny hanana mpanelanelana ho Azy." - IFM, tt. 738, 739.

  Diniho sy saintsaino ny zavatra nihatra tamin'i Jesôsy tao Getsemane. Efa nanomboka nianjera taminy ny fahotan'izao tontolo izao. Ezaho alaina sary an-tsaina hoe toy inona loatra re izany. Tsy mbola nisy olombelona nantsoina handalo toe-javatra toy izany hatrizay. lnona no ambaran'izany amintsika mikasika ny fitiavan' Andriamanitra antsika? lnona ny fanantenana azonao sintonina avy amin'izany ho an'ny tenanao?

  Please publish modules in offcanvas position.