Ny antony manosika mba hanome

  Tia an'Andriamanitra isika satria lzy efa tia antsika taloha. Manolotra isika ho valin'ny fanomezana mahatalanjona izay natolony antsika, dia i Jesôsy. Raha ny marina dia izao no lazaina amintsika: "Tsy mila ny fanatitsika ny Tompo. Tsy afaka mampanan-karena Azy amin'ny alalan'ny fanomezana atolotsika Azy isika. Hoy ny mpanao Salamo: fa avy aminao ny zavatra rehetra, ary avy tamin'ny Anao ihany no namomezanay anao.' - 1 Tant 29:14. " Avelan'Andriamanitra haneho ny fankasitrahantsika ny fahatsarany anefa isika, amin'ny alalan'ny ezaka feno fahafoizan-tena, ka hampita izany fahatsarany izany amin'ny hafa. Io no fomba tokana ahafahantsika maneho ny fankasitrahantsika sy ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Tsy nisy fomba hafa nomeny ankoatra io." — TFM, t. 18.

  Rehefa afointsika ho an'i Jesôsy ny "volantsika" dia manamafy ny fitiavantsika Azy sy ny hafa izany. Araka izany, ny vola dia mety ho hery lehibe ho amin'ny tsara. Fotoana maro kokoa no nolanian'i Jesôsy hiresahana momba ny vola sy ny harena raha oharina amin'ny fotoana niresahany momba ny zavatra hafa. Andininy iray amin'ny enina ao amin'ny Matio, Marka sy Lioka no miresaka momba ny vola. Ny vaovao mahafalin'ny Filazantsara dia ny hoe: hain'Andriamanitra ny manafaka antsika amin'ny fitiavam-bola sy ny tsy fampiasana izany araka ny tokony ho izy.

  Vakio ny Mat. 6:31-34 sy ny Deo. 28:1-14. Inona no ampanantenain'Andriamanitra fa hataony ho antsika raha mankatò Azy isika? Tia tena ve isika raha mitaky ny teny fikasan'Andriamanitra?

  Ny fanatitsika no porofo maneho ny fahavononantsika hahafoy tena ho an'Andriamanitra. Mety ho fanandramana ara-panahy lalina izany, fanehoana fa ny fiainantsika manontolo dia eo am-pelatanan'Andriamanitra amin'ny maha-Tompontsika Azy. Misy ohabolantsika manao hoe: "Ny toky fitaka fa ny atao no hita." Mety hilaza isika fa tia an'Andriamanitra saingy ny fanolorana fanatitra amim-pahalalahan-tanana no maneho (ary manamafy aza) izany fitiavana izany.

  Ny fanatitra dia avy amin'ny fo matoky Ilay Andriamanitra mihevitra ny isam-batan'olona, izay manome mandrakariva ny ilaintsika araka izay hitany fa tsara indrindra ho antsika. Ny fanatitra atolotsika dia miankina amin'ny faharesen-dahatra ao anatintsika fa ao amin'i Kristy no ananantsika antoka ny amin'ny famonjena. Tsy natao hampitony an'Andriamanitra na hahazoana fankasitrahana avy Aminy izany fa ny fanatitsika kosa dia avy amin'ny fo izay manaiky an'i Kristy, amin'ny alalan'ny finoana, ho hany fomba ampy hahazoana fahasoavana sy fanavotana.

   Vakio ny 2 Kôr. 9:6,7. Inona no lazain'ny Tompo amintsika eto. Inona ny hevitry ny hoe manolotra "araka izay inian'ny fony avy? Ahoana no ahaizantsika manome amim-pifaliana? 

  Please publish modules in offcanvas position.