Vaovao Madagasikara

  Mampiely ny tsy finoana

  Vakio ny Apok. 12. Inona no ampianarin'ity toko ity momba ny nielezan'ny fikomiana, niainga avy tany an-danitra ka tonga teto an-tany ?

  Ny fahalavoan'i Losifera dia tsy resaka tsy fitovian-kevitra tsotra tsy akory. Ny Apôkalypsy 12 dia milaza amintsika fa nisy ady lehibe tany an-danitra, izay nifanaovan' i Losifera sy ny anjeliny tamin'i Kristy sy ny anjeliny. «Ilay dragona», menarana ela», «devoly sy Satana» ary «mpiampanga ny rahalahintsika» no iantsoana an'i Losifera ao amin'io andalana io (Apok. 12:9,10). "Mikaela " kosa no iantsoana an'i Kristy (Apok. 12:7), izay midika hoe "mitovy amin'Andriamanitra". 

  Ny sasany amin'ireo mpanazava ny Baiboly, izay mifototra amin'ilay hoe "Mikaela Arikanjely" ao amin'ny Joda. 9, dia mihevitra fa anjely iray ihany Izy. Ao amin'ny bokin'i Daniela anefa, ny fahitana lehibe tsirairay dia miafara amin'i Kristy sy ny fanjakany mandrakizay — toy ilay vato tsy nendahan-tànana (Dan. 2:34,45), ilay zanak'olona avy tamin'ny rahon'ny lanitra (Dan. 7:13), ilay Komandin'ireo maro be sy Andrianan'ny andriana (Dan. 8:11,25), ary toa an'i Mikaela andrian-dehibe (Dan. 12:1). Ilay Anjelin'ny Jehôvah dia Jehôvah ihany (Eks. 3:1-6, Asa. 7:30-33, sns.), dia toa izany koa, inoana fa i Mikaela dia io Persona Andriamanitra io ihany, izany hoe i Kristy mihitsy.

  Manome topy maso ankapobeny momba io fifanandrinana mitohy io ny Apôkalipsy 12, izay (1) nanomboka tany an-danitra tamin'ny fikomian'i Losifera sy ny ampahatelon'hy anjely tany an-danitra, (2) miafara tamin'ny fandresen'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, ary (3) mbola mitohy manohitra ny vahoakan'Andriamanitra sisa amin'ny andro farany.

  Raha nisaintsina momba ny fiandohan'ny io fifanandrinana io Ellen G. White dia nanazava fa "Noho ny famindrampony lehibe, dia nizaka ela ny fanatrehan'ny Losifera Andriamanitra. Tsy naetry avy hatrany hiala tamin'ny toerana ambony nisy azy izy raha vao nirona voalohany ho amin'ny toe-tsaina nitory tsy fahafaham-po, ary na dia fony izy nanomboka nampiseho fihamboana diso teo anatrehan'ny anjely mahatoky aza. Notazonina ela tany an-danitra izy. Naverimberina natolotra azy ny famelan-keloka raha mety mibebaka sy milefitra izy." - HM, t. 513.

  Tsy fantatsika ny fotoana naharetan'izany ady izany tany an-danitra. Na mafy sy naharitra toy inona aza izany, ny lafiny lehibe indrindra amin'ilay fifanandrinana manontolo dia ity: "tsy naharesy" i Satana sy ny anjeliny "sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra" - Apôk. 12:8; jereo koa ny Lio. 10:18. Mazava loatra fa ankehitriny ny olana dia ny nahatongavan'izany teto an-tany. 

  Amin'ny fomba ahoana no ahafahantsika mahita ny maha-zava-misy io ady mitranga eto an-tany io? Inona no hany fanantenantsika hahazoantsika mandresy ny fahavalo amin' izany ady izany? 

  Please publish modules in offcanvas position.