Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fil d'actualité introuvable

  Tetik’asa manokana, vata lehibe

  Araka ny fanadihadiana natao dia eo amin'ny 9 isan-jaton'ny fananan'ny olona no lelavola ary azo entina amin'ny endrika fanatitra amin'ny fotoana rehetra. Ny lelavola, ny taratasim-bola, ny tahirim-bola, na ny vola atokantsika ho amin'ny toe-javatra manokana, sns „  dia heverina , ankapobeny ho toy ny vola an-tanana, farafahakeliny ho an'ireo izay manana ' harena toy izany. Ny ankabeazan'ny fananantsika, manodidina ny 91 isan-jato eo, dia "voatokana" ho amin'ny fananana hafa, toy ny tranontsika, ireo biby fiompintsika (raha any ambanivohitra isika), na zavatra hafa ankoatra ny lelavola.

  Azo oharina amin'ny fitsinjarana vola madinika miisa 1000 ao anatin'ny vata roa, kely sy lehibe, vita amin'ny fitaratra , ny fahasamihafana eo amin'ireo isan-jato maneho ny vola an-tanana sy ny tsy an-tanana ireo, ka ny 10 amin'izany vola madinika izany dia anehoana ny iray isan-jato. Araka izany dia manana vola madinika 90 isika ao anatin'ilay vata fitaratra kely izay maneho ireo vola an-tanana 9 isan-jato, ary vola madinika 910 kosa ao anatin'ilay vata fitaratra iray lehibe izay maneho ny vola tsy an-tanana 91 isan-jato.

  Ny ankamaroan'ny olona dia manolotra ny fanatiny na ny fanampiany avy amin'ilay vata kely - avy amin'ny vola an-tanana. Izany dia avy ao amin'ny kaontiny any amin'ny banky na avy ao anaty pôketrany. Saingy rehefa marisika sy feno fahazotoana ny olona iray amin'ny fanohanana zavatra iray, dia avy ao amin'ilay vata lehibe no anomezana. 

  Tantara maro tahaka izany no voaresaka ao amin'ny Baiboly.

  Vakio ny Mar, 14:3-9 sy ny Jao. 12:2-8. Iza ireo mpandray anjara fototra tao amin'ilay fanasana nataon'i Simôna? Manao ahoana ny tombambidin'ny fanomezana natolotr'i Maria? Nahoana izy no nanosotra menaka manitra an'i Jesôsy tamin'io fotoana io?

  Mitentina denaria 300 ny fanomezana natolotr'i Maria - karama mandritra ny herintaona izany. Azo inoana fa fanomezana avy amin'ilay "vata lehibe" izany. Taorian'io trangan-javatra io dia namadika an'i Jesôsy tamin'ny ampahatelon'izany vola izany mahery kely i Jodasy - avy tao amin'ilay "vata kely," dia sekely volafotsy 30 (Mat. 26:15). Mitaky fitiavana sy fanoloran-tena marina ny fanomezana avy ao anatin'ny vata lehibe - izany hoe avy amin'ny izay efa natokantsika ho antsika sy ny fikasantsika manokana. Saingy rehefa fatra-pitia vola toa an'i Jodasy isika dia mety hivarotra ny fanahintsika ho takalon'ny zavatra tsy misy vidiny.

  Voalaza im-28 ao amin'ny Testamenta Vaovao ny amin'i Barnabasy sy ny asany. Mpiara-miasa amin'ny apôstôly Paoly sy misionera lehibe no tena ahafantarantsika azy. Saingy ny fototra iorenan'izany rehetra izany dia ao amin'ilay andalanteny voalohany milaza azy. Hita ao amin'ny Asa. 4:36,37 fa tena avy tao amin'ilay "vata lehibe" no nanaovany ny fanatiny. Izany dia ohatra maneho mazava tokoa ilay tenin'i Kristy manao hoe: "Fa izay itoeran'ny harenao, dia ho any koa ny fonao.” Mat. 6:21. 

  Nahoana ny fanatitra feno fahafoizan-tena no zava-dehibe na ho an'ilay mpanome na ho an'izay mandray izany? 

  Please publish modules in offcanvas position.