Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fil d'actualité introuvable

  Lesona 3: Fifanekena mahakasika ny ampahafolony

  Hodinihana mandritra ny herinandro :
  Tsianjery
  : "Entonareo ny fahafolon-karena rehetra ho ao amin'ny trano firaketako, mba hasian-kanina ao an-tranoko, ary izahao toetra amin'izany Aho, hoy Jehôvah, Tompon'ny maro, raha tsy hovohako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka hampidinako fitahiana manana amby ampy ho anareo." Mal. 3:10.

  Ao amin'ny Gen. 14 dia niverina avy tamin'ny asa famonjena takalon'aina izay notontosainy tamim-pahombiazana i Abrama. Namonjy Lota zana-drahalahiny sy ny ankohonan'i Lota ary ireo olona hafa izay nentina niala tao Sôdôma izy. Feno fankasitrahana noho ny amin'izany famonjena izany tokoa ny mpanjakan'i Sôdôma ka nanolotra ny fananana nobaboina rehetra tamin'ny ady ho an'i Abrama. Tsy nanda ilay fanomezana fotsiny i Abrama fa nanolotra ny ampahafolon'izay rehetra nananany koa ho an'i Melkizedeka.

  Taorian'ny fanandraman'i Abrama mikasika ny ampahafolony dia nilaza izao teny izao avy hatrany Andriamanitra: "Aza matahotra, ry Abrama; Izaho no ampinganao sy valim-pitia lehibe indrindra ho anao."- Gen. 15:1. Raha ny marina dia izao no nolazainy tamin'i  Abrama: "Aza matahotra. Izaho no ho Mpiaro sy Mpamatsy anao." Taona maro taorian'izay dia niteny tamin'ny Isiraely i Mosesy rehefa hiditra ny tany Kanana izy ireo: "Aloavy tsara ny ampahafolon'ny vokatra rehetra avy amin'ny voa nafafinao, dia ny vokatra any an-tsaha isan-taona mba hianaranao hatahotra an 'i Jehôvah Andriamanitrao mandrakariva."- Deo. 14:22, 23.

  Izao no nosoratan'i Ellen G. White: "Nasaina nanolotra fanomezana ho an'Andriarnanitra ho amin'ny tanjona ara-pivavahana ny olona nialoha ny nanomezana an'i Mosesy ny rafitra voafaritra, ary izany dia hatramin'ny andron'i Adama." TFC, b. 3, t. 393.

  Midika inona ho antsika amin'izao andro izao izany rehetra izany? 

  Ny rakibolana dia mamaritra ny ampahafolony ho "ampahany fahafolo amin'ny zavatra iray" na «10 isan-jato." Azo heverina fa nalaina avy tamin'ny fitantaran'ny Baiboly io famaritana io. Ny ampahafolony dia famerenana amin'Andriamanitra ny 10 isan-jaton'ny vola miditra amintsika na ny tombony azontsika. Fantatsika fa izay rehetra ananantsika dia Azy aloha voalohany indrindra. Ny lalàna momba ny fahafolon-karena nomena ny Isiraely teo an-tendrombohitra Sinay dia manasongadina fa masina ny ampahafolony ary an'Andriamanitra izany (jereo ny Lev. 27:30, 32). Ny 10 isan-jato izay Azy ihany no angatahin'Andriamanitra. Ankoatra ny ampahafolony ny fanati-pankasitrahantsika, ary manampy izany. Ny ampahafolony no vavolombelona kely indrindra maneho ny fanoloran-tena amin'ny maha-Kristianina antsika. Tsy misy mihitsy ao amin'ny Baiboly ny fanambarana fa latsaka noho ny ampahafolony ny anjaran'Andriamanitra.

  Vakio ny Gen. 14:18-20 sy ny Heb. 7:1-9. Inona ny fihetsika nasehon'i Abrama rehefa nihaona tamin'i Melkizedeka? Inona no ampianarin'izany antsika momba ny fahelan'izany fomba fanao izany teo amin'ny tantara? 
  .......................
  ................................................................................................................................................................. 

  ........................................................................................................................................................................................

  Ao amin'ny Gen. 14 no ilazana ny ampahafolony voalohany indrindra ao amin'ny Baiboly, izay itantarana ny fihaonan'i Abrama tamini Melkizedeka. 

  Mpisoronabe Mampahatsiahy izany fihaonana izany ny firesahana farany momba ny fahafolon-karena ao amin'ny Baiboly, saingy ampifandimbiasana ny fampiasana ny teny hoe "fahafolo" sy "ampahafolo" (jereo ny Heb, 7:1-9). Mariho ao amin'ny fitantaran'ny bokin'ny Hebreo fa na i Melkizedeka na i Kristy dia tsy fokon'i Levy, ka ny fahafolon-karena izany dia efa nisy taloha ary nisy taorian'ny fanokanana ny Levita. Tsy kolontsaina jiosy manokana ny fanaovana ny ampahafolony ary tsy ireo Hebreo tao Sinay no nanao izany voalohany.

  Vakio ny Gen. 28:13,14,20-22. Inona no nampanantenain'Andriamanitra fa hataony ho an'i Jakôba ary inona no navalin'i Jakôba Azy?

  ................................................................................................................................................................................. 

  .................................................................................................................................................................................

  Rehefa niala tao an-tranony i Jakôba mba handositra an'i Esao rahalahiny izay feno fahatezerana, dia nanonofy izy indray alina fa nisy tohatra nampitohy ny lanitra sy ny tany. Anjely marobe no niakatra sy nidina teo. Nijoro teny an-tamponizany tohatra izany Andriamanitra ary nampanantena ny homba an'i Jakôba sy hamerina azy indray any an-tranony indray andro any. Nandalo ny fanandraman'ny fiovam-po tena izy ilay tovolahy mpitovo ka niteny hoe: "Jehôvah no ho Andriamanitro, ary ity vato izay naoriko ho tsangam-bato ity ho tranon'Andriamanitra, ary izay rehetra homenao ahy, dia homeko Anao tokoa ny ampahafolony."- Gen. 28:21, 22. 

  Nahoana no zava-dehibe ny fahatakarana fa ny ampahafolony, tahaka ny Sabata, dia tsy avy amin'ny rafi-dalàna isiraelita fahiny na koa ny rafitra ara-pivavahana? Inona ny lesona azontsika tsoahina avy amin'io fahamarinana io, ho antsika izay velona taorian'ny hazo fijaliana? 

  Vakio ny Mal. 3:10. Inona no azontsika ianarana avy amin'io andininy io ny amin'ny toerana tokony handehanan'ny ampahafolontsika?

  ...........................................................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................................

  Na dia tsy misy toromarika manokana aza ao amin'ny lahatsoratra dia mazava fa efa fantatry ny vahoakan'Andriamanitra ny tiana hambara amin'ny teny hoe "trano firaketana." Nampidirin'Andriamanitra ao amin'ireo torolalana nomeny ny hoe: "mba hasian-kanina ao an-tranoko." Takatr'ireo vahoakan'Andriamanitra fa ny trano firaketana tany am-piandohana dia ny fitoerana masina - ilay trano-lay namboarina araka ny torolàlana manokana nomena Mosesy teo an-tendrombohitra Sinay. Taty aoriana, rehefa nonina tao amin'ny Tany nampanantenaina ny lsiraelita dia tao Silo aloha no nisy ny trano firaketana, ary tao amin'ny tempoly tao Jerosalema indray avy eo nandritra ny fotoana naharitra kokoa.

  Vakio ny Deo. 12:6-14. Tsy  milaza ireo andininy ireo fa afaka manapa-kevitra ny amin`ny toerana hasiany ny ampahafolony ny zanak'Andriamanitra. Inona ireo fitsipika azontsika sintonina avy amin'ireo andininy ireo ho antsika amin'izao andro izao?

  ...........................................................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................................

  Amin'ny maha-isan'ny ankohonan'Andriamanitra, dia irintsika ny hahatakatra sy hampihatra ny sitrapony momba izay tokony hataontsika amin'ny ampahafolontsika. Ao amin'nv fitantaran'ny Baiboly dia hitantsika fa intelo isan-taona : ny Paska, ny Pentekôsta ary ny andro firavoravoana fitoerana amin'ny trano rantsan-kazo (Eks. 23:14-17) - no nandehanan'ny vahoakan'Andriamanitra tany Jerosalema mba hitondran'ny isam-batan'olona ny ampahafolony sy ny fanatiny ary hiderany sy hanomezany voninahitra an'Andriamanitra. Taorian'izany dia nizara ny ampahafolony tamin'ireo rahalahiny teo amin'ny faritanin'ny Isiraely rehetra ny Levita (jereo ny 2 Tant. 31:11-21; Neh. 12:44-47; Neh. 13:8-14). Mifandrindra amin'izany fitsipika ara-Baiboly momba ny foiben'ny trano firaketana izany, ny Fiangonana Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito dia nanendry ny Federasiona eo an-toerana, ny Misiona ary ny Fivondronamben'ny Fiangonana ho trano firaketan'ny fiangonana maneran-tany, ary avy amin'izany no anohanana ara-bola ny asa fitoriana.

  Mba tsy hanahirana ny mambran'ny fiangonana dia entina any amin'ny fiangonana izay misy azy ny ampahafolony, any no itondran'izy ireo ny ampahafolony sy ny fanatiny, ampahany amin'ny fanandraman'ny fiankohofana ataon'izy ireo izany. Misy ihany anefa ireo izay manolotra izany amin'ny alalan'ny "aterineto". Ny mpitahiry vola eo an-toerana avy eo no mandefa ny ampahafolony any amin'ny trano firaketan'ny federasiona. Io fomba fitantanana ny ampahafolony io, izay nanomezan'Andriamanitra baiko sy toromarika, no nahatonga ny Fiangonana Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito hanana fahombiazana maneran-tany sy fitomboana eo amin'izao tontolo izao. 

  Alaivo sary an-tsaina hoe manapa-kevitra ny hanome ny ampahafolony ho an'izay tiany homena izany ny olona tsirairay ka hitondra fahavoazana ho an'ny Fiangonana Advantista, inona no hitranga amin'ny fiangonantsika? Nahoana izany fomba fanao izany no tsy mety ary koa hevitra mifanohitra amin'ny Soratra Masina?

  Vakio ny Lev. 27:30 sy ny Nom. 18:21, 24. Inona no kasain'Andriamanitra hatao amin'ny ampahafolony? 

  Satria Andriamanitra no tompon'ny zavatra rehetra (Sal. 24:1) dia mazava loatra fa tsy ilainy ny vola. Saingy satria Azy ny ampahafolony dia ambarany amintsika izay tokony hatao amin'izany, dia ny hampiasa ny ampahafolony ho fanohanana ny asa fitoriana ny filazantsara. Ary noho izany, ireo filan'ny mpitandrina dia karakaraina amin'ny alalan'ny ampahafolony izay an'Andriamanitra. Ny fokon'i Levy - ireo mpitandrina tao amin'ny Testamenta Taloha - dia tsy nahazo fananana betsaka tahaka ireo foko hafa ambiny. Nomena tanana ho azy ny Levita, ao anatin'izany ny tanana fandosirana, sy tany maromaro manodidina ireny tanàna ireny hanaovany saha manokana ho azy. Ny ampahafolony nataon'ny hafa no nanohanana azy ireo, ary izy ireo koa dia nandoa ny ampahafolon'ny vola niditra taminy.

  Vakio ny Asa. 20:35. Inona ny hafatra eto, ary inona no ifandraisan'izany amin'ny lohahevitra mikasika ny ampahafolony?

  Zava-dehibe ny famerenana ny ampahafolony satria manampy antsika hanorina fifandraisam-pitokiana amin'Andriamanitra izany. Ny fakana ny ampahafolon'ny vola miditra aminao sy ny "fahafoizana" izany (eny fa na dia an'Andriamanitra rahateo aza izany) dia tena asa ateraky ny finoana, ary amin'ny fampiasana ny finoana ihany no hampitombo izany. Saino koa ohatra, amin'ny andro farany, rehefa tsy afaka ny hividy na hivarotra ireo mahatoky araka ny ambaran'ny Apôk. 13-14 (jereo ny lesona 11). Ho zava-dehibe indrindra ny fananana fitokiana amin'Andriamanitra sy ny fitantanany, ny heriny sy ny fitiavany, rehefa toy ny manohitra antsika avokoa izao tontolo izao. Azo antoka fa afaka manampy amin'ny fampivelarana izany fitokiana izany ny fanolorana ny ampahafolony amim-pahatokiana. Saingy mialoha izany, zava-dehibe ho antsika rehetra manao ahoana ny nianatra ny nitoky tamin'Andriamanitra na inona na inona toe-java-miseho. Antony faharoa manan-danja amin'ny fahatokiana ara-bola ny hahazoana ireo fitahiana azo tsapain-tanana nampanantenain'Andriamanitra  ao anatin'ny fifaneken'ny fanolorana ny ampahafolony, Andriamanitra dia nampanantena fitahiana lehibe tokoa izay tsy hisy toerana ampy handraisantsika azy. Amin'ny fananantsika amby ampy dia azontsika atao ny manampy ny hafa sy manohana ny asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanatitra atolotsika. 

  Tamin'ny fomba ahoana no niainanao ilay fahamarinana lehibe hoe "mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray?" 

  Manao kajy ny ampahafolony amin'ny "fidiram-bolantsika" isika raha toa ka mandray vola kajina isan'ora na amin'ny alalan'ny karama isam-bolana, mandoa ny "tombony" na ny tombom-barotra kosa isika raha toa ka miasa tena ary manana ny orin'asantsika manokana. Any amin'ny firenena maro, ny fitondram-panjakana dia manaisotra ny hetra amin'ny karaman'ny mpiasa mba handoavana ny saran'ny asa atao ho an'ny vahoaka tahaka izay momba ny fandriam-pahalemana, ny lalana sy ireo tetezana ary ny fanampiana omena ireo tsy an'asa, sns. Ny amin'ny karama tsy afa-karatsaka ("salaire brut") sy ny karama afa-karatsaka (salaire net") dia mifototra amin'ny fahafantarana raha mandoa ny ampahafolony amin'ny fidiram-bolantsika mialoha na aorian'ireo fanesorana ireo hetra ireo isika. Ireo izay miasa tena dia afaka manaisotra ara-dalàna ny sandan'ny fandraharahana nataony mba hahafahana mamaritra ny tombom-barony marina, mialoha ny hanesorana ireo hetra manokana.

  Ny fandinihana maro natao tamin'ny fahazaran'ny mambra manolotra no maneho fa ny ankamaroan'ny Advantista mitandrina ny andro fahafito dia manolotra ny ampahafolony amin'ny karama tsy afa-karatsaka, izany hoe mialoha ny hanesorana ny hetra. Raha ny marina, araka ny boky "Tithing principles and guidelines" navoakan'ny Foibe maneran-tany tamin'ny 1990, "ny ampahafolony dia tokony hokajina amin'ny karaman'ny mpiasa tsy afa-karatsaka, mialoha ny hanesorana ireo fitakiana tsy maintsy atao na ny fanesorana nankatoavin'ny mpiasa. Ao anatin'izany ny hetra federaly sy ny an'ny fanjakana izay manohana ireo asa sahanina sy ny tombontsoa hafa ho an'ny olom-pirenena mandray andraikitra. Azo esorina ny fandoavam-bola amin'ny fiahiana ara-tsôsialy. - Jereo ny 'Guideline' 111-F."- t. 22.

  Vakio ny 1 Mpanj. 17:9-16. Nanao ahoana ny toe-piainan'ilay vehivavy mpitondratena nialoha ny nahatongavan`i Elia teo aminy? Inona no nangatahin'ilay mpaminany taminy nialoha ny nikarakarany ny tenany sy ny zanany lahy? Inona no azontsika ianarana avy amin'izany fitantarana izany momba ilay toe-javatra? 

  Nilaza tamin'ilay mpitondratena tao Zarefata Andriamanitra fa hisy lehilahin'Andriamanitra ho avy hitsidika azy (1 Mpanj. 17:9). Rehefa tonga i Elia dia nanazava ny amin'ny toe-java-tsarotra mahonena nahazo azy ilay mpitondratena. Nangataka rano hosotroina taminy aloha i Elia, dia niteny hoe: "Aza matahotra, fa andeha miditra, ka manaova araka izany lazainao izany; nefa anaovy mofo kely ihany aho aloha, ka ento eto amiko, ary rehefa izany, dia vao manaova ho anao sy ny zanakao koa. Fa izao no lazain'i Jehôvah, Andriamanitry ny Isiraely: Tsy ho lany ny koba ao amin'ny barika, ary tsy ho ritra ny diloilo ao amin'ny tavoara mandra-pihavin'ny andro handatsahan'i Jehôvah ranonorana amin'ny tany."- 1 Mpanj. 17:13, 14. Moa ve izany, fitiavan-tenan'i Elia sa nizaha toetra ny finoan'ilay mpitondratena fotsiny izy - izany hoe, namela azy hampiasa ny finoany? Tokony hazava ny valinteny. Araka izay nolazaina tamintsika: "Ny tsirairay avy no tokony ho mpandinika ny tenany ary omena fahalalahana amin'ny fanomezana araka izay sitraky ny fony."- TFC, b. 4, t. 469. 

  Ahoana no hanazavanao amin'ny olona iray izay tsy mbola nanolotra ny ampahafolony ny fitahiana azo avy amin'ny fanolorana izany? Inona ireo fitahiana ireo ary ahoana no hampahatanjahan'ny famerenana ny ampahafolony ny finoanao?

   Vakio ny 1 Kôr. 4:1,2. Amin'ny maha-zanak'Andriamanitra sy mpitandrina ny fitahiany antsika dia olona tokony hanao ahoana moa isika? 

  Araka izany, inona no hevitry ny hoe mahatoky amin'ny ampahafolony? Tamin'ity herinandro ity isika dia nahita ireo singa maromaro mandrafitra ny ampahafolony:

  1. Ny vola - dia ny iray ampahafolony na ny 10 isan-jato amin'ny vola miditra amintsika na ny tombony azontsika.

  2. Entina any amin'ny trano firaketana-toerana izay anomezana karama ireo mpiasan'ny Filazantsara.

  3. Manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny ampahany voalohany amin'ny vola miditra amintsika.

  4. Ampiasaina ho amin'ny tanjona tsara - fanohanana ny asa fanompoana.

  Andraikitsika amin'ny maha-mambran'ny fiangonana antsika ny hanaja ireo teboka telo voalohany; andraikitry ny mpandraharaha ao amin'ny trano firaketana kosa ny mahazo antoka fa ampiasaina araka ny tokony ho izy ny fahafolon-karena. Tsy tahaka ny fanatitsika, ny ampahafolony dia tsy izay ampahany tiantsika hatolotra. Samy andraikitsika ny ampahafolony sy ny trano firaketana. Tsy isika no mametraka ny masontsivana ny amin'izany fa Andriamanitra. Raha tsy mamerina ny 10 isan-jato amin'ny tombony azoko aho, dia tsy tena mamerina ny ampahafolony; ary raha tsy mitondra ireo 10 isan-jato ho ao amin'ny "trano fitehirizana firaketana" aho dia tsy tena mamerina ny ampahafolony koa.

  Vakio ny Mat, 26:19-21. Rahoviana isika no hampamoahana ny amin'ny fitantanantsika ny volan'Andriamanitra? Inona no voalaza momba ireo nahatoky ara-bola? 

  "Mibaiko Andriamanitra hoe: 'Entonareo ny fahafolon-karena rehetra ho ao amin'ny trano firaketako'- Mal. 3:10. Tsy antso ho amin'ny fisaorana na fahalalahan-tanana izany. Fahatokiana no resahina amin'izany. An'Andriarnanitra ny ampahafolony; ary mibaiko antsika lzy mba hamerina Aminy izay efa Azy rahateo." - FK, t. 151. Tombontsoa manokana ny mitantana ny fananan'Andiamanitra - kanefa andraikitra ihany koa. Mitahy sy mamelona antsika Izy ary tsy mangataka afa-tsy ny ampahafolony, rehefa izay dia ampiasainy ny ampahafolony mba hanohanana ny filan'ireo izay manao ny asa fanompoana Azy, tahaka izay nataony tamin'ny fokon'i Levy tamin'ny andron'ny Isiraely fahiny. 

  Misy olona milaza fa tsy tiany ny fomba ampiasana ny ampahafolony atolony, noho izany dia tsy manolotra ny ampahafolony izy na mandefa ny volany any amin'ny toeran-kafa. Aiza anefa no ilazan'Andriamanitra hoe: "Entonareo ny fahafolon-karena ho ao an-trano firaketana, rehefa azonareo antoka ihany hoe hampiasan'ny trano firaketana araka ny tokony ho izy izany?" 

  Vakio "Ellen G. White's most comprehensive tithe document" ao amin'ny TFC, b. 9, ft. 245-262. Diniho ny fizarana faha-3 ao amin'ny TEM, ft. 66-113.

  "Raha ny ampahafolon'ny vahoakantsika rehetra no mikoriana amin'ny trano firaketan'ny Tompo araka ny tokony ho izy, dia fitahiana toy izany no ho azo ary ny fanomezana sy ny fanatitra ho amin'ny tanjona marina dia hitombo avo folo heny; amin'izany no hisokafan'ny fantsona mampifandray an'Andriamanitra sy ny olona hatrany." — TFC, b. 4, t. 474. Fanambarana mahatalanjona izany. Raha mpamerina ny ampahafolony amim-pahatokiana avokoa isika, dia hitahy antsika ara-bola Andriamanitra mba hitomboan'ny fanatitsika ho 1000 isan-jato. "Ao amin'ny Malakia toko fahatelo no ahitana ny fifanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny olombelona. Faritan'ny Tompo ao ny anjara horaisiny amin'ny fanolorany ireo fanomezan-dehibe amin'ireo izay mamerina amim-pahatokiana Aminy ny ampahafolony sy ny fanatitra." — RH, 17 Desambra 1901. "Tokony hotadidin'ny rehetra fa ny fangatahan'Andriamanitra amintsika dia fototry ny fangatahana hafa rehetra. Amim-pahalalahan-tanana no anomezany antsika ary ny fanekena izay nataony tamin'ny olombelona dia tsy inona fa ny ampahafolon'ireo fananany ihany no haverina amin'Andriamanitra. Fahasoavana no ametrahan'ny Tompo ireo hareny amin'ny mpitantam-pananana, saingy ny amin'ny ampahafolony dia izao no lazainy: Ahy izany. Tahaka ny nanomezan'Andriamanitra ireo hareny ho an'ny olona, dia tokony hamerina amim-pahatokiana amin'Andriamanitra ny ampahafolon'ny fananany rehetra koa ny olona. I Jesôsy Kristy mihitsy no nametraka izany fandaharana mazava izany." — TFC, b. 6, t. 384. 

  Fanontaniana hifanakalozan kevitra: 

  1. Diniho bebe kokoa izao hevitra izao: tsy niandoha tany amin'ny Isiraely fahiny ny fanaovana ny ampahafolony. Ahoana no hanampian'izany zava-misy izany antsika hahatakatra ny faharetanizany adidy tokony hataontsika amin'Andriamanitra izany?

  2. Ifanakalozy hevitra an amin'ny kilasy ny fanontaniana napetraka ao amin'ny faran'ny lesona Alatsinainy. Eritrereto izay hiseho raha manapa-kevitra ny handefa ny ampahafolony any an-toeran-kafa ny olona. Inona no hitranga amin'ny fiangonantsika? Moa mbola hanana fiangonana aza ve isika? Inona no mahadiso ny fomba fisainana manao hoe: "Kely loatra ny ampahafolony aloako raha mitaha amin'ny ambiny rehetra, koa tsy maninona izany?" Ahoana moa raha toa misaina tahaka izany ny olona rehetra?

  3. Zarao amin'ny hafa izay nianaranao sy nampiharinao tamin'ny fanolorana ny ampahafolony. Inona no azonao ampianarina ny hafa momba izany fomba fanao izany? 

  Please publish modules in offcanvas position.