Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fil d'actualité introuvable

  Fanolorana fanatitra sy fanompoam-pivavahana

  Tsy nanome baiko antsika ny amin'ny tokony hanaovana ny fanompoam-pivavahana ny Baiboly. Saingy misy zavatra efatra farafahakeliny hita ao amin'ny fanompoam-pivavahana. Ao amin'ny Testamenta Vaovao dia anisan'ny ao anatin'ny lisitra ireto: ny fianarana ny toriteny, ny vavaka, ny zava-maneno, ary ny ampahafolony sy ny fanatitra.

  Intelo isan-taona, ny lehilahy isiraelita (sy ny ankohonany) rehetra dia nila niseho teo anatrehan'ny Tompo tany Jerosalema. Ary "aoka tsy hisy hiseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehan'i Jehôvah ." - Deo. 16:16. Izany hoe ao anatin'ny fanandraman'ny fanompoam-pivavahana ny famerenana ny ampahafolony sy ny fanatitra. Nandritra ny Paska, ny Pentekôsta ary ny fetin'ny Tabernakely no nitondran'ny zanak'Andriarnanitra ny ampahafolony sy ny fanatitra. Sarotra ny mahazo an-tsaina ny hahatongavan'ny olona amin'ireo fety ireo mitondra tanam-polo.

  Amin'ny teny hafa, ho an'ny Isiraely fahiny, ny fanolorana ny ampahafolony sy ny fanatitra dia singa fototra ao anatin'ny fanompoam-pivavahana ataony. Ny fanompoam-pivavahana, ny tena fanompoam-pivavahana marina dia tsy fanehoana ny fankasitrahantsika sy ny fisaorantsika an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny sy ny hira ary ny vavaka fotsiny fa fanehoana izany fankasitrahana sy fisaorana an'Andriamanitra izany koa amin'ny fitondrana ny fanatitsika ao an-tranon'i Jehôvah. Nitondra izany tao amin'ny tempoly izy ireo; isika kosa mitondra izany any am-piangonana rehefa Sabata (farafahakeliny io no fomba anaterantsika ny ampahafolony sy ny fanatitsika, satria misy amintsika koa ny mandefa izany amin'ny alalan'ny aterineto[banky], ho toy ny fiankohofantsika amin'Andriamanitra.

  Vakio ny 1 Tant. 16:29; Sal. 96:8,9; sy ny Sal. 116:16-18. Ahoana no ampiharantsika ireo fitsipika voalaza ao eo amin'ny fanatanterahantsika ny fanompoam-pivavahana?

  Amin'ny maha-zanak'Andriamanitra antsika, izay nomena andraikitra hitantana ny raharahan'ny Raintsika eto an-tany, dia voninahitra sy tombontsoa ary andraikitra ny fanolorantsika ny fanatitra. Raha nomen'ny Tompo zaza hotezaina ho Azy isika dia tokony hizara amin'izy ireo ny fifaliana ny amin'ny fitondrana ny ampahafolony sy ny fanatitra any amin'ny sekoly Sabata sy mandritra ny fanompoam-pivavahana. Any amin'ny toerana sasany dia amin'ny alalan'ny aterineto na fomba hafa no amerenan'ny olona ny ampahafolony. Na inona na inona fomba hanatanterahantsika izany, ny famerenana ny ampahafolony sy ny fanatitra dia ao anatin'ny fanompoam-pivavahana ataontsika miaraka amin'Andriamanitra. 

  Inona ny fanandramana niainanao manokana mikasika ny famerenana ny ampahafolony sy ny fanatitra amin'ny maha-ao anatin'ny fanompoam-pivavahana izany? Inona ny fiantraikan'ny fanaovanao izany eo amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra? 

  Please publish modules in offcanvas position.