Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fil d'actualité introuvable

  Ampahany manao ahoana no atao fanatitra ?

  Vakio ny Deo. 16:17. Tsy mamaritra isan-jato Andriamanitra eto, fa inona ny fepetra nomeny hanombanana ny fanatitra tokony ataontsika?

  Ny fanatitsika dia fankasitrahana sy fanehoana ny fisaorantsika an'Andriamanitra noho ireo fanomezana mitafotafo eo amin'ny fiainana, ny fanavotana, ny fahavelomana ary ny fitahiana samihafa tsy tapaka. Noho izany, araka ny hitantsika tao amin'ny andalanteny tetsy ambony, ny fanatitra izay atolotsika dia miankina amin'ny fitahiana azontsika. "Fa izay nomena be, dia be no hotadiavina aminy." - Lio. 12:48.

  Vakio ny Sal. 116:12-14. Ahoana no tokony hamaliantsika ny fanontaniana mipetraka ao amin'ny and. 12? inona no ifandraisan'ny vola amin'ilay valinteny?

  Hahavaly izay fitahiana rehetra omen'Andriarnanitra antsika ve isika? Tsotra ny valiny: tsy ho vitantsika mihitsy izany. Ny tsara indrindra azontsika atao dia ny ho malala-tanana amin'ny asan'Andriamanitra sy hanampy ireo mpiara-belona amintsika. Rehefa naniraka ny mpianany hanao dia misiônera i Jesôsy  dia nilaza tamin'izy ireo hoe: "efa nahazo maimaimpoana hianareo, koa manomeza maimaimpoana." - Mat. 10:8. Manampy amin'ny fitomboantsika amin'ny fanahafana an'i Kristy ny fanatitra atolotsika. Araka izany dia miova isika, miala amin'ny fitiavan-tena ho amin'ny fitiavana; natao hiahy ny hafa sy hihevitra ny asan'Andriamanitra toa an'i Kristy isika.

  Aoka hotadidintsika mandrakariva fa "toy izao no nitiavan'Andriamanitra nomeny" (jereo ny Jao. 3:16). Mifanohitra amin'izany - tahaka ny maha-azo antoka ny fifandimbiasan'ny andro sy ny alina, arakaraka ny anangonantsika ho an'ny tenantsika no mampitombo ny fitiavan-tena ao am-pontsika, ary miha-mahatsiaro ho fadiranovana isika.

  Isika ihany no mamaritra ny vola izay atolotsika sy ny sampan'asa izay handray ny fanomezantsika. Saingy ny fitondrana fanatitra ho an'i Jehôvah dia adidy amin'ny maha-Kristianina izay mahakasika ny ara-panahy sy ny ara-pitondrantena. Ny fanaovana tsinontsinona izany dia mitarika fahasimbana ara-panahy, izay mety hihoatra lavitra noho izay heverintsika aza. 

  lnona no ambaran'ny fanatitra atolotrao sy ny fomba fanoloranao izany mikasika ny fifandraisanao amin'Andriamanitra? 

  Please publish modules in offcanvas position.