Vaovao Madagasikara

  Lesona 9: Tandremo ny fieremana

  Hodinihana mandritry ny herinandro : Isa.14:12-14; Efes.5:5; Jos.7; Jao.12:1-8; Asa.5:1-11; 1Kôr. 10:13.
  Tsianjery: "Ary hoy Izy tamin'ny olona : Mitandrema, ka miarova tena mba tsy ho azon'ny fieremana hianareo; fa ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny habetsahan'ny zavatra ananany." - Lio. 12 15.

  Tsy i Akana irery no nitondra volafotsy sy volamena tao an-tobin'ny Isiraely nandritra ny fanafihana an'i Jerikô. Nilaza tamin'ny lehilahy i Josoa mba hitondra volafotsy, volamena sy ireo fanaka varahina ary vy ho ao amin'ny trano firaketan'i Jehôvah (Jos. 6:19, 24). Ny ankoatra ireo rehetra ireo dia nasainy nodorana. I Akana anefa no hany nihazona zavatra ho an'ny tenany, tamin'io fotoam-pandresena sy famaizana io, dia tsy nisy afa-tsy olon-tokana no sahy nandika ny baikon'Andriamanitra tamin'ireo isiraelita antapitrisany. Akanjo marevaka avy any Babilôna izay nataony koa hoe; Kapôty tsara avy any Babylona tamin'ny andro hamonoana azy no nampitroatra ny fitsiriritan'i Akana. Nivarina tamin'ny fahotana anankiray ho amin'ny fahotana hafa izy, ka lasa naka ho an'ny tenany ny volamena sy ny volafotsy voatokana ho an'ny trano firaketan'i Jehôvah; ireo voalohambokatra tao amin'ny tany Kanàna no nandrobany an'Andriamanitra." - PM, t. 494.

  Ao amin'ny lisitra nataon'i Paoly ny amin'ireo famantarana ny andro farany, ilay teboka roa voalohanv dia momba ny toe-tsaintsika manoloana ny vola sy ny fananana. "Fa aoka ho fantatrao izao: fa any am-parany any dia hisy andro mahory. Fa ny olona ho tia tena, ho tia vola"- 2 Tim. 3:1,2. Ny fitiavan-tena sy ny fitiavam-bola no fanoritsoritana manan-danja momba ny zanak'olombelona amin'ny andro farany - dia izao androntsika izao. 

  Fanontaniana hifanakalozan-kevitra: 

  1. Vakio ny 1 Tim. 6:6-10: "Fa misy tombony lehibe tokoa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra omban'ny fianinana. Fa tsy nitondra na inona na inona ho amin'izao tontoto izao isika, sady hita fa tsy hahatondra na inona  na inona hiala. Fa raha manan-kanina sy fitafiana isika, dia aoka hianina amin'izany. Ary izay ta-hanan-karena dia latsaka amin'ny fakam-panahy sy ny fandrika ary ny filana maro tsy misy antony sady mandratra, izay mandentika ny olona ao amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana. Fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra, koa ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa voavily niala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo be." Resaho ao amin'ny kilasy ny ohatra momba ireo "nanindrona ny tenany [sy ny hafa] tamin'ny  alahelo be" noho ny fitiavam-bola. Betsaka tokoa ireo ohatra, sa tsy izany? Ahoana no ahafahantsika mahita ny tena fifandanjana tsara ny fahafantarana ny filantsika ny vola mba hivelomana kanefa tsy ho latsaka ao amin'ny fandrika izay nampitandreman'i Paoly antsika?

  2. Inona ireo zavatra hafa, ankoatra ny vola, mety tsiriritintsika?

  3. Inona ny fahasamihafana eo amin'ny faniriana ara-dalana zavatra iray sy ny fieremana? Amin'ny fotoana ahoana no hivadihan'ny fanirian-javatra iray ho fitsiriritana? 

  Ny fieremana dia nofaritana ho toy ny faniriana tafahoatra ny harena na fananana izay tsy anao. Olana lehibe tokoa ny fieremana (fitsiriritana), izay no mahatonga azy hitovy laharana amin'ny tsy tokony handaingana sy hangalarana na hamonoana olona; tena manimba tokoa izany, ka nahatonga an'Andriamanitra hampitandrina ny arnin'izany ao amin'ny lafiny ara-moraly lehibe. "Aza mitsiriritra ny tranon'ny namanao; aza mitsiriritra ny vadinin'ny namanao, na ny ankizilahiny, na ny ankizivaviny, na ny ombiny, na ny borikiny, na izay mety ho an'ny namanao akory aza.»- Eks. 20:17.

  Matetika ny fieremana no tanisaina miaraka amin'ireo fahotana ratsy indrindra izay manakana ny fidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. "Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra? Aza mety hofitahina hianareo: fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpaka vadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao an-keriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra" - 1 Kôr. 6:9,10.

  Ny fieremana, atao mifanindran-dalana amin'ny fanaovana an-keriny sy ny fanompoan-tsampy, ny filan'ny nofo ary ny fijangajangana hoe? Izany no lazain'ireo andalanteny ireo, ary amin'ity herinandro ity isika dia hijery ohatra maro izay maneho ny faharatsiany sy izay azontsika atao handresena izany. 

  Mipetraka ny fanontaniana matetika, izay tsy mahagaga, ny amin'ny nitrangan'ny fahotana teo amin'izao tontolo rehetra izao noharian'Andriamanitra. Fantatsika ny nahatonga izany, farafahakeliny amin'ny ampahany. Ary ny fototr'izany dia ny fieremana Azo heverina àry, araka izany, fa ny fieremana no fahotana faratampony tany am-piandohana.

  Vakio ny Isa. 14:12-14. Inona ireo famantarana nomena eto momba ny fahalavoan'i Losifera? Tamin'ny fomba ahoana no nahatonga ny fieremana hanana anjara toerana lehibe teo amin'izany fahalavoana izany? 

  "Tsy afa-po 'ny toerana maha-filohan'ny anjely azy izy fa sahy nitsiriritra koa na dia ny haja amam-boninahitra aza izay mendrika hatolotra ny Mpamorona samirenj. Tsy mba nampirisika ny vahoaky ny lanitra hanao an'Andriamanitra ho hany Tokana mendrika hivavahana sy hankatoavina izy, fa nataony kosa izay hitiavan'izy ireo azy sy hanompoany azy amin-toetra mahatoky ary na dia ny voninahitra nomen'llay Tsy manam-petra ho an'ny Zanany ho tombontsoan'lzy io manokana aza dia sahiny notsiriritina."-- PM, t. 9.

  Vakio ny Efes. 5:5 sy ny Kôl. 3:5. Ampitovin'i Paoly amin'ny inona ny fieremana, ary nahoana? 

  Mahavariana tokoa ny nampitovin'i Paoly indroa ny fieremana amin'ny fanompoan-tsampy. Manompo sampy ny olona rehefa miankohoka - izany hoe manokana ny fiainany manontolo amin-javatra hafa ankoatra an'Andriamanitra, zavatra izay nohariana fa tsy ilay Mpahary (Rôm. 1:25). Mety ho fitadiavana zavatra izay tsy tokony ho azontsika sy fitiavana mafy hahazo izany ve ny fieremana, ka ny faniriantsika izany zavatra izany, fa tsy ny Tompo, no manjary ifantohan'ny fontsika? Tsy isalasalana fa tsy fantatr'i Losifera tany am-piandohana izay hitondran'ny fanirian-dratsiny azy. Mety ho toy izany koa isika. Ny didy momba ny fitsiriritana, ilay hany didy miresaka momba ny eritreritra dia mety hanakana antsika tsy hanao fihetsika izay mitarika ho amin'ny fandikana ireo didy hafa. (Jereo ohatra ny 2 Sam. 11). 

  Vakio ny 1 Tim. 6:6,7. Miaro antsika amin'ny fieremana ny fifantohana amin'izay nosoratan'i Paoly eto, amin'ny fomba ahoana? 

  Azo antoka fa io no iray amin'ireo fotoana nanan-danja indrindra teo amin'ny tantaran'ny Isiraely. Taorian'ny 40 taona nandehanana nirenireny tany an'efitra dia hiditra ny tany nampanantenaina izy ireo nony farany. Tamim-pahagagana mahatalanjona no niampitan'ny zanak'Isiraely ny reniranon'i Jôrdana izay nisamboaravoara - teo amin'ny tany maina. Nahatalanjona tokoa izany fiampitana tamin'ny tany maina izany ka ketraka ny fon'ny mpanjakan'i Kanàna ary tsy nanana saina hiady intsony izy ireo (Jos. 5:1).

  Ny tananan'i Jerikô izay mimanda sy voaro mafy no fihaikana lehibe indrindra teo amin'ny fakana an'i Kanàna. Tsy nisy nahalala izay tokony hatao mba handresena ireo mponina tao Jerikô, eny fa na dia i Josoa aza. Ho valin'ny vavaka nataon'i Josoa dia nambaran'Andriamanitra ny drafitra hamotehana ny tanàna, narahin'izy ireo izany. Nivadika ho ratsy anefa ny fizotry ny toe-javatra.

  Vakio ny Jos. 7. Inona no nitranga taorian'ny fandresena lehibe tany Jerikô, ary inona ny lesona tokony hotsoahintsika avy amin'io tantara io? 

  Rehefa nampifanatrehana i Akana dia niaiky ny zavatra nataony ka nilaza fa "nitsiriritra" ireo zava-tsoa izy. Ny teny hebreo chmd izay nadika eto hoe "nitsiriritra" dia nampiasaina any amin'ny toeran-kafa ao amin'ny Baiboly amin'ny heviny tsara tokoa. lo fototeny io dia hita ao amin'ny Dan. 9:23, ohatra, raha nilaza tamin'i Daniela i Gabriela fa olona "malala indrindra" izy.

  Eo amin'ny toe-javatra eto kosa, dia vaovao ratsy ny chmd. Na teo aza ny didy mazava nandrara ny fakana ho an'ny tena ireo zavatra avy ao amin'ny tanàna azo babo (Jos. 6:18, 19) dia nanao izany i Akana, ka nitondra fahafaham-baraka ho an'ny firenena iray manontolo. Taorian'ny faharesena tao Ay mantsy dia natahotra i Josoa andrao "ho ren'ny Kananita sy ny mponina rehetra amin'ny tany izany, dia hanodidina anay izy ka hamono ny anaranay tsy ho eo amin'ny tany intsony; ary hataonao ahoana ny anaranao lehibe?"- Jos. 7:9. Raha lazaina amin'ny fomba hafa dia naniry ny hampiasa ireo fandresena lehibe ireo ny Tompo hampahafantarana ireo firenena manodidina ny Heriny sy ny Asany eo amin'ny olony. Ny fandresen'izy ireo dia tokony ho vavolombelona eo amin'ny firenena ny amin'ny herin'i Yahweh. Mazava loatra fa taorian'io tsy fahombiazana tao Ay io, ankoatra ny nahafatesana olona dia tsy tanteraka izany fijoroana ho vavolombelona izany. 

  Hevero ny mety ho nanamarinan'i Akana ireo fihetsiny mora foana: "Kely fotsiny ange ireo raha ampitahaina amin'ireo babo sisa e. Tsy hisy olona hahafantatra izany ary inona moa no hiova vokatr'izany? Ambonin'izany, mila vola ny ankohonako." Ahoana no ahafantsika miaro ny tenantsika amin'ny karazana fanamarinan-tena mampidi-doza toy izany? 

  Iray amin'ireo tantara mahonena ao amin'ny Baiboly ny an'i Jodasy Iskariota. Nanana tombontsoa izay tsy nananan'ny olona afa-tsy 11 hafa teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao io lehilahy io: niaraka tamin'i Jesôsy nandritra ny fotoana rehetra sy nandre ny amin'ireo fahamarinana mandrakizay avy tamin'ny Mpampianatra nivantana. Mampalahelo ny mahafantatra fa olona maro izay tsy nanana tombontsoa toy ny an'i Jodasy no ho voavonjy kanefa i Jodasy, araka ny fantatsika, dia ho amin'ny faharavana mandrakizay.

  Inona no nitranga? Fantatra amin'ny teny tokana ny valiny: ny fieremana, ny fanirian'ny fony.

  Vakio ny Jao. 12:1-8. Inona no nataon'i Maria izay nisarika ny fahalianan'ny olona maro nandritra ilay fanasana? Inona ny fihetsika nasehon'i Jodasy teo anatrehan'izany? Nahoana? Ahoana ny valintenin'i Jesôsy ? 

  Ny fananarana nataon'ny Mpamonjy tamin'ny teny malefaka momba ny fanamarihana feno fitiavan-tenan'i Jodasy dia nitarika ity farany handao ilay fanasana ka handeha avy hatrany ho any amin'ny lapan'ny mpisoronabe izay niangonan'ireo fahavalon'i Jesôsy . Nanolo-tena hanolotra an'i Jesôsy  ho eo am-pelatanan'izy ireo izy mba hahazoana vola ambany lavitra noho ilay fanomezana natolotr'i Maria. (Jereo ny Mat. 26:14-16.)

  Inona no nitranga tamin'i Jodasy? Nanana tombontsoa mahatalanjona maro sy tsy fahita firy izy, nahoana ary izy no nanao zavatra ratsy loatra toy izany? Araka ny nambaran'i Ellen G. White dia "tia an'Ilay Mpampianatra Lehibe izy, ary naniry hiaraka Aminy. Nahatsapa faniriana fiovana izy teo amin'ny fa nandramana ny aminIzany tamin'ny ablan'ny fifaneraserany tarnin'i Jesôsy. Tsy nanosibohon-tanana an'i Jodasy i Jesôsy . Nomeny toerana ho anisan'ny roa ambin'ny folo lahy izy. Natoky azy izy hanao ny asan'ny evanjelista. Nomeny hery hanasitrana ny marary, hamoaka demonia izy. Nefa tsy tonga teo amin'ny fetra izay nileferany tanteraka tamin'i Kristy i Jodasy." - IFM, t. 768.

  lsika rehetra dia manana kileman-toetra izay, raha fointsika, dia azo resena noho ny herin'Andriamanitra miasa ao anatintsika. Saingy tsy nanolo-tena tanteraka ho an'i Kristy i Jodasy ary ny fahotan'ny fieremana izay azony noresena noho ny herin'i Kristy dia nandresy azy ka vokatra mahatsiravina no naterak'izany.

  Iza amintsika no tsy miady amin'ny fitsiriritana zavatra iray  na ny zavatra iray hafa? Teo amin'ity trangan-javatra ity dia ny vola no notsiriritiny; ary izany fitsiriritana izany, izay olan'ny fo, no nitarika azy hangalatra (Jao. 12:6) ary niafara tamin'ny famadihany an'i Jesôsy  aza.

  Endrey izany lesona mahatahotra ho antsika rehetra momba ny loza ateraky ny fitsiriritana! Izay toa zavatra kely, faniriana tsotran'ny fo fotsiny, dia afaka mitarika ho amin'ny loza sy fahaverezana mandrakizay. 

  Fotoana nahafinaritra ny naha-mambran'ny fiangonana tamin'izay. Taorian'ny firotsahan'ny Fanahy Masina tamin'ny andro Pentekôsta dia nitory ny Filazantsara tamin-kery ireo apôstôly ary olona an'arivony no niditra ho isan'ny fiangonana. "Ary rehefa nivavaka izy, dia nihovitrovitra ny trano izay niangonany; dia feno ny Fanahy Masina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Ary niray fo sy fanahy ny olona rehetra izay nino; ary tsy nisy nanonona ny fananany ho azy na dia iray aza, fa niombonany avokoa ny zavatra rehetra nananany."- Asa. 4:31, 32.

  Tombontsoa nanao ahoana no nananan'ireo mpivady, i Ananiasy sy i Safira, ny ho isan'ny fiangonana voalohany, ny nahita ny fotomboan'izany, ary ny nahita ny fiasan'ny Fanahy Masina tamin'ny fomba miavaka tokoa! "Fa tsy nisy olona nalahelo teo aminy; fa izay nanana tany na trano, raha nivarotra izany, dia nitondra ny vola vidin'ny zavatra lafo, ka napetrany teo anoloan'ny tongotry ny Apôstôly, dia nozaraina tamin'izy rehetra araka izay niriny avy."- Asa. 4:34,35. 

  Tao anatin'izany tontolon-kevitra izany dia voakasika ny fon'i Ananiasy sy i Safira tamin'izay niseho, ary naniry ny handray anjara tamin'izany izy ireo ka nanapa-kevitra ny hivarotra ny sasany tamin'ny fananany ary handrotsaka ny vola azo ho an'ny fiangonana. Hatreo dia nety ny zava-drehetra.

  Vakio ny Asa. 5:1-11. Araka ny hevitrao, inona no ratsy kokoa, ny nihazona ny ampahan'ny vola sa ny nandainga momba izany? Nahoana no sazy henjana toy izany no azon'izy ireo? 

  Tamin'ny voalohany dia toa tso-po izy ireo tamin'ny faniriany hanolotra vola ho an'ny asan'ny fiangonana. Na izany aza "rehefa afaka izany dia nampalahelo ny Fanahy Masina i Ananiasy sy Safira tamin'izy nilefitra tamin'ny fihetseham-po feno fitsiriritana. Nanornboka nanenina ny amin'ny zavatra nampanantenainy izy, ka vetivety dia very ilay hery mamy niasa mangina ho fitahiana izay nanafana ny fony tamin'ny faniriana hanao zava-dehibe ho an'ny asan'i Kristy."- VM, t. 66. Raha lazaina amin'ny fomba hafa dia izao: na dia antony tsara indrindra aza no nanosika azy ireo tamin'ny voalohany dia nahatonga azy hametraka ny tenany ho eo aloha sy hiseho tsy araka izay toetrany marina ny fieremana. 

  "Dia raiki-tahotra indrindra ny fiangonana rehetra sy izay rehetra nandre izany."- Asa. 5:11. Taorian'io toe-javatra io dia azo antoka fa nitandrina bebe kokoa ny olona ny amin'ny famerenana ny ampahafolony. Tsy natao ho fampitandremana mahakasika ny fahatokiana amin'ny ampahafolony anefa no nampidirana io tantara mampalahelo io tao amin'ny Baiboly. Tsy izany fa inona no ampianarin'izany antsika ny amin'izay mety hiafaran'ny fieremana? 

  Raharahan'ny fo ny fieremana, ary tahaka ny avonavona sy ny fitiavan-tena, dia toa tsy voamarika izany matetika; izany no mahatonga azy mety hahafaty sy hamitaka tokoa. Efa sarotra ny mandresy ireo fahotana miharihary: ny lainga, ny fijangajangana, ny halatra, ny fanompoan-tsampy, ny fandikana ny Sabata. Fihetsika ivelany anefa ireo, zavatra izay tokony hoeritreretina mialoha ny nanaovana azy. Ahoana kosa ny amin'ny fandresena ny eritreri-dratsy? Sarotra izany.

  Vakio ny 1 Kôr. 10:13. lnona ny teny fikasana omena eto, ary nahoana no zava-dehibe tokoa ny hahatakarana izany eo amin'ny tontolon-kevitry ny fieremana? 

  Ahoana ary no hahatonga antsika ho voaro amin'izany fahotana mamitaka sy mampidi-doza izany, ao amin'ny herin'Andriamanitra?

  1. Mandraisa fanapahan-kevitra ny hanompo sy hiankina amin'Andriamanitra ary ho isan'ny ankohonany. "Fidionareo anio ary izay hotompoinareo (...) fa raha izaho sy ny ankohonako kosa, dia hanompo an'i Jehôvah izahay."- Jos. 24:15.

  2. Mivavaha isan'andro ary tonony ao amin'izany ny Mat. 6:13 manao hoe: "Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakam-panahy, fa manafaha anay amin'ny ratsy. Fa Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amena." Rehefa mahatsapa fitsiriritana zavatra izay fantatrao fa tsy tokony ho anao ianao dia mivavaha ny amin'izany amin'ny fitalahoana ireo teny fikasana ao amin'ny Baiboly momba ny fandresena, toy ny ao amin'ny 1 Kôr. 10:13.

  3. Aoka tsy ho tapaka ny fandinihana ny Baiboly. "Ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao." - Sal. 119:11. Niatrika ny olan'ny taranak'olombelona/fahotana i Jesôsy. Nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra izay nakana fanahy antsika Izy. Ary mba hananana hery hanoherana izany dia nandany ny alina manontolo Izy hifandraisana amim-bavaka amin'ny Rainy. Ary tsy nandao ity tany ity Izy raha tsy efa nanokatra lalana tamin'ny alalan'ny ohatra nasehony sy nampanantena ny hery hahafahan'ny tsirairay miaina fiainam-pinoana sy fankatoavana mba hampivelatra ny toetra tahaka ny Kristy. "Mitadiava an'i Jehôvah, dieny mbola hita Izy, miantsoa Azy, dieny mbola akaiky lzy. Aoka ny ratsy fanahy hahafoy ny làlany, ary ny tsy marina hahafoy ny heviny; ary aoka hiverina ho amin'ny Jehôvah ireny, fa hamindra fo aminy lzy, eny, ho amin'Andriamanitsika, fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa lzy."- Isa. 55:6, 7. 

  Inona, raha nisy, ny vokatry ny fitsiriritana teo amin'ny fiainanao manokana? Inona ny lesona nianaranao avy tamin'izany? Inona no mbola "ilainao ianarana avy amin'izany? 

  Please publish modules in offcanvas position.