Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fil d'actualité introuvable

  Lesona 1: Isan’ny ankohonan’Andriamanitra

  Hodinihana mandritry ny herinandro: Gal.3:26,29; Sal. 50:10-12; 1Tant. 29:13,14; Fil. 4:19; 1 Jao.5:3; Mat.6:19-21.

  Tsianjery: "Endrey! manao ahoana ny fitiavana nasehon'ny Ray ho antsika, dia ny niantsoana antsika hoe zanak'Andriamanitra." - 1 Jao. 3:1. 

  Teboka iray mahatalanjona eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra amin'ny maha-Kristianina antsika ny fametrahany ny raharahany eto ambonin'ny tany hotantanantsika. Tamin'ny fiandohan'ny tantaran'ny olombelona dia nampiandraiketin'Andriamanitra an'i Adama sy i Eva mazava ny fikarakarana manokana ny voary tsy nanan-tsiny. (Jereo ny Gen. 2:7-9,15). Hatramin'ny fanomezana anarana ny biby sy ny fitandremana ny saha ka hatramin'ny famenoana ny tany amin'ny zanaka maro dia nampahafantarin'Andriamanitra fa ho Azy no iasantsika ety.

  Mitahy antsika koa Izy amin'ny fanomezana ny loharanon-karena, kanefa isika no nametrahany ny adidy hikarakara izany, ohatra amin'izany ny fanangonana ny vola, ny fanoratana ny taratasim-bola, ny famindrana ny vola amin'ny fomba elektronika, ny fananganana tetibola na koa ny fitondrantsika ny ampahafolony sy ny fanatitra any am-piangonana rehefa Sabata maraina. Mampirisika antsika Andriamanitra ny handaniantsika ireo harena izay nomeny antsika amin'ireo filan'ny tenantsika manokana, amin'ny filan'ny hafa ary amin'ny fampandrosoana ny asany. Na dia toa tsy mampino aza dia isika no nametrahan'Andriamanitra adidy hitaiza ireo zanany, hanorina ny tranony ary hanabe ireo taranaka ho avy.

  Handinika ireo tombontsoa sy andraikitra mifandraika amin'ny maha-isan'ny ankohonan'Andriamanitra isika mandritra ny fianarantsika amin'ity herinandro ity.

  " Ary noho izany no andohalehako amin'ny Ray, Izay ahazoan'ny fianakaviana rehetra any an-danitra sy ety an-tany anarana"- Efes. 3:14, 15. Inona ny sary asongadin'io andininy io ary inona ny fanantenana hita ao? 

  Izao no nambaran'i Jesôsy tamin'ny fiandohan'ny asany: "Koa amin'izany mivavaha toy izao hianareo: Rainay Izay any an-danitra, hoharnasinina anie ny anaranao."- Mat. 6:9. Naveriny mitokana tamin'ireo mpianany izany vavaka izany taty aoriana (Lio, 11:2). Nilaza tamintsika i Jesosy mba hiantsoantsika ny Rainy hoe "Rainay izay any an-danitra". Rehefa nihaona tamin'i Maria Izy taorian'ny fitsanganany tamin'ny maty dia naniry ny hamihina Azy ravehivavy. "Hoy Jesôsy taminy: Aza manendry Ahy; fa tsy mbola niakatra tany amin'ny Ray Aho; fa mandehana mankany amin'ny rahalahiko, ka lazao aminy hoe: Miakatra ho any amin'ny Raiko sy ny Rainareo Aho, ary ho any amin'Andriamanitro sy Andriamanitrareo."- Jao. 20:17.

  Satria iray ihany ny Raintsika sy i Jesôsy, dia rahalahintsika Izy ary isika rehetra dia mpiray tampo ao amin'ny Tompo. Tonga isan'ny ankohonana teto an-tany i Jesôsy mba hahatonga antsika ho isan'ny ankohonan'ny lanitra. "Iray ny fianakaviana any an-danitra sy eto an-tany."- IFM, t. 895.

  Vakio ny Eks. 3:10; Eks. 5:1 ary ny Gal. 3:26, 29. lnona no ambaran'ireo andininy ireo momba ny fifandraisan' Andriamanitra amintsika? Nahoana no tokony hampahery tokoa izany? 

  Mifanohitra amin'ny fomba fijery ny famoronana izay iheverana antsika ho toy ny vokatra tsotra avy amin'ny lalana mangatsiaka sy tsy misy fiheverana manokana mikasika ny zavaboary, ny Soratra Masina dia mampianatra fa tsy hoe misy fotsiny Andriamanitra fa tia antsika Izy ary mikolokolo fifandraisana feno fitiavana. Ampiasain'ny Soratra Masina matetika ny sary momba ny ankohonana mba hanoritsoritana izany fifandraisana izany. Na miantso ny Isiraely hoe "oloko" i Jesôsy na miantso antsika hoe "zanak'Andriamanitra" na manondro an'Andriamanitra ho "Raintsika" dia mitovy ny zavatra tiany hambara: tia antsika tahaka ny tokony hifankatiavan'ny mambran'ny ankohonana Andriamanitra. Vaovao tsara manao ahoana re izany eto anivon'ny tontolo izay ratsy sady mampidi-doza! 

  Alaivo sary an-tsaina ny tontolo iray izay itondrantsika ny olona rehetra ho toy ny ankohonantsika. Ahoana no hianarantsika hifandray bebe kokoa amin'ny olombelona rehetra toy ny mpiray tampo amintsika? 

  Vakio ny Sal. 60: 10-12; Sal. 24:1; 1 Tant. 29:13, 14 ary ny Hag. 2:8. Inona ny hafatra ampitaina eto, ary inona no tokony ho hevitr'izany fahamarinana izany ho antsika sy ny fifandraisantsika amin'izay rehetra ananantsika? 

  Ny bokin'ny 1 Tantara, manomboka amin'ny toko faha-17, dia mitantara ny faminanian'i Davida mpanjaka hanorina trano ho an'Andriamanitra. Nizara izany faniriany izany tamin'i Natana mpaminany izy, izay namaly azy hoe: "Ataovy izay rehetra ao am-ponao, fa Andriamanitra no momba anao."- 1 Tant. 17:2. Tamin'io alina io anefa dia tonga tamin'i Natana ny tenin'i Jehovah izay nandidy azy hilaza amin'ny mpanjaka fa amin'ny maha-mpiady mahery azy dia tsy afaka hanorina ny tranon'Andriamanitra izy. Ny zanany no hanao izany asa izany eo amin'ny toerany. Nanontany i Davida raha azony atao farafahakeliny ny hanao ny drafitra sy ny fanomanana ireo fitaovana hoenti-manorina ny trano. Rehefa nekena ny fangatahany dia nandany ny androny sisa tamin'ny fanangonana vato voapaika betsaka indrindra, hazo sedera, vy, volamena, volafotsy ary varahina "tsy hita lanja" izy. Rehefa voaomana avokoa ireo fitaovana fanorenana ary voangona teo amin'ny toerana hanorenana ilay trano dia niantso ireo loholon'ny Isiraely i Davida hanatrika ny lanonam-piderana sy fisaorana.

  Ao amin'ny 1 Tant. 29:13, 14, ao amin'ny vavaka nataon'i Davida teo anatrehan'ny olona rehetra, inona no nambarany ho tena loharano nipoiran'ireo fitaovana fanorenana rehetra izay nandanian'izy sy ny vahoaka fotoana sy vola ny fanomanana azy? Mazava loatra fa izao no nolazainy ankapobeny: "Tsy mendrika ny hahazo ireo fitaovana manokana ireo akory izahay, satria tsy manao afa-tsy ny mamerina izay Anao ihany."

  Manan-danja ho antsika rehetra ny lohahevitra, na manan-karena isika na mahantra (saingy ho an'ireo manan-karena indrindra indrindra). Satria Andriamanitra no namorona ny zava-drehetra tany am-piandohana (jereo ny Gen. 1:1; Jao. 1:3; Sal. 33:6, 9), dia Izy no tena tompon'ny zavatra rehetra misy, ao anatin'izany izay rehetra ananantsika - na niasa mafy tamim-pahakingana sy tamim-pahitsiana marina, ahoana aza isika mba hahazo izany. Tsy ho nanana na inona na inona isika ary ho tsinontsinona raha tsy teo Andriamanitra sy ny fahasoavany; raha ny marina aza dia tsy ho nisy akory isika. Araka izany, isika dia tokony hivelona hatrany ao anatin'ny fahatsapana fa an'Andriamanitra ny zavatra rehetra; ary amin'ny fiderantsika sy ny fisaorantsika Azy noho ny fahatsarany amintsika dia azontsika atao ny mihazona izany fahamarinana manan-danja izany ho eo anoloantsika. 

  "Fa zinona moa aho, ary zinona moa ny oloko, no ahazoanay hery hanatitra toy izao?". 1 Tant. 28:14. Inona avy ireo fitsipika tsara voalaza ao amin'ireo teny ireo, ary ahoana no anehoany taratra hay tokony ho toe-tsaintsika manoloana an'Andriamanitra sy ny fomba fisainantsika manoloana izay ananantsika? 

  Ny fanomezana lehibe indrindra nomen'Andriamanitra ho an'ny zanany dia i Jesosy Kristy izay mitondra ny fiadanan'ny famelan-keloka ho antsika, ny fahasoavana hoentintsika miaina isan'andro sy mitombo ara-panahy, ary ny fanantenana ny fiainana mandrakizay.
  "Fa toy izao no nitiavan'Andriarnanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay."- Jao. 3:16. "Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany."- Jao. 1:12.

  Ny famonjena, araka izany, no fanomezana fototra, satria raha tsy teo izany fanomezana izany dia inona no mety ho azontsika avy amin'Andriamanitra izay hanan-danja tokoa amin'ny farany? Na inona na inona mety ananantsika ety dia ho faty isika indray andro any ary hanjavona, toy izany koa ireo rehetra izay nahatsiaro antsika; ary hohadinoina avokoa ireo tsara vitantsika. Voalohany indrindra, ilaintsika ny hihazona mandrakariva ao amin'ny fisainantsika ny fanomezan'ny Filazantsara, dia i Kristy sy ny nanomboana Azy teo amin'ny hazo fijaliana (1 Kôr. 2:2).

  Ankoatra ny famonjena anefa dia manome antsika mihoatra lavitra Andriamanitra. Ho an'ireo izay nanahy ny amin'ny haniny sy ny fitafiany dia manome fampaherezana i Jesosy ka nilaza hoe: "Fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampy ho anareo izany rehetra izany."- Mat. 6:33.

  Vakio ny Sal. 23:1; Sal. 37:25 ary ny Fil. 4:19. Inona no ambaran'irao andininy ireo mikasika ny fanomezan'Andriamanitra izay ilaintsika isan'andro? 

  Tahaka izany koa, rehefa tamin'ireo mpianany ny amin'ny fialany i Jesôsy dia nampanantena ny Fanahy Masina Izy mba harnpahery azy ireo. "Raha tia Ahy hianareo, dia hitandrina ny didiko. Ary Izaho hangataka amin'ny Ray, ary Izy hanome anareo Mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny Fanahin'ny fahamarinana, izay tsy azon'izao tontolo izao ho horaisina satria tsy hitany na fantany; fa hianareo  no mahafantatra Azy, satria mitoetra aminareo izy, ary ho ao anatinareo. Jao. 14:15-17. "Izy no hitari-dàlana anareo ho amin'ny marina rehetra."- Jao. 16:1 

  Ary ny Fanahy mihitsy no manolotra ny fanomezam-pahasoavana mahatalanjona ho an'ireo zanak'Andriamanitra. Jereo ny 1 Kôr. 12:4-11.)

  Raha fintinina,Ilay Andriamanitra izay "ivelomantsika sy ihetsiketehantsika ary iainantsika"- Asa. 17:28, Ilay Andriamanitra izay "manome izao rehetra izao aina sy fofonaina ary ny zavatra rehetra"- Asa. 17:25, no nampisy antsika sy nanolotra ho antsika ny teny fikasana ny amin'ny famonjena, ny fitahiana ara-materialy ary ny fanomezam-pahasoavana mba ho fitahiana ho an'ny hafa. Averina indray, na inona na inona ananantsika, na inona na inona fanomezam-pahasoavana na talenta izay nitahiana antsika, dia manana trosa tokony hefaina amin'llay Mpanome isika amin'ny fomba rehetra ampiasantsika ireny fanomezana ireny.  

  Isika rehetra dia mifaly amin'ireo fitahiana ara-panahy sy ara-nofo rehetra ary ireo fanomezana izay atolotr'Andriamanitra antsika. Fiadanam-po manao ahoana ny fahalalana fa isika koa dia "isan'ny ankohonan'Andriamanitra".

  Vakio ny Deo. 6:5 sy ny Mat. 22:37. Inona no hevitr'izany ary ahoana no hanatanterahantsika izany? 

  Fomba ahoana no hitiavanao an'Andriamanitra "amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra"-Mat. 22:37? Mahaliana fa ny Baiboly dia manome antsika ny valin'izany, kanefa tsy izay no andrasan'ny ankamaroan'ny olona.

  Vakio ny Deo. 10:12,13 sy ny 1 Jao. 5:3. Araka ny Baiboly, inona no asetrintsika ny fifandraisantsika ara-pitiavana amin'Ilay Raintsika any an-danitra? 

  Fitandremana ny lalàna hoe? Fankatoavana ny didy? Mampalahelo fa ho an'ny Kristianina maro, ny fankatoavana ny lalàna (indrindra fa ny didy fahefatra) dia midika ho fitadiavam-pamonjena amin'ny alalan'ny lalàna, ary milaza izy ireo fa isika dia nantsoina hitia an'Andriamanitra sy hitia ireo namantsika tahaka ny tenantsika fotsiny. Mazava anefa ny nambaran'Andriamanitra: maneho ny fitiavantsika an'Andriamanitra sy ireo namantsika tokoa isika amin'ny fankatoavantsika ireo didiny.

  "Fa izao no fitiavana an'Andriamanitra, dia ny hitandremantsika ny didiny"- I Jao. 5:3. Mahazatra antsika ny mihevitra tahaka izao momba io andininy io: tia an'Andriamanitra isika ka mitandrina ny didiny. Tsara izany. Saingy azontsika atao koa ny mamaky izany toy izao: "Fa izao no fitiavana an'Andriamanitra", izany hoe mahalala sy miaina ny fanandraman'ny fitiavana an'Andriamanitra isika amin'ny fitandremana ireo didiny.

  I Jesôsy dia milaza ao amin'ny Mat. 7:21-27 fa ireo izay mihaino sy mampihatra ny tenin'Andriamanitra dia oharina amin'ny lehilahy manan-tsaina iray izay nanorina ny tranony teo ambony vatolampy mafy orina. ireo izay mandre nefa tsy mankatò dia oharina amin'ny adala izay nanorina ny tranony teo ambony fasika nizaka ny voka-dratsin'izany izy. Samy nandre ny teny izy ireo; ny iray nankatò ary ny iray tsy nankatò . Ny vokany no maha-samy hafa azy ireo, dia ny fiainana sy ny fahafatesana. 

  Eritrereto ny fifandraisana misy eo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fankatoavana ny didiny. Nahoana no amin'izany fomba izany no hanehoana ny fitiavana an'Andriamanitra? Ahoana ny amin'ny fitandremana ny lalàna izay maneho tokoa izany fitiavana izany? (soso-kevitra: hevero ny amin'izay ho vokatry ny tsy fitandremana ny lalany). 

  "Aza mihary harena ho anareo ety an-tany, izay misy kalalao sy harafesina manimba, sady misy mpangalatra manamitrano sy mangalatra. Fa miharia harena ho anareo any an-danitra, izay tsy misy kalalao na harafesina manimba, sady tsy misy mpangalatra manamitrano na mangalatra. Fa izay itoeran'ny harenao, dia ho any koa ny fonao." - Mat. 6:19-21. Inona ny fahamarinana lehibe resahin'i Jesôsy eto? 

  Iza moa no tsy mbola namaky ny tantaran'ireo olona izay nanangona harena kanefa namoy izany ihany tamin'ny farany? Mikorontana ny tontolo misy antsika: ady, heloka bevava, herisetra, loza voajanahary samihafa, mety ho tonga ao anatin'ny fotoana fohy izany ary hanaisotra amintsika ny zavatra izay nisasarantsika, eny fa na dia ireo izay azontsika tamim-pahitsiana sy tamim-pahatokiana aza. Ao anatin'ny fotoana fohy ihany koa dia tamy ny fahafatesana ka tonga tsinontsinona ho antsika ihany ireo zavatra ireo.

  Mazava loatra fa tsy milaza amintsika velively ny Soratra Masina fa ratsy ny fananan-karena na ny fanangonan-karena; tsy izany fa ao amin'ireo andininy ireo dia mampitandrina antsika i Jesôsy mba hitandrina tsara ireny.

  Inona anefa no hevitr'izany hoe mamory harena any an-danitra? Izany dia midika ho fametrahana an'Andriamanitra sy ny momba Azy, fa tsy ny vola, ho lohalaharana eo amin'ny fiainanao. Ankoatra izany, midika ho fampiasana izay ananantsika ho amin'ny asan'Andriamanitra izany, ho fampandrosoana ny fanjakany, ho fiasana ho an'ny hafa ary mba hahatonga antsika ho fitahiana ho an'ny hafa.

  Ohatra, rehefa niantso an'i Abrama Andriamanitra dia nikasa ny hampiasa azy sy ny ankohonany ho fitahiana ny ankohonana rehetra ety ambonin'ny tany. Izao no nolazain'i Jehôvah tamin'i Abrahama, izay "natao hoe Sakaizan'Andriamanitra" (Jak. 2:23): "dia hahatonga anao ho firenena lehibe Aho sady hitahy anao sy hahalehibe ny anaranao; ary ho fitahiana tokoa hianao; ary hitahy izay manisy soa anao Aho, fa hanozona izay manozona anao; ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany.”- Gen. 12:2,3.

  "Ka dia izay amin'ny finoana notahina mbamin'i Abrahama mpino"- Gal. 3:9. Fanamby tahaka izay napetraka tamin'i Abrahama no eo anoloantsika ankehitriny.

  "Be vidy ny vola, satria mety hahavita soa betsaka. Eo am-petatanan'ny zanak'Andriarnanitra dia sakafo ho an'ny noana izany, rano ho an'ny mangetaheta, ary fitafiana ho an'ny mitanjaka; fiarovana ho an'ny ampahorina, ary hoenti-manampy ny sahirana. Nefa tsy ambony vidy noho ny fasika ny vola raha tsy ampiasaintsika hahazoana izay ilaina eo amin'ny fiainana sy ho fitahiana ny hafa ary ho fampandrosoana ny asan'i Kristy."- HF, t. 306. 

  "Fa izay itoeran'ny harenao, dia ho any koa ny fonao."- Mat. 6:21. Aiza no lazain'ny fonao fa misy ny harenanao? 

  "Fitiavana mahery noho ny fahafatesana, no itiavan'Andriamanitra ny zanany ety ambonin'ny tany . Tamin'ny nanomezany ny Zanany, dia ny lanitra manontolo indray no indray nafoiny ho antsika. Ny fiainan'ny Mpamonjy, ny fahafatesany, ny fanelanelanana ataony, ny fanompoan'ny anjely, ny antson'ny Fanahy Masina, ny fiasan'ny Ray amin'ireo rehetra ireo ary ny fandraisan'ny vahoaky ny lanitra anjara tsy an-kijanona amin'izany, dia samy ampiasain'Andriamanitra daholo amin'ny fanavotana ny olona." - DHK, t. 22 (ed Faha-100 taona). 

  "Raha nanda ny tenanao ianao, sy efa nitolo-batana ho an'i Kristy, dia anisan'ny fianakavian'Andriamanitra ianao, koa na inona na inona ao an-tranon'ny Ray dia anao. Ny fitehirizan-drakitra rehetra izay ananan'Andriamanitra, dia voasokatra ho anao, na ny eto amin'izao tontolo izao, dia ny ankehitriny izany, na ny hoavy. Ny fanompoan'ny anjely, ny fanomezana ny Fanahy, ny asan'ny mpanompony, izany rehetra izany dia ho anao. Izao tontolo izao sy ny zavatra rehetra ao aminy dia anao, raha tahiny hahasoa anao" S, t. 98.

  Fanontaniana hifanakalozan-kevitra: 

  1. Eo anatrehan'ireo fanomezam-pahasoavana mahatalanjona izay atolotr' Andriamanitra ho an'ireo zanany dia voasarika isika hanontany tahaka ilay mpanao Salaam hoe: "Inona no havaliko an'i Jehôvah noho ny soa rehetra nataony tamiko?'- Sal. 116:12. Ataovy lisitra ireo fitahiana sy ireo fanomezana natolotr'Andriamanitra anao eo amin'ny fiainanao ara-panahy sy ara-nofo, ary miomana hizara izany amin'ny kilasy. Inona no ampianarin'izany anao ny amin'ny haben'ny fisaorana tokony hatolotrao an'Andriamanitra?

  2. Marina  tokoa ny fiheverantsika ny momba an'Andriamanitra amin'ny maha-Mpamorona antsika Azy, ny Soratra Masina anefa dia mampianatra hatrany hatrany fa Mpihazona ny fiainantsika koa Izy (jereo ny Heb. 1:3; Joba 38:33-37; Sal. 135:6,7; Kôl. 1:17; Asa. 17:28; 2 Pet. 3:7). Hatramin'ireo vahindanitra eny amin'ny habakabaka ka hatramin'ny fitepon'ny fontsika sy ireo hery mihazona ny rafitry ny atoma izay mandrafitra ny singa rehetra misy, dia ny herin'Andriamanitra irery ihany no mihazona ny fisianizany. Ahoana no anampian'izany fahamarinana ara-Baiboly izany antsika hahatakatra ireo adidintsika amin'Andriamanitra amin'ny fomba ampiasantsika izay nomeny antsika? Ahoana no hanampian'izany zava-misy izany antsika hihazona ny fiainantsika sy ny tanjon'ny fiainantsika ho araka ny tokony ho izy?

  3. Ny lesona dia manazava ny maha-fanomezana lehibe indrindra an'i Jesôsy sy ny drafi-pamonjena, eo anatrehan'ireo fanomezana rehetra izay natolotr'Andriamanitra antsika. Nahoana no marina izany? Inona no hananantsika raha toa isika tsy nanana izany fanomezana izany sy ny fanantenana lehibe izay atolony? Mpanoratra iray tsy mpino an'Andriamanitra no nilaza fa ny olombelona dia tsy inona fa "potipoti-nofo eo amin'ny taolana izay eo an-dalam-pahapotehana". Nahoana no marina izay lazainy, raha tsy eo ny fanomezan'ny Filazantsara? 

  Please publish modules in offcanvas position.