Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fil d'actualité introuvable

  Fianarana fanampiny

  Voarakitra ao amin'ny boky fitadidiana any an-danitra koa ny fahatokian'ireo mambran'ny ankohonan'Andriamanitra eo amin'ny fitantanam-bola. "Ilay anjely mpandray an-tsoratra dia mirakitra amim-pahatokiana ny fanatitra tsirairay atokana ho an'Andriamanitra sy arotsaka ao amin'ny trano firaketany, ary ny vokatra faran'ny vola nomena tahaka izany. Mijery tsara ny farantsa tsirairay atokana ho Azy, sy ny fahavononana na ny fisalasalan'ny mpanolotra izany, ny mason'Andriamanitra. Voarakitra an-tsoratra koa ny antony manosika hanaovana ilay fanatitra. Hovaliana soa araka ny asany ireo izay feno fahafoizan-tena sy fanoloran-tena ka namerina tamin'Andriamanitra ny Azy, araka izay notakiny tamin'izy ireo. Na dia misy mandefa any amin'ny tsy tokony ho lalany aza ny vola voatokana tahaka izany, ka tsy mahatanteraka ny tanjona noeritreretin'ny mpanome azy - dia ny voninahitr'Andriamanitra sy ny famonjem-panahy izany dia tsy ho very ny valisoan'ireo izay nanao ilay fanatitra tamin'ny fahatsoram-panahy, sy nibanjina ny voninahitr'Andriamanitra irery ihany." — TFC, b. 2, t. 518.

  "Tian'Andriamanitra mba hivavaka sy hanao drafitra ho fampandrosoana ny asany ny olona. Kanefa toa an'i Kornelio dia mila mampiray ny vavaka amin'ny fanomezana isika. Ny vavaka sy ny fiantrana ataontsika dia natao hiakatra ho fampahatsiarovana eo anatrehan'Andriamanitra. Ny Finoana tsy misy asa dia maty; ary raha tsy misy finoana velona dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka amin'Andriamanitra. Rehefa mivavaka isika dia tokony hanome izay rehetra azontsika atolotra, na amin'ny asa na amin'ny fananana, ho fanatanterahana ny vavaka ataontsika. Raha iainantsika ny finoana ka asehontsika amin'ny asa dia tsy hohadinoin'Andriamanitra isika. Voamariny avokoa ny asa tsirairay natao tamim-pitiavana sy fandavan-tena. Hanokatra lalana lzy hahafahantsika maneho ny finoantsika amin'ny alalan'ny asantsika." — AUG, 17 Jona 1903. 

  FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA : 

  1. Miara-dalana amin'ny vavaka ny fanolorana, amin'ny fomba ahoana? Izany hoe, ahoana no mety hanampian'ny vavakao anao hahalala izay tokony hatolotra, ny fotoana tokony hanolorana izany, ary ny habetsak'izany?

  2. Gazetiboky fanta-daza any Etazonia no nitantara ny momba ireo zatovo matihanina avy ao Wall Street izay nahazo vola be kanefa fadiranovana, tsy manam-pahasambarana, ary feno fanahrana sy tebiteby. Hoy ny iray tamin'lzy ireo: "Na mahazo tombony iray isan-jato aza aho amin'ny fandraharahana ataoko, mampaninona moa izany aorian'ny fahafatesako?" Inona ny lesona azontsika tsoahina avy amin'izany tantara izany? Ny fanomezana, eny, na natolotra tamim-pahafoizan-tena aza, dia mety hitondra tombontsoa ara-panahy lehibe tokoa ho an'ilay mpanome, satria manampy antsika ho afaka amin'ny "fitaky ny harena" (Mat. 13:22) izany.

  3.Ao amin'ilay lahatsoratr'i Ellen G. White tetsy ambony dia mariho manokana ny amin'ilay vola "misy mandefa any amin'ny tsy tokony ho lalany." Nahoana no zava-dehibe ho antsika izay manolotra ny mitadidy mandrakariva ny fanazavany momba izany? 

  Please publish modules in offcanvas position.