Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fil d'actualité introuvable

  Telovolana 1: Mitantana ny fananan’i Tompo mandra-piaviny

  Il n'y a aucun article dans cette catégorie. Si des sous-catégories sont affichées sur cette page, elles peuvent contenir des articles.

  Sous-catégories

  Hodinihana mandritry ny herinandro: Gal.3:26,29; Sal. 50:10-12; 1Tant. 29:13,14; Fil. 4:19; 1 Jao.5:3; Mat.6:19-21.

  Tsianjery: "Endrey! manao ahoana ny fitiavana nasehon'ny Ray ho antsika, dia ny niantsoana antsika hoe zanak'Andriamanitra." - 1 Jao. 3:1. 

  Hodinihana mandritra ny herinandro : Mat.10:22; Jao.6:29; Deo. 28:1-14; Ohab.3:1-10; Mal.3:7-11; Mat.625-33.

  Tsianjery: "Raha mihaino tsara ny feon'i Jehôvah Andriamanitrao hianao ka mitandrina hanaraka ny didiny rehetra, izay andidiako anao anio, dia hasandratr'i Jehôvah Andriamanitrao ho ambonin'ny firenena rehetra amin'ny tany hianao; ary ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao, raha mihaino ny feon'i Jehovah Andriamanitrao hianao." - Deo. 28:1,2.

  Hodinihana mandritra ny herinandro :
  Tsianjery
  : "Entonareo ny fahafolon-karena rehetra ho ao amin'ny trano firaketako, mba hasian-kanina ao an-tranoko, ary izahao toetra amin'izany Aho, hoy Jehôvah, Tompon'ny maro, raha tsy hovohako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka hampidinako fitahiana manana amby ampy ho anareo." Mal. 3:10.

  Hodinihana mandritra  ny herinandro: 2 Kôr.9:6,7; Deo.16:17; Sal.116: 12-18; 1 Tant. 16:29; Mar.12:41-44; Mar.14:3-9.

  Tsianjery:  "Inona no havaliko an'i Jehôvah noho ny soa rehetra nataony tamiko? Handray ny kapoaky ny famonjena aho ka hiantso ny anaranao Jehôvah. Hanefa ny voadiko amin'i Jehôvah aho. Eny, eo anatrehan'ny olony rehetra." - Sal. 116:12-14.  

  Hodinihana mandritry ny herinandro : Deo. 28:1,2, 12; Mat.6:24; 1 Jao: 2:15; Ohab. 22:7; Ohab.6:1-5; Deo. 15:1-5.

  Tsianjery: "Ny manan-karena dia manapaka ny malahelo, ary izay misambotra dia mpanompon'ny mampisambotra." - Ohab. 22:7. 

   

  Hodinihana mandritra ny herinandro : Gen. 6: 5-14; Heb. 11: 8-14; 2 Kôr. 4:18; Gen.13: 10-12; Gen.32: 22-31; Heb. 11: 24-29.
  Tsianjery : "Fa inona no soa azon'ny olona, raha mahazo izao tontolo izao aza, kanefa very ny ainy? Fa inona no homen'ny olona ho takalon'ny ainy?" - Mar. 8:36,37.

   

  Please publish modules in offcanvas position.